System Kramerius
JavaScript Java HTML CSS XSLT ActionScript Other
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
authfilters
buildSrc
client
common
fedora-api
import-cmdtool
import-jaxb-alto
import-jaxb-dc
import-jaxb-mets
import-jaxb-mods
import-jaxb-monograph
import-jaxb-periodical
import-jaxb-srwdc Removed absolute url from xsd Aug 10, 2016
import-jaxb
import-mets
import
indexer
installation
k5indexer
mw-process
rest
search
security-core
solr-migration
static-export
.gitignore
BUILD-README.txt
LICENSE.md
README.md
build.gradle
settings.gradle

README.md

###Novinky

Aktuální distribuční verze je k dispozici v sekci Releases na projektovém serveru GitHub (https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest)

Zapojení do České digitální knihovny je možné od verze Kramerius 5.


#Systém Kramerius

je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Aktuální ostrá verze 5 vychází koncepčně z verze 4, která byla vyvíjena a průběžně publikována od roku 2009. Navazuje funkčností na předchozí verzi systému Kramerius končící označením 4.8.6. Od verze 4 je jako jádro systému použit open source repozitář Fedora. Při vývoji jsou využívány další volně dostupné technologie třetích stran - Apache, Apache Tomcat, Apache Solr, Postgres SQL. Systém je založen na technologii Java a lze ho provozovat jako samostatnou webovou aplikaci v libovolném J2EE kontejneru (např. Apache Tomcat).

V testování je verze 6, ve které došlo k významnému vývojové mu kroku zejména z pohledu využitého repozitáře. Nasazena byla Fedora 4, která je ve srovnání s dosud užívanou Fedorou 3.8 zcela novou vývojovou verzí.

Uživatelské rozhraní je přístupné ve většině současných webových prohlížečů, vývoj a testování probíhá na aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Firefox a Safari, uživatelská část rozhraní je funkční i v současných verzích prohlížeče Internet Explorer.

##Licence

Kramerius je open source systém, který je vyvíjen pod licencí GNU GPL v3. http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

##Vývojový tým

Vývojový tým tvoří zaměstnanci Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny. Technologickým partnerem je na základě výběrového řízení firma INCAD, s.r.o.

Členové vývojového týmu: KNAV - M. Lhoták, M. Duda, J. Křížová; NK ČR – T. Foltýn, Z. Vozár, V. Jiroušek, K. Košťálová; MZK – L. Damborská, P. Žabička, M. Indrák; NTK – J. Kolátor, J. Dobiášovský; NLK – F. Kříž; INCAD – P. Kocourek, P. Šťastný;

Koordinátorem současného vývoje je Knihovna Akademie věd ČR zastoupená Ing. Martinem Lhotákem.

Kontakt: Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1

lhotak@knav.cz

##Financování

V současné době je financování vývoje zajištěno z krátkodobějších grantů MK ČR prostřednictvím dotačního programu VISK.

V letech 2012 - 2015 bylo financování vývoje zajištěno díky projektu "Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů" - DF12P01OVV002 z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR

V předchozích letech byl vývoj systému Kramerius průběžně financován z různých dotačních programů Akademie věd ČR a Ministerstva kultury ČR.

##Instalace Instalační balík je k dispozici v sekci Releases na adrese https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest .

Kompletní dokumentace k aktuální verzi je v sekci Wiki.

Instalační postup a konfigurace systému jsou popsány na Wiki.

Službu instalace lze také objednat na http://www.unidata.cz/system-kramerius

Distribuovanou instalaci u společnosti Incad, která zajišťuje analytické a programátorské práce http://www.incad.cz

##Komunikace Hlášení o chybách a požadavky na novou funkcionalitu zadávejte pomocí formuláře New Issue v sekci Issues.

Při požadavku na přidání vlastní funkcionality do standardní distribuce systému Kramerius prosím kontaktujte administrátory projektu. Jednodušší změny v rámci existujících modulů bude možné řešit připravením pull requestu, složitější úpravy bude třeba řešit individuálně.

Mailová konference pro administrátory systému Kramerius: kramerius@lib.cas.cz

První příhlášení do konference: https://mailman.lib.cas.cz/mailman/listinfo/kramerius

Do mailové konference je možné posílat hlášení chyb, návrhy na vylepšení a vývoj i na přispění ke zdrojovému kódu Krameria.

##Podpora systému Kramerius

Systém Kramerius je open source řešení. SW podporu poskytuje vývojový tým. Pro garantované termíny musí mít instituce uzavřenu samostatnou smlouvu o podpoře.

SPRÁVA SYSTÉMU

Správa a dohled instalovaného systému může být zajištěna na základě individuální dohody. http://www.unidata.cz/ nebo http://www.incad.cz

Instalaci a správu systému mohou, vzhledem k licenci pod kterou je systém vyvíjen, zajišťovat i jiné subjekty.