Skip to content
Tạo nhanh form liên hệ. Cấu hình mail gửi form liên hệ
Branch: master
Clone or download
Latest commit 6c7e849 Mar 5, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
resources
routes
src
.DS_Store
.gitignore
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License

Contacts Form for Laravel

Giới thiệu

Đây là gói ứng dụng dành cho Laravel:

 • Tạo mẫu form liên hệ nhanh chóng.
 • Sử dụng captcha đơn giản cho form liên hệ.
 • Gửi thông tin liên hệ tới email admin.

Yêu cầu

Cài đặt

 • Bạn sẽ cần Composer để cài đặt gói này, sau đó chạy:
  $ composer require thienpham/contacts
 • Sau khi cài đặt thành công, sao chép đoạn mã sau vào file .env để cấu hình email.
 • Lưu ý:
 • Nhập MAIL_CONTACT_CAPTCHA=TRUE để sử dụng Captcha.
 • Nhập MAIL_USERNAMEMAIL_PASSWORD chính xác để quá trình gửi mail thành công.
  MAIL_DRIVER=smtp
  MAIL_HOST=smtp.googlemail.com
  MAIL_PORT=465
  MAIL_USERNAME=demo@gmail.com
  MAIL_PASSWORD=
  MAIL_ENCRYPTION=ssl
  MAIL_FROM_ADDRESS=demo@gmail.com
  MAIL_FROM_NAME="Demo From Name"
  MAIL_TO_ADDRESS=demo@gmail.com
  MAIL_CONTACT_CAPTCHA=TRUE

Thực hiện lệnh php artisan config:clear để làm mới cấu hình mail

Sử dụng

 • Áp dụng actionmethod sau vào from liên hệ:
  action="{{ route('store.thienpham.contact') }}" method="post"
 • Sử dụng renderCheckCaptcha(env('MAIL_CONTACT_CAPTCHA')) nếu dùng Captcha

Code mẫu form liên hệ:

 • Vào đường dẫn bên dưới để xem code mẫu form liên hệ:
  root/vendor/thienpham/contacts/resources/views/contact-form-template.php

Tùy chỉnh giao diện gửi email (Overwrite)

 • Chạy lệnh sau để nhân bản giao diện vào resources/views
  $ php artisan vendor:publish
 • Để tùy chỉnh giao diện email, sửa file email-template theo đường dẫn sau:
  resources/views/vendor/thienpham-contacts/email-template.blade.php

Hình ảnh

alt text alt text

Giấy phép

 • Gói thienpham/contacts là phần mềm nguồn mở được cấp phép theo MIT license.
You can’t perform that action at this time.