Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (9 sloc) 1.07 KB
layout title date
post
Frivilligt arbejde hos WebMatematik
2017-08-22 17:24:12

Jeg har tidligere være frivillig i en lektiecafe, hvor jeg havde fokus på matematik undervisning. Det var rigtig sjovt og givende at mødes med nogle elever og hjælpe dem med deres opgaver. Desværre lå timer tidligt om eftermiddagen, så det var ofte svært at forene med arbejde.

Nu forsøger jeg som et alternativ at være skribent på WebMatematik. Her er der ikke direkte kontakt med eleverne, men til gengæld er det mere fleksibelt, hvornår jeg arbejder med at skrive materiale til hjemmesiden. Derudover er det også muligt at komme ud til mange flere elever. I eksamensperioder har WebMatematik op til 20.000 dagligt besøgende. Bag WebMatematik står MatematikCenter som driver gratis lektiecafeer i hele Danmark.

Mine første indlæg bliver indenfor statistik og sandsynlighedsregning og kommer til at handle om [konfidensintervaller]({% post_url 2017-08-22-konfidensintervaller %}) og multipel regressionsanalyse.