Skip to content
System Kramerius
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
authfilters
buildSrc issue #530: backport iiif-presentation-model to Java 6 Jun 30, 2017
client
common XSS scripting check & escaped backslash in generated json Mar 24, 2019
fedora-api
import-cmdtool remove poms Jan 7, 2016
import-jaxb-alto
import-jaxb-dc
import-jaxb-mets remove poms Jan 7, 2016
import-jaxb-mods Issue #435 - jaxb xsds and dtds Aug 10, 2016
import-jaxb-monograph
import-jaxb-periodical remove poms Jan 7, 2016
import-jaxb-srwdc
import-jaxb remove poms Jan 7, 2016
import-mets
import
indexer
installation
k5indexer Issue #431 & #414 - new PDFBox library Aug 11, 2016
mw-process
rest
search XSS scripting check & escaped backslash in generated json Mar 24, 2019
security-core issue #617: JAAS qualified class for user Aug 30, 2018
solr-migration Log message and fix standard process Jul 10, 2018
static-export
.gitignore updated .gitignore for gradle Mar 17, 2014
BUILD-README.txt Creating distribution packages Sep 9, 2016
LICENSE.md
README.md Update README.md Apr 12, 2018
build.gradle
settings.gradle

README.md

###Novinky

Aktuální distribuční verze je k dispozici v sekci Releases na projektovém serveru GitHub (https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest)

Zapojení do České digitální knihovny je možné od verze Kramerius 5.


#Systém Kramerius

je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Aktuální ostrá verze 5 vychází koncepčně z verze 4, která byla vyvíjena a průběžně publikována od roku 2009. Navazuje funkčností na předchozí verzi systému Kramerius končící označením 4.8.6. Od verze 4 je jako jádro systému použit open source repozitář Fedora. Při vývoji jsou využívány další volně dostupné technologie třetích stran - Apache, Apache Tomcat, Apache Solr, Postgres SQL. Systém je založen na technologii Java a lze ho provozovat jako samostatnou webovou aplikaci v libovolném J2EE kontejneru (např. Apache Tomcat).

V testování je verze 6, ve které došlo k významnému vývojové mu kroku zejména z pohledu využitého repozitáře. Nasazena byla Fedora 4, která je ve srovnání s dosud užívanou Fedorou 3.8 zcela novou vývojovou verzí.

Uživatelské rozhraní je přístupné ve většině současných webových prohlížečů, vývoj a testování probíhá na aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Firefox a Safari, uživatelská část rozhraní je funkční i v současných verzích prohlížeče Internet Explorer.

##Licence

Kramerius je open source systém, který je vyvíjen pod licencí GNU GPL v3. http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

##Vývojový tým

Vývojový tým tvoří zaměstnanci Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny. Technologickým partnerem je na základě výběrového řízení firma INCAD, s.r.o.

Členové vývojového týmu: KNAV - M. Lhoták, M. Duda, J. Křížová; NK ČR – T. Foltýn, Z. Vozár, V. Jiroušek, K. Košťálová; MZK – L. Damborská, P. Žabička, M. Indrák; NTK – J. Kolátor, J. Dobiášovský; NLK – F. Kříž; INCAD – P. Kocourek, P. Šťastný;

Koordinátorem současného vývoje je Knihovna Akademie věd ČR zastoupená Ing. Martinem Lhotákem.

Kontakt: Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1

lhotak@knav.cz

##Financování

V současné době je financování vývoje zajištěno z krátkodobějších grantů MK ČR prostřednictvím dotačního programu VISK.

V letech 2012 - 2015 bylo financování vývoje zajištěno díky projektu "Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů" - DF12P01OVV002 z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR

V předchozích letech byl vývoj systému Kramerius průběžně financován z různých dotačních programů Akademie věd ČR a Ministerstva kultury ČR.

##Instalace Instalační balík je k dispozici v sekci Releases na adrese https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest .

Kompletní dokumentace k aktuální verzi je v sekci Wiki.

Instalační postup a konfigurace systému jsou popsány na Wiki.

Službu instalace lze také objednat na http://www.unidata.cz/system-kramerius

Distribuovanou instalaci u společnosti Incad, která zajišťuje analytické a programátorské práce http://www.incad.cz

##Komunikace Hlášení o chybách a požadavky na novou funkcionalitu zadávejte pomocí formuláře New Issue v sekci Issues.

Při požadavku na přidání vlastní funkcionality do standardní distribuce systému Kramerius prosím kontaktujte administrátory projektu. Jednodušší změny v rámci existujících modulů bude možné řešit připravením pull requestu, složitější úpravy bude třeba řešit individuálně.

Mailová konference pro administrátory systému Kramerius: kramerius@lib.cas.cz

První příhlášení do konference: https://mailman.lib.cas.cz/mailman/listinfo/kramerius

Do mailové konference je možné posílat hlášení chyb, návrhy na vylepšení a vývoj i na přispění ke zdrojovému kódu Krameria.

##Podpora systému Kramerius

Systém Kramerius je open source řešení. SW podporu poskytuje vývojový tým. Pro garantované termíny musí mít instituce uzavřenu samostatnou smlouvu o podpoře.

SPRÁVA SYSTÉMU

Správa a dohled instalovaného systému může být zajištěna na základě individuální dohody. http://www.unidata.cz/ nebo http://www.incad.cz

Instalaci a správu systému mohou, vzhledem k licenci pod kterou je systém vyvíjen, zajišťovat i jiné subjekty.

You can’t perform that action at this time.