Chemix .NET SDK (in Polish)
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Properties
SDK
.gitignore
ChemixSDK.csproj
ChemixSDK.csproj.user
ChemixSDK.sln
MainForm.Designer.cs
MainForm.cs
MainForm.resx
MainIcon.ico
Program.cs
README.md

README.md

Chemix .NET 4 SDK

To archiwum zawiera przykładowy moduł dla programu Chemix .NET 4 demonstrujący możliwości komunikacji z aplikacją bazową, a także dostępu do bazy danych.

Moduł stworzony w Visual Studio 2010.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Chemix .NET, udaj się na stronę domową pod adresem chemix.toborek.info.

Dodatkowe informacje dotyczące kompilacji modułu można znaleźć na stronie chemix.toborek.info/sdk/.