Permalink
Browse files

po: update po/sv/event.po (pulled from Transifex.net by CiviCRM l10n …

…maintainer)
  • Loading branch information...
1 parent c3cd852 commit d7b8c49e350a98687a9c582479146c0db0b94398 @thoni56 thoni56 committed with bgm Jan 16, 2013
Showing with 12 additions and 12 deletions.
  1. +12 −12 po/sv/event.po
View
@@ -6,14 +6,14 @@
# Ainali <ainali.jan@gmail.com>, 2011.
# <jahve@rocketmail.com>, 2013.
# Piotr Szotkowski <chastell@chastell.net>, 2011.
-# Thomas Nilsson <thomas.nilsson@responsive.se>, 2011-2012.
+# Thomas Nilsson <thomas.nilsson@responsive.se>, 2011-2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CiviCRM\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://issues.civicrm.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-28 18:25-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-10 08:11+0000\n"
-"Last-Translator: krevad <jahve@rocketmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-16 15:34+0000\n"
+"Last-Translator: Thomas Nilsson <thomas.nilsson@responsive.se>\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/civicrm/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1210,7 +1210,7 @@ msgid ""
"It looks like you are already registered for this event. If you want to "
"change your registration, or you feel that you've gotten this message in "
"error, please contact the site administrator."
-msgstr ""
+msgstr "Det ser ut som du redan är registrerad för detta arrangemang. Om du vill ändra din registrering, eller om du känner att du har fått det här meddelandet av misstag, kontakta sajtens administratör."
#: CRM/Event/Page/EventInfo.php
msgid ""
@@ -2288,7 +2288,7 @@ msgid ""
"when registering for a fundraising dinner. This registration will increment "
"the 'actual participant count' by 8, even though only one participant record"
" is displayed in search results."
-msgstr "Antal rader "
+msgstr "'Verkligt deltagarantal' visas för arrangemang som använder prisstrukturfält för att räkna ihop antal deltagare mot arrangemangets maximala antal. Till exempel kan en deltagare välja \"Bord för 8\" på ett arrangemang. Denna registering skall då räknas som 8 verkliga deltagare trots att det bara finns en post i träfflistan."
#: templates/CRM/Event/Form/Selector.tpl
#: templates/CRM/Event/Page/ManageEvent.tpl
@@ -2878,7 +2878,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/event_online_receipt_text.tpl
msgid "Please print this confirmation for your records."
-msgstr ""
+msgstr "Skriva gärna ut denna bekräftelse."
#: xml/templates/message_templates/event_offline_receipt_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/event_offline_receipt_text.tpl
@@ -2956,7 +2956,7 @@ msgstr "Kära %1"
#: xml/templates/message_templates/participant_cancelled_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/participant_cancelled_text.tpl
msgid "Your Event Registration has been cancelled."
-msgstr ""
+msgstr "Din evenemangsanmälan har annullerats."
#: xml/templates/message_templates/participant_cancelled_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/participant_cancelled_text.tpl
@@ -2969,7 +2969,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/message_templates/participant_cancelled_subject.tpl
msgid "Event Registration Cancelled for %1"
-msgstr ""
+msgstr "Evenemangsanmälan annullerad för %1"
#: xml/templates/message_templates/participant_confirm_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/participant_confirm_text.tpl
@@ -2985,7 +2985,7 @@ msgstr "Bekräfta din registrering för %1"
msgid ""
"Your pending event registration for %1 has expired\n"
"because you did not confirm your registration."
-msgstr ""
+msgstr "Din anhängiggjorda evenemangsanmälan för %1 har löpt ut\neftersom du inte bekräftade registreringen."
#: xml/templates/message_templates/participant_expired_html.tpl
#: xml/templates/message_templates/participant_expired_text.tpl
@@ -2996,7 +2996,7 @@ msgstr ""
#: xml/templates/message_templates/participant_expired_subject.tpl
msgid "Event registration has expired for %1"
-msgstr ""
+msgstr "Evenemangsanmälan för %1 har löpt ut"
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/Conference.php
#: CRM/Event/Form/ManageEvent/TabHeader.php
@@ -3207,7 +3207,7 @@ msgstr "Delsumma"
msgid ""
"If you have questions about the status of your registration or purchase "
"please contact us at %1."
-msgstr ""
+msgstr "Om du har några frågor om din registrering eller köp, kan du gärna kontakta oss på %1."
#: templates/CRM/Event/Cart/Form/viewCartLink.tpl
msgid "<a href='%1'>Return to Cart</a>"
@@ -3372,7 +3372,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If you have questions about the status of your registration or purchase "
"please contact us."
-msgstr ""
+msgstr "Om du har några frågor om din registrering eller köp, kan du gärna kontakta oss."
#: templates/CRM/Event/Form/ManageEvent/Fee.tpl
msgid ""

0 comments on commit d7b8c49

Please sign in to comment.