Permalink
Browse files

Updated all Norwgian stop words SERVER-8404

  • Loading branch information...
1 parent cbbb628 commit 50412f51f4bc3ea55a6fd3505f4afba6fe7b10bc @christkv committed Jan 30, 2013
Showing with 116 additions and 16 deletions.
  1. +116 −16 src/mongo/db/fts/stop_words_norwegian.txt
@@ -1,11 +1,11 @@
som
alle
et
-vÖre
-gjÛre
+være
+gjøre
slik
ha
-
+
fordi
og
skulle
@@ -17,7 +17,7 @@ andre
slutt
mens
siden
-
+
over
lage
da
@@ -27,7 +27,7 @@ deres
disse
for
hva
-Å
+å
hennes
kunne
ny
@@ -43,11 +43,11 @@ riktig
bruke
meget
opp
-
+
mye
sant
samme
-mÅte
+måte
hvordan
der
ville
@@ -60,13 +60,13 @@ like
tilstand
arbeid
hvilken
-
+
hvor
folk
det
ut
start
-
+
hvorfor
god
tid
@@ -75,10 +75,10 @@ meg
han
stille
bra
-fÛrst
+først
i
ene
-fÛr
+før
ogsÅ
enn
rett
@@ -89,13 +89,13 @@ med
av
til
inn
-vÅr
-
+vår
+
her
-nÅr
+når
mange
du
-forsÛke
+forsøke
begge
vi
part
@@ -106,7 +106,7 @@ en
var
enhver
si
-vÖrt
+vært
mest
om
gjorde
@@ -117,3 +117,103 @@ bort
under
nei
innen
+jeg
+at
+den
+de
+ikkje
+seg
+ett
+har
+mitt
+hun
+sin
+dem
+man
+skal
+selv
+sjøl
+bli
+ble
+blei
+blitt
+kom
+noen
+noe
+dere
+kun
+ja
+etter
+ned
+deg
+sine
+sitt
+mot
+dette
+ingen
+ditt
+blir
+hvilke
+sånn
+inni
+mellom
+vors
+både
+bare
+også
+båe
+dykk
+dykkar
+dei
+deira
+deires
+deim
+di
+då
+eg
+ein
+eit
+eitt
+elles
+honom
+hjå
+ho
+hoe
+henne
+hennar
+hoss
+hossen
+ingi
+inkje
+korleis
+korso
+kva
+kvar
+kvarhelst
+kven
+kvi
+kvifor
+me
+medan
+mi
+mine
+mykje
+no
+nokon
+noka
+nokor
+noko
+nokre
+sia
+sidan
+so
+somt
+somme
+um
+upp
+vere
+vore
+verte
+vort
+varte
+vart

0 comments on commit 50412f5

Please sign in to comment.