Skip to content
System Kramerius
Java HTML JavaScript XSLT CSS ActionScript Other
Branch: master
Clone or download
Latest commit aa06649 Dec 7, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
buildSrc
installation
processes
rest
search
security
shared
.gitignore
.travis.yml
BUILD-README.txt
LICENSE.md
README.md
apitest.http
build.gradle
settings.gradle

README.md

Novinky

Přechod na integrované úložiště Akubra - verze Kramerius 7

Aktuální distribuční verze je k dispozici v sekci Releases na projektovém serveru GitHub (https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest)

Zapojení do České digitální knihovny je možné od verze Kramerius 5.

Upozornění pro vývojáře: Větev master nyní obsahuje beta verzi Kramerius 7 s integrovaným úložištěm Akubra. Dosavadní produkční verze Kramerius 5 je převedena do režimu údržby ve samostatné větvi kramerius5


Systém Kramerius

je softwarové řešení pro zpřístupnění digitálních dokumentů. Primárně je určen pro digitalizované knihovní sbírky, monografie a periodika. Využit může být ke zpřístupnění dalších typů dokumentů např. map, hudebnin a starých tisků, případně částí dokumentů jako jsou články a kapitoly. Systém je vhodný také pro tzv. digital born dokumenty, tedy dokumenty, které vznikly v elektronické podobě. Kramerius je průběžně upravován tak, aby struktura metadat odpovídala standardům vyhlašovaným Národní knihovnou České republiky. Systém poskytuje rozhraní pro přístup koncových uživatelů, zajišťující vyhledávání v metadatech a v plných textech, generování vícestránkových PDF dokumentů z vybraných stran, vytváření virtuálních sbírek a další operace nad uloženou sbírkou digitálních dokumentů.

Aktuální ostrá verze 5 vychází koncepčně z verze 4, která byla vyvíjena a průběžně publikována od roku 2009. Navazuje funkčností na předchozí verzi systému Kramerius končící označením 4.8.6. Od verze 4 je jako jádro systému použit open source repozitář Fedora. Při vývoji jsou využívány další volně dostupné technologie třetích stran - Apache, Apache Tomcat, Apache Solr, Postgres SQL. Systém je založen na technologii Java a lze ho provozovat jako samostatnou webovou aplikaci v libovolném J2EE kontejneru (např. Apache Tomcat).

V testování je verze 7, ve které došlo k významnému vývojové mu kroku zejména z pohledu využitého repozitáře. Nové řešení jádra by mělo zajistit rychlejší práci s velkým množstvím objektů. Ostré nasazení je předpokládáno v průběhu roku 2019.

Uživatelské rozhraní je přístupné ve většině současných webových prohlížečů, vývoj a testování probíhá na aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Firefox a Safari, uživatelská část rozhraní je funkční i v současných verzích prohlížeče Internet Explorer, který však není doporučován, vzhledem k tomu, že nepodporuje standardy.

Licence

Kramerius je open source systém, který je vyvíjen pod licencí GNU GPL v3. http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html

Vývojový tým

Vývojový tým tvoří zaměstnanci Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně, Národní technické knihovny, Národní lékařské knihovny, Městské knihovny v Praze a Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Technologickým partnerem jsou společnosti Galderon a INOVATIKA.

Členové vývojového týmu: KNAV - M. Lhoták, M. Duda, J. Křížová; NK ČR – T. Foltýn, Z. Vozár, V. Jiroušek, K. Košťálová; MZK – M. Smetánková, P. Žabička, M. Indrák; NTK – J. Kolátor, J. Dobiášovský; NLK – F. Kříž; SVKUL - A. Brožek; MKP - M. Světlý;

Zástupci programátorského týmu – P. Kocourek, P. Šťastný, V. Lahoda;

Koordinátorem vývoje je Knihovna Akademie věd ČR zastoupená Ing. Martinem Lhotákem.

Kontakt: Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 115 22 Praha 1

lhotak@knav.cz

Financování

V současné době je financování vývoje zajištěno zejména z grantů MK ČR prostřednictvím dotačních programů NAKI (projekt RightLib 2018-2022) a VISK (individuální roční projekty). Od roku 2019 je vývoj provázán i s rozvojem výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ umístěné na národní cestovní mapě velkých výzkumných infrastruktur.

V letech 2012 - 2015 bylo financování vývoje zajištěno díky projektu "Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů" - DF12P01OVV002 z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR

V předchozích letech byl vývoj systému Kramerius průběžně financován z různých dotačních programů Akademie věd ČR a Ministerstva kultury ČR. Počátek vývoje se datuje do roku 2003, kdy byl vývoj iniciován Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Knihovnou AV ČR.

##Instalace Instalační balík je k dispozici v sekci Releases na adrese https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/latest .

Kompletní dokumentace k aktuální verzi je v sekci Wiki.

Instalační postup a konfigurace systému jsou popsány na Wiki.

Službu instalace lze také objednat na http://www.unidata.cz/system-kramerius

Distribuovanou instalaci u společnosti Incad, která zajišťuje analytické a programátorské práce http://www.incad.cz

Komunikace

Hlášení o chybách a požadavky na novou funkcionalitu zadávejte pomocí formuláře New Issue v sekci Issues.

Při požadavku na přidání vlastní funkcionality do standardní distribuce systému Kramerius prosím kontaktujte administrátory projektu. Jednodušší změny v rámci existujících modulů bude možné řešit připravením pull requestu, složitější úpravy bude třeba řešit individuálně.

Mailová konference pro administrátory systému Kramerius: kramerius@lib.cas.cz

První příhlášení do konference: https://mailman.lib.cas.cz/mailman/listinfo/kramerius

Do mailové konference je možné posílat hlášení chyb, návrhy na vylepšení a vývoj i na přispění ke zdrojovému kódu Krameria.

Podpora systému Kramerius

Systém Kramerius je open source řešení. SW podporu poskytuje vývojový tým. Pro garantované termíny musí mít instituce uzavřenu samostatnou smlouvu o podpoře.

SPRÁVA SYSTÉMU

Správa a dohled instalovaného systému může být zajištěna na základě individuální dohody např. od http://www.unidata.cz/ nebo http://www.inovatika.cz

Instalaci a správu systému mohou, vzhledem k licenci pod kterou je systém vyvíjen, zajišťovat i jiné subjekty.

Join the chat at https://gitter.im/ceskaexpedice/kramerius

You can’t perform that action at this time.