Skip to content
System Kramerius
Branch: master
Clone or download
pavel-stastny Merge pull request #655 from moravianlibrary/223-errormessage-solr-de…
…corator

Issue moravianlibrary#223: Provide better error info when document is not present in Solr
Latest commit 285b210 Apr 19, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
authfilters Catch ClientAbortException Aug 10, 2017
buildSrc issue #530: backport iiif-presentation-model to Java 6 Jun 30, 2017
client Issue #576 Feb 9, 2018
common Fixes #673 Apr 19, 2019
fedora-api remove poms Jan 7, 2016
import-cmdtool remove poms Jan 7, 2016
import-jaxb-alto Issue #435 - jaxb xsds and dtds Aug 10, 2016
import-jaxb-dc Removed absolute url in xsd file Aug 10, 2016
import-jaxb-mets
import-jaxb-mods Issue #435 - jaxb xsds and dtds Aug 10, 2016
import-jaxb-monograph moved generated-src to module roots, so that IntelliJ does not ignore… Aug 13, 2014
import-jaxb-periodical remove poms Jan 7, 2016
import-jaxb-srwdc Removed absolute url from xsd Aug 10, 2016
import-jaxb remove poms Jan 7, 2016
import-mets issue #575: API Parametrized NDK Import: added optional imageserver-o… Feb 22, 2018
import Fix #598 Oct 5, 2018
indexer
installation OAI solr6 provider Sep 10, 2018
k5indexer Issue #431 & #414 - new PDFBox library Aug 11, 2016
mw-process MW fix Feb 27, 2018
rest Issue moravianlibrary#223: Provide better error info when document is… Mar 1, 2019
search Merge branch 'master' of github.com:ceskaexpedice/kramerius Apr 19, 2019
security-core issue #617: JAAS qualified class for user Aug 30, 2018
solr-migration Log message and fix standard process Jul 10, 2018
static-export Fix #61 Jun 12, 2017
.gitignore updated .gitignore for gradle Mar 17, 2014
BUILD-README.txt Creating distribution packages Sep 9, 2016
LICENSE.md moving to github Dec 18, 2013
README.md Update README.md Mar 27, 2019
build.gradle Reformated Oct 29, 2018
settings.gradle fix #507 May 5, 2017

README.md

###Novinky

Aktuální distribuční verze je k dispozici v sekci Releases na projektovém serveru GitHub (https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest)

Zapojení do České digitální knihovny je možné od verze Kramerius 5.


#Systém Kramerius

je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Aktuální ostrá verze 5 vychází koncepčně z verze 4, která byla vyvíjena a průběžně publikována od roku 2009. Navazuje funkčností na předchozí verzi systému Kramerius končící označením 4.8.6. Od verze 4 je jako jádro systému použit open source repozitář Fedora. Při vývoji jsou využívány další volně dostupné technologie třetích stran - Apache, Apache Tomcat, Apache Solr, Postgres SQL. Systém je založen na technologii Java a lze ho provozovat jako samostatnou webovou aplikaci v libovolném J2EE kontejneru (např. Apache Tomcat).

V testování je verze 6, ve které došlo k významnému vývojové mu kroku zejména z pohledu využitého repozitáře. Nové řešení jádra by mělo zajistit rychlejší práci s velkým množstvím objektů. Ostré nasazení je předpokládáno v průběhu roku 2019.

Uživatelské rozhraní je přístupné ve většině současných webových prohlížečů, vývoj a testování probíhá na aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Firefox a Safari, uživatelská část rozhraní je funkční i v současných verzích prohlížeče Internet Explorer, který však není doporučován, vzhledem k tomu, že nepodporuje standardy.

##Licence

Kramerius je open source systém, který je vyvíjen pod licencí GNU GPL v3. http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

##Vývojový tým

Vývojový tým tvoří zaměstnanci Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Národní technické knihovny, Národní lékařské knihovny, Městské knihovny v Praze a Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Technologickým partnerem jsou společnosti Galderon a INOVATIKA.

Členové vývojového týmu: KNAV - M. Lhoták, M. Duda, J. Křížová; NK ČR – T. Foltýn, Z. Vozár, V. Jiroušek, K. Košťálová; MZK – L. Kravecová, P. Žabička, M. Indrák; NTK – J. Kolátor, J. Dobiášovský; NLK – F. Kříž; SVKUL - A. Brožek; MKP - M. Světlý;

Zástupci programátorského týmu – P. Kocourek, P. Šťastný, V. Lahoda;

Koordinátorem vývoje je Knihovna Akademie věd ČR zastoupená Ing. Martinem Lhotákem.

Kontakt: Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1

lhotak@knav.cz

##Financování

V současné době je financování vývoje zajištěno zejména z grantů MK ČR prostřednictvím dotačních programů NAKI (projekt RightLib 2018-2022) a VISK (individuální roční projekty). Od roku 2019 je vývoj provázán i s rozvojem výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ umístěné na národní cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur.

V letech 2012 - 2015 bylo financování vývoje zajištěno díky projektu "Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů" - DF12P01OVV002 z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR

V předchozích letech byl vývoj systému Kramerius průběžně financován z různých dotačních programů Akademie věd ČR a Ministerstva kultury ČR. Počátek vývoje se datuje do roku 2003, kdy byl vývoj iniciován Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Knihovnou AV ČR.

##Instalace Instalační balík je k dispozici v sekci Releases na adrese https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest .

Kompletní dokumentace k aktuální verzi je v sekci Wiki.

Instalační postup a konfigurace systému jsou popsány na Wiki.

Službu instalace lze také objednat na http://www.unidata.cz/system-kramerius

Distribuovanou instalaci u společnosti Incad, která zajišťuje analytické a programátorské práce http://www.incad.cz

##Komunikace Hlášení o chybách a požadavky na novou funkcionalitu zadávejte pomocí formuláře New Issue v sekci Issues.

Při požadavku na přidání vlastní funkcionality do standardní distribuce systému Kramerius prosím kontaktujte administrátory projektu. Jednodušší změny v rámci existujících modulů bude možné řešit připravením pull requestu, složitější úpravy bude třeba řešit individuálně.

Mailová konference pro administrátory systému Kramerius: kramerius@lib.cas.cz

První příhlášení do konference: https://mailman.lib.cas.cz/mailman/listinfo/kramerius

Do mailové konference je možné posílat hlášení chyb, návrhy na vylepšení a vývoj i na přispění ke zdrojovému kódu Krameria.

##Podpora systému Kramerius

Systém Kramerius je open source řešení. SW podporu poskytuje vývojový tým. Pro garantované termíny musí mít instituce uzavřenu samostatnou smlouvu o podpoře.

SPRÁVA SYSTÉMU

Správa a dohled instalovaného systému může být zajištěna na základě individuální dohody např. od http://www.unidata.cz/ nebo http://www.inovatika.cz

Instalaci a správu systému mohou, vzhledem k licenci pod kterou je systém vyvíjen, zajišťovat i jiné subjekty.

You can’t perform that action at this time.