Skip to content
Browse files

update teacher Andries

  • Loading branch information...
1 parent 56cdb08 commit 609df89007b828af3b7d93a1d8eafd321ab5e9f4 @raphvangoubergen raphvangoubergen committed Jun 1, 2012
Showing with 150 additions and 75 deletions.
  1. +150 −75 public/teachers/andries/index.yml
View
225 public/teachers/andries/index.yml
@@ -10,92 +10,167 @@ text:
<b>Contact Andries:</b> 0494 13 38 20 – tarzandries@hotmail.com – @{http://www.myspace.com/andriesbaele}{Website van Andries}
- Andries Baele behaalde aan het Lemmensinstituut het diploma ‘Master i/d Muziek’,
- het getuigschrift ‘Kandidaat Muziektheorie-Schriftuur’, een ‘Eerste Prijs Harmonie’
- bij Carl Van Eyndhoven en een ‘Eerste Prijs Viool’ bij Wim De Moor, Otto Derolez
- en Nico Baltussen. Hij schreef als eindverhandeling een origineel ‘Tipboek
- Elektrische en Elektrisch Versterkte Akoestische Viool’. Hij volgde masterclasses
- bij o.a. Oxalys (kamermuziek), Michel Pieters (jazzviool), Johannes De Leertouwer
- (klassiek viool), Maarten Weyler (jazzharmonie), Wim Henderix (compositie), ...
- Hij nam ook deel aan cursussen ‘Improvisatie’ en ‘Combo’ bij John Ruoco, Ben
- Sluis en Serge Lazarevitch.
-
- Als muziekleraar volgde hij, na het behalen van een ‘Initiële Leraren Opleiding’,
- verschillende vormingsessies zoals: ‘Een band in je klas’, ‘Autisme en Muziek’,
- ‘Handelingsplanning’, ... Hij was interim ‘AMV’ en ‘Viool’ aan de muziekacademie
- van Diest en Mortsel, leraar ‘Muzikale Opvoeding’ en ‘Viool’ aan de muziekateliers
- van Leuven en Borgerhout, leraar ‘Vioolinitiatie’ binnen de organisatie v/h
- kinderkoor ‘De Diesteltjes’ en leraar ‘Muziek’ aan de school voor buitengewoon
- onderwijs ‘Ter Bank’ in Heverlee.
-
- Andries schreef muziek voor allerlei bezettingen in diverse stijlen. Zijn ervaring
- met vioolimprovisatie begint met jamsessies ‘Wereldmuziek’, ‘Jazz & Blues’, ‘Bluegrass’
- en ‘Manouche’ en eindigt in zijn vaste bands 'Black Velvet’ (Iers) en
- @{http://www.theroseroomswing.be/}{‘The Rose Room Swing’} (Sinti & Roma). Hij kwam
- naar voor als violist in verschillende CD-projecten met Jesse Ashfield, Ronny Mosuse,
- Black Velvet en Steven De Wit en op TV met Bart Peeters en Geert Waegeman.
+ Andries Baele onderwijst de viool bij Class & Jazz vanaf het prille begin.
+ Hij geeft, of gaf, ook vioolles, notenleer en muziekles in de Muziekacademies van
+ Diest, Mortsel, Herentals en Deurne en aan de muziekateliers van Leuven en Borgerhout,
+ in het kinderkoor ‘De Diesteltjes’ van Diest, en in het buitengewoon onderwijs
+ ‘Ter Bank’ in Heverlee.
