Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (12 sloc) 613 Bytes
layout title date
post
Docker Swarm mode
2017-10-18 19:37:42

Det er bare så meget sjovere at "lege" med Docker Swarm mode, når man rent faktisk har et rigtigt cluster at deploye til.

center

Her har vi en Raspberry Pi 3 og fire Raspberry Pi Zero W forbundet via en cluster hat.

Fra kommandolinien kan man nu afvikle kommandoen

clusterhat off p1

og så tager man strømmen fra den Raspberry Pi Zero med navnet p1.

Hele herligheden koster ca. 1200 kr at bygge, hvilket giver en billig timepris for alle de timer, man kan arbejde med eksperimenter i et cluster miljø.