Skip to content

clash82/ChemixNetSDK

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
SDK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemix .NET 4 SDK

To archiwum zawiera przykładowy moduł dla programu Chemix .NET 4 demonstrujący możliwości komunikacji z aplikacją bazową, a także dostępu do bazy danych.

Moduł stworzony w Visual Studio 2010.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Chemix .NET, udaj się na stronę domową pod adresem chemix.toborek.info.

Dodatkowe informacje dotyczące kompilacji modułu można znaleźć na stronie chemix.toborek.info/sdk/.