+
+ ####Opleiding
+ 2012: <br>
+ Volgde masterclasses bij Didier Lockwood (jazz viool)
+
+ 2009-2010: <br>
+ Studeerde met succes het eerste jaar 'Bachelor' (jazz/pop) aan het conservatorium te Gent en volgde er jazzviool bij Françoise Derissen
+
+ 2006-2008: <br>
+ Volgde opleidingsonderdeel ‘Handelingsplanning’ aan de KHL<br>
+ Volgde een cursus over autisme<br>
+ Volgde jazzcursussen aan de Halewynstichting te Antwerpen bij Maarten Weyler<br>
+ Volgde een nascholing aan het vakcentrum voor muziekonderwijzers ‘Muzes’
+
+ 2004-2006: <br>
+ ‘Master’ in de muziek (optie viool)<br>
+ Initiële Leraren Opleiding (ILO)<br>
+ Scriptie: ‘Tipboek Elektrische en Elektrisch Versterkte Akoestische Viool’<br>
+ Eerste prijs viool aan het Lemmensinstituut<br>
+ Volgde viool bij Wim De Moor en Otto Derolez<br>
+ Eindexamen piano bij Regine Willems (niveau H3)<br>
+ Volgde een jazzcursus bij John Ruoco, Ben Sluis en Serge Lazarevitch
+
+ 2000-2002: <br>
+ Behaalde kandidaturen voor ‘Viool’ en ‘Muziektheorie-Schriftuur’ aan het
+ Lemmensinstituut<br>
+ Volgde viool bij Nico Baltussen<br>
+ Eerste prijs harmonie bij Carl Van Eyndhoven<br>
+ Volgde 4 kamermuziekstages bij ‘Oxalys’<br>
+
+ ####Huidige Bands & Ensembles:
+ @{http://vi.be/NKZC-4477-HGE}{The RoseRoomSwing} (Manouche - Gypsyswing) <br>
+ @{http://youtube.com/watch?v=A-dqBSrxXS8}{Les Yeux Bleus Live} (Folk - World - Balkan)
+ @{http://www.someoneels.be}{Someone Els} (Pop & Jazz) <br>
+ Frivole Stan & de Violeman (Klassiek - Jazz - Pop)
+
+ ####Ex Bands & Ensembles:
+ JoBee Project (2011-2012)<br>
+ Les Jazznophones (2009-2010) <br>
+ Black Velvet (2006-2009) <br>
+ Aram Trio (2002-2006) <br>
+ Bob Boon Singers (2003-2005)
+
+ Freelance met o.a. Geert Waegeman, Bart Peeters, Ronny Mosuse, Takuya Taniguchi, Grete Moortgat, Jean-Bosco Safari, Zohra, Johny Voners, … <br><br>
+ Componist voor klassieke ensembles, jazzcombo's, kortfilms, hafabra, koor, ... <br><br>
+ CD: 'Landmarks', 'All Along The Way', 'Pipi Langkous', 'Kattenkwaad', 'Tale Quale', 'Licht', 'Scala van de Vrede', …
fr: |-
#Andries Baele (Leuven °1982)
<b>Contact Andries:</b> 0494 13 38 20 – tarzandries@hotmail.com –
@{http://www.myspace.com/andriesbaele}{Site web d'Andries}
- Andries Baele a étudié au Lemmensinstituut à Louvain. Il y a obtenu les diplômes
- de ‘maître de musique’, ‘candidat en théorie et écriture musicale’, ‘premier
- prix d’harmonie’ avec Carl Van Eyndhoven et ‘premier prix de violon’ avec Wim
- De Moor, Otto Derolez et Nico Baltussen. Son traité de fin d’étude s’intitule
- ‘Conseils pour violon électrique ou amplifié’. Il a suivi des master classes
- e.a. chez Oxalys (musique de chambre), Michel Pieters (violon jazz), Johannes
- De Leertouwer (violon classique), Maarten Weyler (harmonie jazz), Wim Henderix
- (composition), ... Il prit aussi des cours d’improvisation et de combo chez John
- Ruoco, Ben Sluis en Serge Lazarevitch.
-
- Après avoir obtenu son certificat d’aptitudes pédagogiques, il prend part à
- plusieurs formations, telles que ‘Créer le lien avec la classe’, ‘Autisme et
- Musique’, ‘Plan d’action pour enseignement spécialisé’… Il fut professeur
- intérimaire de ‘solfège’ et ‘violon’ aux académies de musique de Diest et de
- Mortsel, ‘Education musicale’ et ‘Violon’ aux ateliers musicaux de Louvain et
- de Borgerhout, ‘Initiation au Violon’ à la chorale d’enfants ‘De Diesteltjes’
- à Diest, et professeur de musique en enseignement spécialisé à l’école ‘Ter
- Bank’ à Heverlee.
-
- Andries a écrit des musiques pour ensembles variés et en divers styles musicaux.
- Il prit son envol en improvisation en participant à des jam sessions de ‘musique
- du monde’, de ‘jazz et blues’, de ‘bluegrass’ et de ‘manouche’. Aujourd’hui,
- c’est dans les groupes ‘Black Velvet’ (style ‘irlandais’) et
- @{http://www.theroseroomswing.be/}{‘The Rose Room Swing’} (Sinti & Roma) qu’il
- démontre ses talents d’improvisateur. Il participa à plusieurs enregistrements
- de CD avec Jesse Ashfield, Ronny Mosuse, Black Velvet et Steven De Wit, et à
- des enregistrements télévisés avec Bart Peeters et Geert Waegeman.
