Дані з фінансових звітів політичних партій
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
2016
2017
2018
.gitignore
README.md

README.md

party_reports_data — це репозиторій, в якому Громадський рух ЧЕСНО зберігає фінансові звіти політичних партій у машинозчитуваному форматі.

Усі звіти розподілені за роками та за партіями. Структура файлів буде згодом детально розписана у нашій wiki.