Tạo nhanh form liên hệ. Cấu hình mail gửi form liên hệ
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 90b8171 Jul 25, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
resources fix error flash message Jul 19, 2018
routes fix error flash message Jul 19, 2018
src update 1907_3 Jul 19, 2018
.DS_Store update 1907_1 Jul 19, 2018
.gitignore Initial commit Jul 13, 2018
LICENSE update 2307_03 Jul 23, 2018
README.md update readme Jul 25, 2018
composer.json fix composer Jul 24, 2018

README.md

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

Contacts Form for Laravel

Đây là gói ứng dụng dành cho Laravel:

 • Gửi thông tin liên hệ tới email admin.

Yêu cầu

Cài đặt

Bạn sẽ cần Composer để cài đặt gói này, sau đó chạy:

  $ composer require thienpham/contacts

Sau khi cài đặt thành công, sao chép đoạn mã sau vào file .env để cấu hình email. Lưu ý nhập đúng usenamepassword để quá trình gửi mail thành công:

  MAIL_DRIVER=smtp
  MAIL_HOST=smtp.googlemail.com
  MAIL_PORT=465
  MAIL_USERNAME=demo@gmail.com
  MAIL_PASSWORD=
  MAIL_ENCRYPTION=ssl
  MAIL_FROM_ADDRESS=demo@gmail.com
  MAIL_FROM_NAME="Demo From Name"
  MAIL_TO_ADDRESS=demo@gmail.com

Thực hiện lệnh php artisan config:clear để làm mới cấu hình mail

Sử dụng

 • Áp dụng actionmethod sau vào from liên hệ:
  action="{{ route('store.thienpham.contact') }}" method="post"

Tùy chỉnh giao diện (Overwrite)

 • Chạy lệnh sau để nhân bản giao diện vào resources/views
  $ php artisan vendor:publish
 • Để tùy chỉnh giao diện email, sửa file email-template theo đường dẫn sau:
  resources/views/vendor/thienpham-contacts/email-template.blade.php

Hình ảnh

alt text

Giấy phép

Gói thienpham/contacts là phần mềm nguồn mở được cấp phép theo MIT license.