Browse files

signore: sigbase update

  • Loading branch information...
1 parent 2e226a4 commit 313de07165156aca680e370a457857c698cfe442 @chastell committed Apr 25, 2012
Showing with 45 additions and 0 deletions.
  1. +45 −0 .local/share/signore/signatures.yml
View
45 .local/share/signore/signatures.yml
@@ -38198,3 +38198,48 @@ signatures:
- pl
- education
- Staszic
+- !ruby/struct:Signore::Signature
+ text: Never trust a yard with no dandelions.
+ author: Avdi Grimm
+ source:
+ subject:
+ tags:
+ - en
+- !ruby/struct:Signore::Signature
+ text: Na pewno się chyba to co powiedziałem tym zdziwicie.
+ author: płk Tadeusz Sieńko
+ source: przysposobienie obronne
+ subject:
+ tags:
+ - pl
+ - education
+ - Staszic
+- !ruby/struct:Signore::Signature
+ text: O! Jeszcze tak na marginesie, powiem wam dlaczego ja jestem taki skołowany.
+ author: płk Tadeusz Sieńko
+ source: przysposobienie obronne
+ subject:
+ tags:
+ - pl
+ - education
+ - Staszic
+- !ruby/struct:Signore::Signature
+ text: Ziemniak zerwany we wrześniu czy w październiku.
+ author:
+ source: ! 'płk Tadeusz Sieńko
+
+ przysposobienie obronne'
+ subject:
+ tags:
+ - pl
+ - education
+ - Staszic
+- !ruby/struct:Signore::Signature
+ text: …pozostawienie ucznia na szerokiej wodzie. Niech sobie pływa, prawda, do woli.
+ author: płk Tadeusz Sieńko
+ source: przysposobienie obronne
+ subject:
+ tags:
+ - pl
+ - education
+ - Staszic

0 comments on commit 313de07

Please sign in to comment.