Skip to content

Home

checkraiser edited this page Feb 2, 2013 · 2 revisions
Clone this wiki locally

Thủ tục đăng ký tài khoản cho sinh viên HPU:

  • Nếu là sinh viên thì đăng nhập với tài khoản : mã sinh viên, mật khẩu ngày tháng năm sinh. Sau khi đăng nhập, sinh viên phải cập nhật email để kích hoạt tham gia các dịch vụ của trường, sau khi đã kích hoạt đường dẫn trong mail.
  • Tương tự với cán bộ, giảng viên.
  • Nếu là khách, cần đăng ký 1 tài khoản mới và kích hoạt như trên. Tuy nhiên các dịch vụ sẽ bị hạn chế theo chính sách sử dụng.
Something went wrong with that request. Please try again.