+ Andries Baele enseigne le violon chez Class & Jazz depuis le tout début. Il donne, ou donnait, aussi cours de violon aux académies de musique de Diest, Mortsel, Herentals et Deurne, et aux ateliers musicaux de Leuven et Borgerhout, à la choral e pour enfants ‘De Diesteltjes’ à Diest, et à l’école ‘Ter Bank’ à Heverlee.
+
+ ####Formation
+
+ 2012: <br>
+ Participe aux masterclasses de Didier Lockwood (violon jazz)
+
+ 2009-2010: <br>
+ Suit la première année 'Bachelor' (jazz/pop) au conservatoire de Gent<br>
+ violon jazz chez Françoise Derissen
+
+ 2006-2008: <br>
+ Formation “Plannification de l’Action” à la KHL<br>
+ Formation sur l’autisme<br>
+ Cours de Jazz à la Halewynstichting à Antwerpen chez Maarten Weyler<br>
+ Formation au centre professionnel d’enseignement musical des ‘Muzes’
+
+ 2004-2006: <br>
+ ‘Master’ en musique (option violon)<br>
+ Formation d’Enseignant (ILO)<br>
+ Thèse : ‘Conseils pour violon électrique ou amplifié’<br>
+ Premier prix de violon au Lemmensinstituut de Leuven<br>
+ Cours de violon chez Wim De Moor et Otto Derolez<br>
+ Examen final de piano chez Regine Willems (niveau Supérieur 3)<br>
+ Cours de jazz chez John Ruoco, Ben Sluis et Serge Lazarevitch
+
+ 2000-2002: <br>
+ Obtient le niveau de ‘Candidat’ pour le ‘Violon’ et pour ‘Théorie et Ecriture Musicale’ au Lemmensinstituut<br>
+ Cours de violon chez Nico Baltussen<br>
+ Premier prix d’harmonie chez Carl Van Eyndhoven<br>
+ 4 stages de musique de chambre chez ‘Oxalys’
+
+ ####Groupes et Ensembles actuels:
+ @{http://vi.be/NKZC-4477-HGE}{The RoseRoomSwing} (Manouche - Gypsyswing) <br>
+ @{http://youtube.com/watch?v=A-dqBSrxXS8}{Les Yeux Bleus Live} (Folk - World - Balkan)
+ @{http://www.someoneels.be}{Someone Els} (Pop & Jazz) <br>
+ Frivole Stan & de Violeman (Classique - Jazz - Pop)
+
+ ####Groupes et Ensembles passés:
+ JoBee Project (2011-2012)<br>
+ Les Jazznophones (2009-2010) <br>
+ Black Velvet (2006-2009) <br>
+ Aram Trio (2002-2006) <br>
+ Bob Boon Singers (2003-2005)
+
+ Freelance avec e.a. Geert Waegeman, Bart Peeters, Ronny Mosuse, Takuya Taniguchi, Grete Moortgat, Jean-Bosco Safari, Zohra, Johny Voners, … <br><br>
+ Compositeur pour ensembles classiques, combos jazz, court-métrages, harmonies/fanfares/brass bands, chorales, ... <br><br>
+ CD: 'Landmarks', 'All Along The Way', 'Pipi Langkous', 'Kattenkwaad', 'Tale Quale', 'Licht', 'Scala van de Vrede', …
+
en: |-
#Andries Baele (Leuven °1982)
<b>Contact Andries:</b> 0494 13 38 20 – tarzandries@hotmail.com -
@{http://www.myspace.com/andriesbaele}{Andries' web site}
+
+ Andries Baele teaches the violin at Class & Jazz since the very beginning. He also teaches, or taught, at the Music Academies in Diest, Mortsel, Herentals and Deurne, and at the Music Workshops in Leuven and Borgerhout, at the Childrens Choir ‘De Diesteltjes’ in Diest, and at the ‘Ter Bank’ school in Heverlee.
