Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: b1c0140cfc
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 42 lines (36 sloc) 2.42 kb
<?xml version="1.0" ?>
<PISI>
<Source>
<Name>kernel</Name>
<Summary xml:lang="tr">Pardus için Linux çekirdeği</Summary>
<Summary xml:lang="fr">Noyau Linux Pardus pour machine monoprocesseur.</Summary>
<Summary xml:lang="es">El kernel de Linux (el núcleo del sistema operativo Linux) de Pardus Linux</Summary>
</Source>
<Package>
<Name>kernel-docs</Name>
<Summary xml:lang="tr">Pardus Linux çekirdeği için betikler ve belgeler</Summary>
<Description xml:lang="tr">kernel-docs, bazı betikler ve belgelendirme dosyaları içerir.</Description>
</Package>
<Package>
<Name>kernel-headers</Name>
<Summary xml:lang="tr">glibc ve diğer kullanıcı uzayı uygulamaları tarafından kullanılan başlık dosyaları</Summary>
<Description xml:lang="tr">kernel-headers, Linux çekirdeği ve kullanıcı uzayı uygulamaları ve kütüphaneleri arasındaki arabirimi oluşturan başlık dosyalarını içerir. glibc'nin ve diğer standart uygulamaların derlenebilmesi için gerekli tanımlamalar bu başlık dosyaları tarafından sağlanmaktadır.</Description>
<Summary xml:lang="fr">Fichiers d'entête du noyau Linux Pardus</Summary>
<Summary xml:lang="es">Archivos de cabecera de Linux para uso con glibc</Summary>
</Package>
<Package>
<Name>kernel-module-headers</Name>
<Summary xml:lang="tr">Pardus Linux çekirdeği için başlık dosyaları</Summary>
<Description xml:lang="tr">kernel-module-headers, harici çekirdek modüllerinin derlenebilmesi için gereken başlık dosyaları ve Kbuild sistemini içeren pakettir.</Description>
</Package>
<Package>
<Name>cpupowertools</Name>
<Summary xml:lang="tr">CPU güç/frekans yönetim araçları</Summary>
<Description xml:lang="tr">cpupowertools, işlemcinin çeşitli güç ve frekans parametrelerinin yönetilmesini sağlayan çeşitli araçları içeren bir pakettir.</Description>
</Package>
<Package>
<Name>perf</Name>
<Summary xml:lang="tr">Linux performans sayaçları sistemini efektif olarak kullanan bir performans analiz aracı</Summary>
<Description xml:lang="tr">perf, Linux performans sayaçları sistemini kullanarak tüm sistemi, uygulamaları ve iş yüklerini analiz ederek ölçen bir araçtır.</Description>
</Package>
</PISI>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.