Skip to content

ccoreilly/deepspeech-catala

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deepspeech Català

An ASR model created with the Mozilla DeepSpeech engine. For a comparison with other catalan ASR models check the Catalan Speech Recognition Benchmark

Model de reconeixement de la parla creat amb el motor DeepSpeech de Mozilla. Us podeu descarregar l'última versió aquí.

Motivació

La motivació principal és la d'aprendre, pel que el model evoluciona constantment a mida que vaig fent proves, però també la de contribuïr a millorar la presència del català en les tecnologies de la parla lliures i obertes.

Com fer-lo servir

Descarregueu-vos el model i l'scorer i feu servir el motor d'inferència deepspeech per a inferir el text d'un arxiu audio (16Hz mono WAV)

$ pip install deepspeech
$ deepspeech --model deepspeech-catala.pbmm --scorer kenlm.scorer --audio file.wav

Corpus emprats

En la taula comparativa de models es fa referència als següents corpus de veu en català. Alguns s'han fet servir per entrenar models mentre que altres exclusivament per l'avaluació.

 • CV4: Common Voice Corpus 4 (ca_295h_2019-12-10) [link]
 • CV5.1: Common Voice Corpus 5.1 (ca_579h_2020-06-22) [link]
 • CV6.1: Common Voice Corpus 6.1 (ca_748h_2020-12-11) [link]
 • PPC: ParlamentParla Clean de Col·lectivaT [link]
 • FC: FestCat [link]
 • GC: Google Crowdsourced [link]
 • SJ: Un corpus privat basat en l'audiollibre “La llegenda de Sant Jordi” de Care Santos i Dani Cruz

Models de llenguatge (Scorer)

També anomenat "Scorer" al DeepSpeech, ja que "puntua" la probabilitat que una paraula vingui després d'una altra. Els models de llenguatge que es fan servir habitualment en el reconeixement de la parla són N-Grames que representen la probabilitat de subcadenes de paraules de mida n on 1 ≤ n ≤ N.

Un mateix model acústic donarà diferents resultats segons el model de llenguatge que fem servir i és aconsellable adaptar el model de llenguatge al domini lingüístic de la nostra aplicació. Durant l'entrenament i l'avaluació dels diferents models he anat provant diferents models de llenguatge basats en conjunts de dades que podeu trobar al directori lm d'aquest repositori.

Comparativa de models

A continuació una comparativa de les diferents versions del model, el corpus i scorer emprats i el resultats de l'avaluació (WER).

Les versions anteriors a la 0.4.0 feien servir un alfabet sense vocals accentuades pel que no es consideren en la comparativa.

WER del dataset test de cada model

El dataset test de cada model és diferent pel que no es poden comparar entre sí però s'afegeix a mode de documentació.

Model Model Base Dropped layers Versió DeepSpeech Corpus Scorer WER
0.4 Anglès 0.7.0 1 0.7.0 CV4 Oscar 30,16%
0.5 Anglès 0.7.0 1 0.7.0 CV4 Oscar 29,66%
0.6 Anglès 0.7.0 1 0.7.0 CV4 + PPC Oscar 13,85%
0.7 Anglès 0.7.2 1 0.7.0 CV4 + PPC + FC TV3 16,95%
0.8 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 19,35%
0.9 cap - 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 20,12%
0.10 Anglès 0.8.0 3 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 19,07%
0.11 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC Oscar 15,81%
0.12 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC Oscar 14,06%
0.13 Català 0.12 0 0.9.2 CV6.1 + PPC Oscar 12,44%
0.14 Anglès 0.9.2 1 0.9.2 CV6.1 + PPC Oscar 13,29%

WER del corpus Google Crowdsourced

Model Model Base Dropped layers Versió DeepSpeech Corpus Scorer WER
0.6 Anglès 0.7.0 1 0.7.0 CV4 + PPC Oscar* 12,75%
0.7 Anglès 0.7.2 1 0.7.0 CV4 + PPC + FC TV3 21,69%
0.8 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 14,47%
0.9 cap - 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 31,88%
0.10 Anglès 0.8.0 3 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 16,05%
0.11 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC Oscar* 29,93%
0.12 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC Oscar 17,34%
0.13 Català 0.12 0 0.9.2 CV6.1 + PPC Oscar* 9,07%
0.14 Anglès 0.9.2 1 0.9.2 CV6.1 + PPC Oscar* 9,05%

(*) L'scorer Oscar conté les probabilitats extretes de les transcripcions del dataset pel que la WER està esbiaixada.

