Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

Compare: Not yet implemented

Showing with 0 additions and 2 deletions.
  1. +0 −2  Not-yet-implemented.md
View
2  Not-yet-implemented.md
@@ -40,8 +40,6 @@ Kaikki valmista! :)
## Hiiri ja näppäimistö
- CloseInput
-- WaitKey()
- - Palauttaa väärän näppäinkoodin tällä hetkellä.
- WaitMouse
- ShowMouse
- SAFEEXIT
Something went wrong with that request. Please try again.