Skip to content
Tạo nhanh form liên hệ. Cấu hình mail gửi form liên hệ
HTML PHP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
resources update Mar 5, 2019
routes fix error flash message Jul 19, 2018
src update Mar 5, 2019
.DS_Store update 1907_1 Jul 19, 2018
.gitignore Initial commit Jul 13, 2018
LICENSE update 2307_03 Jul 23, 2018
README.md update Mar 5, 2019
composer.json update Mar 4, 2019

README.md

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

Contacts Form for Laravel

Giới thiệu

Đây là gói ứng dụng dành cho Laravel:

 • Tạo mẫu form liên hệ nhanh chóng.
 • Sử dụng captcha đơn giản cho form liên hệ.
 • Gửi thông tin liên hệ tới email admin.

Yêu cầu

Cài đặt

 • Bạn sẽ cần Composer để cài đặt gói này, sau đó chạy:
  $ composer require thienpham/contacts
 • Sau khi cài đặt thành công, sao chép đoạn mã sau vào file .env để cấu hình email.
 • Lưu ý:
 • Nhập MAIL_CONTACT_CAPTCHA=TRUE để sử dụng Captcha.
 • Nhập MAIL_USERNAMEMAIL_PASSWORD chính xác để quá trình gửi mail thành công.
  MAIL_DRIVER=smtp
  MAIL_HOST=smtp.googlemail.com
  MAIL_PORT=465
  MAIL_USERNAME=demo@gmail.com
  MAIL_PASSWORD=
  MAIL_ENCRYPTION=ssl
  MAIL_FROM_ADDRESS=demo@gmail.com
  MAIL_FROM_NAME="Demo From Name"
  MAIL_TO_ADDRESS=demo@gmail.com
  MAIL_CONTACT_CAPTCHA=TRUE

Thực hiện lệnh php artisan config:clear để làm mới cấu hình mail

Sử dụng

 • Áp dụng actionmethod sau vào from liên hệ:
  action="{{ route('store.thienpham.contact') }}" method="post"
 • Sử dụng renderCheckCaptcha(env('MAIL_CONTACT_CAPTCHA')) nếu dùng Captcha

Code mẫu form liên hệ:

 • Vào đường dẫn bên dưới để xem code mẫu form liên hệ:
  root/vendor/thienpham/contacts/resources/views/contact-form-template.php

Tùy chỉnh giao diện gửi email (Overwrite)

 • Chạy lệnh sau để nhân bản giao diện vào resources/views
  $ php artisan vendor:publish
 • Để tùy chỉnh giao diện email, sửa file email-template theo đường dẫn sau:
  resources/views/vendor/thienpham-contacts/email-template.blade.php

Hình ảnh

alt text alt text

Giấy phép

 • Gói thienpham/contacts là phần mềm nguồn mở được cấp phép theo MIT license.
You can’t perform that action at this time.