Knihovny

pavelkocourek edited this page Jan 10, 2018 · 13 revisions

Kramerius v produkčním nasazení

Aktuální seznam knihoven a dalších institucí využívajících systém Kramerius od verze 4 výše najdete zde: http://registrkrameriu.mzk.cz/

Seznam by měl obsahovat aktuální informace o verzi Krameria, kontaktní osoby, požadavky pro přidání do mobilní aplikace (Veřejné, Vybrané, Zkratka, Ikona) a další. Verze jsou barevně odlišeny dle jejich vhodnosti pro mobilní aplikace.

Ohledně aktualizace údajů pište na lenka.damborska@mzk.cz nebo lhotak@knav.cz. Pro komunikaci s ostatními uživateli Krameria můžete využít diskuzní skupinu kramerius@lib.cas.cz.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.