Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (7 sloc) 288 Bytes
# Dutch strings go here
mail_body_whining: "%d issue(s) die aan u zijn toegekend zijn niet gewijzigd in de laatste %d dagen:"
mail_subject_whining: "%d issue(s) niet gewijzigd in de laatste %d dagen"
whining_whine_when: "Zeuren na"
days: "dagen"
default: "Standaard"
trackers: "Trackers"