Browse files

Merge pull request #625 from jsuchome/czech-translations

Another bunch of texts translated to Czech
  • Loading branch information...
2 parents 774f63e + b69bfd9 commit 340c38127680bebc35462227d9d79839512c0adf @seven1m seven1m committed on GitHub Jun 17, 2016
Showing with 63 additions and 63 deletions.
  1. +22 −22 config/locales/cs/memberships.yml
  2. +41 −41 config/locales/cs/messages.yml
View
44 config/locales/cs/memberships.yml
@@ -3,38 +3,38 @@ cs:
memberships:
index:
- heading: "People in %{group}"
+ heading: "Lidé ve skupině %{group}"
details:
- name: "Name"
- birthday: "Birthday"
- created_at: "Added"
+ name: "Jméno"
+ birthday: "Narozeniny"
+ created_at: "Přidáno"
manual:
- tooltip: "This person was added manually."
+ tooltip: "Tento uživatel byl přidán ručně.."
remove:
- button: "Remove Selected"
+ button: "Smazat vybrané"
add:
- heading: "Add Someone"
- description: "Add someone to this group."
- name_placeholder: "Type all or part of someone's name"
+ heading: "Přidání osoby"
+ description: "Přidejte někoho do této skupiny."
+ name_placeholder: "Zadejte celé jméno nebo jeho část"
parents_of_warning_html: |
- This is a group automatically linked with parents of people in %{group}.
- If you add someone manually, that person won't be managed automatically.
+ Toto je skupina automaticky propojená s rodiči osob ve skupině %{group}.
+ Jestliže zde někoho ručně přidáte, tato osoba nebude automaticky spravována.
linked_group_warning_html: |
- This group is linked with class code <strong>%{code}</strong>.
- If you add someone manually, that person won't be managed automatically.
+ Tato skupina je propojena kódem <strong>%{code}</strong>.
+ Jestliže zde někoho ručně přidáte, tato osoba nebude automaticky spravována.
- promote: "Promote member to admin"
- demote: "Demote admin to regular member"
+ promote: "Ustanovit správcem skupiny"
+ demote: "Učinit správce běžným členem"
- group_pending_approval: "This group is pending approval. You may not add people to it yet."
+ group_pending_approval: "Tato skupina čeká na schválení. Zatím do ní nemůžete přidávat členy."
requests:
- heading: "Requests to join this group"
- select_some: "Select one or more above and choose an action."
- name: "Name"
- created_at: "Requested"
+ heading: "Žádosti o vstup do této skupiny"
+ select_some: "Vyberte jednoho nebo několik z uvedených a proveďte akci."
+ name: "Jméno"
+ created_at: "Zažádáno"
accept:
- button: "Accept"
+ button: "Schválit"
ignore:
- button: "Ignore"
+ button: "Ignorovat"
View
82 config/locales/cs/messages.yml
@@ -3,57 +3,57 @@ cs:
messages:
new:
- button: "New Message"
+ button: "Nový vzkaz"
private:
- heading: "Private Message"
- description_html: "This will send a <em>private</em> email to %{person}."
+ heading: "Soukromý vzkaz"
+ description_html: "Tímto pošlete <em>soukromýprivate</em> e-mail uživateli %{person}."
group:
- heading: "Group Message"
- description_html: "This will send an email to every member of %{group}."
+ heading: "Skupinový vzkaz"
+ description_html: "Takto pošlete e-mail všem členům skupiny %{group}."
- sent_at_html: "sent %{when} by %{who}"
- sent_to_html: "to %{who}"
+ sent_at_html: "odesláno %{when} uživatelem %{who}"
+ sent_to_html: "osobě %{who}"
- read_more: "Read More"
+ read_more: "Přečíst celé"
delete:
- button: "Delete"
+ button: "Smazat"
- in_reply_to_html: "in reply to %{message}"
+ in_reply_to_html: "odpověď na %{message}"
replies:
- heading: "Replies"
+ heading: "Odpovědi"
reply_all:
- button: "Reply to this message (send to entire group)"
+ button: "Odpovědět na tento vzkaz (zaslat celé skupině)"
email:
- reply_to_sender: "Hit \"Reply\" to send a message to %{person}."
- reply_to_group: "Hit \"Reply to All\" to send a message to the group %{group}, or send to %{address}."
- group_link: "Group page: %{url}"
- reply_link: "To reply, go to: %{url}"
- disable_group_email: "To stop email from this group:\n%{url}"
- disable_all_email: "To stop these emails, go to your privacy page:\n%{url}"
-
- do_not_reply: "DO NOT REPLY"
-
- ago: ago
- attachment_optional: Attachment (optional)
- attachments: Attachments
- file_missing: file missing
- flag_cleared: Flag(s) cleared.
- from: From
- in: in
- messages_in_html: Messages in <a href="%{url}">%{name}</a>
- missing_param: Missing the message param.
- no_email_for_person: Sorry. We don't have an email address on file for %{name}.
- not_authorized_delete: You are not authorized to delete this message.
- not_found: Message not found.
- posted_by: posted by
- send_message: Send Message
- sent: Your message has been sent.
- show_quoted_content: show quoted content
- some_quoted_text_is_hidden: Some quoted text in this message is hidden;
- subject: Subject
- to_show_the_entire_message: to show the entire message.
- unknown_type: Unknown message type.
+ reply_to_sender: "Klikněte \"Odpovědět\", chcete-li poslat vzkaz uživateli %{person}."
+ reply_to_group: "Klikněte \"Odpovědět všem\", chcete-li poslat vzkaz skupině %{group} na adresu %{address}."
+ group_link: "Stránka skupiny: %{url}"
+ reply_link: "Chcete-li odpovědět, jděte na: %{url}"
+ disable_group_email: "Nechcete-li dostávat zprávy z této skupiny:\n%{url}"
+ disable_all_email: "Nechcete-li dostávat tyto e-maily, jděte na stránku nastavení soukromí:\n%{url}"
+
+ do_not_reply: "NEODPOVÍDAT"
+
+ ago: "zpátky"
+ attachment_optional: "Příloha (volitelně)"
+ attachments: "Přílohy"
+ file_missing: "soubor chybí"
+ flag_cleared: "Štítky byly vytvořeny"
+ from: "Od"
+ in: "v"
+ messages_in_html: "Zprávy ve skupině <a href=\"%{url}\">%{name}</a>"
+ missing_param: "Chybí parametry zprávy"
+ no_email_for_person: "Bohužel, není známa e-mailová adresa uživatele %{name}."
+ not_authorized_delete: "Nemáte právo smazat tuto zprávu."
+ not_found: "Zpráva nebyla nalezena."
+ posted_by: "odesláno uživatelem"
+ send_message: "Odeslat zprávu"
+ sent: "Zpráva byla odeslána."
+ show_quoted_content: "zobrazit citovaný kontext"
+ some_quoted_text_is_hidden: "Část citovaného textu v této zprávě je skryta;"
+ subject: "Předmět"
+ to_show_the_entire_message: "k zobrazení celého vzkazu"
+ unknown_type: "Neznámý typ vzkazu"

0 comments on commit 340c381

Please sign in to comment.