+
+ ####Formation
+
+ 2012: <br>
+ Master classes with Didier Lockwood (jazz violin)
+
+ 2009-2010: <br>
+ First Year 'Bachelor' (jazz/pop) at the Gent Conservatory for Music<br>
+ Jazz violin classes with Françoise Derissen
+
+ 2006-2008: <br>
+ Training “Action Planning” at the KHL<br>
+ Formation on autism<br>
+ Jazz Courses at the Halewynstichting in Antwerpen with Maarten Weyler<br>
+ Training at the professional centre for music teaching, the ‘Muzes’
+
+ 2004-2006: <br>
+ ‘Master’ in Music (option violin)<br>
+ Teacher’s Training (ILO)<br>
+ Thesis : ‘Tips for the electric or amplified violin’<br>
+ First Prize for violin at the Lemmensinstituut in Leuven<br>
+ Violin courses with Wim De Moor and Otto Derolez<br>
+ Final Piano Exam with Regine Willems (at level Superior 3)<br>
+ Jazz courses with John Ruoco, Ben Sluis and Serge Lazarevitch
+
+ 2000-2002: <br>
+ Becomes ‘Candidate’ for ‘Violin’ and for ‘Music Theory and Writing’ at the Lemmensinstituut<br>
+ Violin courses with Nico Baltussen<br>
+ First Prize in Harmony with Carl Van Eyndhoven<br>
+ 4 workshops for Chamber Music with ‘Oxalys’
+
+ ####Current Bands and Ensembles:
+ @{http://vi.be/NKZC-4477-HGE}{The RoseRoomSwing} (Manouche - Gypsyswing) <br>
+ @{http://youtube.com/watch?v=A-dqBSrxXS8}{Les Yeux Bleus Live} (Folk - World - Balkan)
+ @{http://www.someoneels.be}{Someone Els} (Pop & Jazz) <br>
+ Frivole Stan & de Violeman (Classical - Jazz - Pop)
+
+ ####Former Bands and Ensembles:
+ JoBee Project (2011-2012)<br>
+ Les Jazznophones (2009-2010) <br>
+ Black Velvet (2006-2009) <br>
+ Aram Trio (2002-2006) <br>
+ Bob Boon Singers (2003-2005)
+
+
+ Freelance with, amongst others, Geert Waegeman, Bart Peeters, Ronny Mosuse, Takuya Taniguchi, Grete Moortgat, Jean-Bosco Safari, Zohra, Johny Voners, … <br><br>
+ Composer for classical ensembles, jazz combo’s, Short Films, harmonies, fanfares and brass bands, choirs, ... <br><br>
+ CD: 'Landmarks', 'All Along The Way', 'Pipi Langkous', 'Kattenkwaad', 'Tale Quale', 'Licht', 'Scala van de Vrede', …
- Andries Baele studied at the Lemmensinstituut in Leuven, where he graduated as
- a "master in music" and as a "bachelor in music theory and writing". He also
- took first prize in harmony with Carl Van Eyndhoven, and first price in violin
- with Wim De Moor, Otto Derolez and Nico Baltussen. His thesis was titled <i>Tips
- for the electric or amplified violin</i>. He participated in master classes with,
- amongst others, Oxalys (chamber music), Michel Pieters (jazz violin), Johannes
- De Leertouwer (classical violin), Maarten Weyler (jazz harmony), Wim Henderix
- (composition)... He also took improvisation and combo lessons with John Ruoco,
- Ben Sluis and Serge Lazarevitch.
-
- After graduating as a music teacher he undertook various training sessions with
- such titles as <i>Bonding with the class, Autism and Music, Action plan for special
- education …</i> He was interim teacher for music theory and violin at the music
- academies in Diest and Mortsel, musical education and violon at the music workshops
- in Leuven and Borgerhout, violin for beginners at the children's choir De Diesteltjes
- in Diest, and music in special education at the Ter Bank school in Heverlee.
-
- Andries has written music for various ensembles and in different styles. He
- started to improvise at jam sessions playing world music, jazz and blues, bluegrass
- and gypsy jazz. Today he demonstrates his talent for improvisation playing with
- the bands ‘Black Velvet’ (Irish) and @{http://www.theroseroomswing.be/}{‘The Rose
- Room Swing’} (Sinti & Roma). He has been involved in CD recordings with Jesse
- Ashfield, Ronny Mosuse, Black Velvet and Steven De Wit, and in TV shows with
- Bart Peeters and Geert Waegeman.

0 comments on commit 609df89

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.