WER del corpus Sant Jordi

Model Model Base Dropped layers Versió DeepSpeech Corpus Scorer WER
0.6 Anglès 0.7.0 1 0.7.0 CV4 + PPC Oscar 28,45%
0.7 Anglès 0.7.2 1 0.7.0 CV4 + PPC + FC TV3 44,88%
0.8 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 54,31%
0.9 cap - 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 50,10%
0.10 Anglès 0.8.0 3 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC TV3 46,89%
0.11 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC + FC Oscar 45,89%
0.12 Anglès 0.8.0 1 0.8.0 CV5.1 + PPC Oscar 22,65%
0.13 Català 0.12 0 0.9.2 CV6.1 + PPC Oscar 20,04%
0.14 Anglès 0.9.2 1 0.9.2 CV6.1 + PPC Oscar 18,84%

Possibles següents passos

 • Ampliar el corpus de dades d'entrenament
 • Optimitzar els paràmetres del model
 • Avaluar el model amb un corpus més variat (variants dialectals, soroll, context informal)

Deepspeech Catalan ASR Model

Motivation

The main motivation of this project is to learn how to creat ASR models using Mozilla's DeepSpeech engine so the model is constantly evolving. Moreover I wanted to see what was possible with the currently released CommonVoice catalan language dataset.

Usage

Download the model and the scorer and use the deepspeech engine to infer text from an audio file (16Hz mono WAV)

$ pip install deepspeech@0.7.1
$ deepspeech --model deepspeech-catala-0.6.0.pbmm --scorer kenlm.scorer --audio file.wav

Model comparison

What follows is a comparison of the different published model versions, the dataset used and the accuracy of each model.

Test corpus from ParlamentParla dataset

Note: For version 0.6.0 the whole CommonVoice dataset (train, dev and test files) was combined with the clean dataset of ParlamentParla, shuffled and split in train/dev/test files using a 75/20/5 ratio. Due to this fact, a comparison between the models can only be made by using 1713 sentences from the ParlamentParla dataset not seen by any model during training.

Model Corpus Augmentation WER CER Loss
deepspeech-catala@0.4.0 CommonVoice No 30,16% 13,79% 112,96
deepspeech-catala@0.5.0 CommonVoice 29,66% 13,84% 108,52
deepspeech-catala@0.6.0 CommonVoice + ParlamentParlaClean No 13,85% 5,62% 50,49
stashify@deepspeech_cat CommonVoice? 22,62% 13,59% 80,45

Test corpus from the FestCat dataset

Model Corpus Augmentation WER CER Loss
deepspeech-catala@0.4.0 CommonVoice No 77,60% 65,62% 243,25
deepspeech-catala@0.5.0 CommonVoice 78,12% 65,61% 235,60
deepspeech-catala@0.6.0 CommonVoice + ParlamentParlaClean No 76,10% 65,16% 240,69
stashify@deepspeech_cat CommonVoice? 80,58% 66,82% 180,81

Validating the models against the FestCat dataset shows that the models do not generalize well. This corpus has a higer variability in the word count of the test sentences, with 90% of the sentences containing an evenly distributed amount of words between 2 and 23, whilst most of the sentences in the CommonVoice corpus contain between 3 and 16 words.

As expected, validating the models against a test set containing only sentences with 4 or more words improves accuracy:

Model Corpus Augmentation WER CER Loss
deepspeech-catala@0.4.0 CommonVoice No 58,78% 46,61% 193,85
deepspeech-catala@0.5.0 CommonVoice 58,94% 46,47% 188,42
deepspeech-catala@0.6.0 CommonVoice + ParlamentParlaClean No 56,68% 46,00% 189,03
stashify@deepspeech_cat CommonVoice? 61,11% 48,16% 144,78

Possible next steps

 • Expand the training data with other free datasets
 • Tune the model parameters to improve performance
 • Validate the models with more varied test datasets (dialects, noise)