Permalink
Browse files

Fixed conflict.

  • Loading branch information...
2 parents c37fa68 + 558d199 commit c989e90edc4fc35473c22b0ebb5bf6ced36ad5a8 @clemens committed Sep 7, 2008
Showing with 158 additions and 3 deletions.
  1. +1 −0 app/views/pages/about.html.erb
  2. +1 −1 app/views/pages/date_formats.html.erb
  3. +2 −2 config/locales/de-AT.yml
  4. +154 −0 config/locales/nl-NL.rb
@@ -15,5 +15,6 @@
<li><%= link_to "Masayuki Nakamura", "http://www.japancentre.com" %>: Content translation, Japanese locale</li>
<li><%= link_to "Prem Sichanugrist", "http://sikachu.com" %>: Thai locale</li>
<li><%= link_to "Simon Tokumine", "http://www.japancentre.com" %>: Content translation, Japanese locale</li>
+ <li><%= link_to "Ninh Bui (Phusion)", "http://www.phusion.nl" %>: Vertaling van de inhoud, Nederlandse localisatie</li>
</ul>
</div>
@@ -43,4 +43,4 @@
</table>
</div>
-<p style="text-align:right;"><%= link_to "&raquo; #{I18n.t('txt.menu.date_formats')}" , :action => 'time_formats' %></p>
+<p style="text-align:right;"><%= link_to "&raquo; #{I18n.t('txt.menu.time_formats')}" , :action => 'time_formats' %></p>
View
@@ -20,8 +20,8 @@
long: "%A, %e. %B %Y, %H:%M Uhr"
only_second: "%S"
- am: ""
- pm: ""
+ am: "vormittags"
+ pm: "nachmittags"
datetime:
distance_in_words:
View
@@ -0,0 +1,154 @@
+{
+ :'nl-NL' => {
+ :date => {
+ :formats => {
+ :default => "%d/%m/%Y",
+ :short => "%e %b",
+ :long => "%e %B %Y",
+ :long_ordinal => lambda { |date| "#{date.day}e van %B %Y" },
+ :only_day => "%e"
+ },
+ :day_names => %w(Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag),
+ :abbr_day_names => %w(Zo Ma Di Wo Do Vr Za),
+ :month_names => [nil] + %w(Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December),
+ :abbr_month_names => [nil] + %w(Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec),
+ :order => [:day, :month, :year]
+ },
+ :time => {
+ :formats => {
+ :default => "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y",
+ :time => "%H:%M",
+ :short => "%d %b %H:%M",
+ :long => "%d %B %Y %H:%M",
+ :long_ordinal => lambda { |time| "#{time.day}e van %B %Y %H:%M" },
+ :only_second => "%S"
+ },
+ :datetime => {
+ :formats => {
+ :default => "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%Z"
+ }
+ },
+ :time_with_zone => {
+ :formats => {
+ :default => lambda { |time| "%Y-%m-%d %H:%M:%S #{time.formatted_offset(false, 'UTC')}" }
+ }
+ },
+ :am => %q('s ochtends),
+ :pm => %q('s middags)
+ },
+ :datetime => {
+ :distance_in_words => {
+ :half_a_minute => 'een halve minuut',
+ :less_than_x_seconds => {:zero => 'minder dan een seconde', :one => '1 seconde', :other => '{{count}} secondes'},
+ :x_seconds => {:one => '1 seconde', :other => '{{count}} secondes'},
+ :less_than_x_minutes => {:zero => 'minder dan een minuut', :one => '1 minuut', :other => '{{count}} minuten'},
+ :x_minutes => {:one => "1 minuut", :other => "{{count}} minuten"},
+ :about_x_hours => {:one => 'ongeveer 1 uur', :other => '{{count}} uren'},
+ :x_days => {:one => '1 dag', :other => '{{count}} dagen'},
+ :about_x_months => {:one => 'ongeveer 1 maand', :other => '{{count}} maanden'},
+ :x_months => {:one => '1 maand', :other => '{{count}} maanden'},
+ :about_x_years => {:one => 'ongeveer 1 jaar', :other => '{{count}} jaren'},
+ :over_x_years => {:one => 'langer dan 1 jaar', :other => '{{count}} jaren'}
+ }
+ },
+ :number => {
+ :format => {
+ :precision => 2,
+ :separator => ',',
+ :delimiter => '.'
+ },
+ :currency => {
+ :format => {
+ :unit => '',
+ :precision => 2,
+ :format => '%u %n'
+ }
+ }
+ },
+
+ # Active Record
+ :active_record => {
+ :error => {
+ :header_message => ["Kon dit {{object_name}} object niet opslaan: 1 fout.", "Kon dit {{object_name}} niet opslaan: {{count}} fouten."],
+ :message => "Controleer alstublieft de volgende velden:"
+ }
+ },
+ :active_record => {
+ :error_messages => {
+ :inclusion => "is niet in de lijst opgenomen",
+ :exclusion => "is niet beschikbaar",
+ :invalid => "is ongeldig",
+ :confirmation => "komt niet met z'n bevestiging overeen",
+ :accepted => "moet worden geaccepteerd",
+ :empty => "moet opgegeven zijn",
+ :blank => "moet opgegeven zijn",
+ :too_long => "is te lang (niet meer dan {{count}} karakters)",
+ :too_short => "is te kort (niet minder dan {{count}} karakters)",
+ :wrong_length => "heeft niet de juiste lengte (moet precies {{count}} karakters zijn)",
+ :taken => "is niet beschikbaar",
+ :not_a_number => "is niet een getal",
+ :greater_than => "moet groter zijn dan {{count}}",
+ :greater_than_or_equal_to => "moet groter of gelijk zijn aan {{count}}",
+ :equal_to => "moet gelijk zijn aan {{count}}",
+ :less_than => "moet minder zijn dan {{count}}",
+ :less_than_or_equal_to => "moet minder of gelijk zijn aan {{count}}",
+ :odd => "moet oneven zijn",
+ :even => "moet even zijn"
+ }
+ },
+ :txt => {
+ :main_title => "Rails lokaliseren",
+ :app_name => "Demo Applicatie",
+ :sub_title => "hoe u uw applicatie kunt lokaliseren met de nieuwe i18n features van Rails",
+ :contents => "Inhoud",
+ :menu => {
+ :introduction => "Introductie",
+ :about => "Over deze applicatie",
+ :setup => "Installatie",
+ :date_formats => "Datum formaten",
+ :time_formats => "Tijd formaten"
+ },
+ :about => {
+ :title => "Over deze demo applicatie",
+ :author => "Deze demo applicatie is ontwikkeld door {{mail_1}}.",
+ :feedback => "Indien u feedback heeft, schroom dan niet contact met mij op te nemen via de mail. Bezoek ook {{blog_href}} waar ik regelmatig over Rails en andere dingen schrijf.",
+ :licence => "Deze demo applicatie en al zijn inhoud zijn gelicensieerd onder de {{licence_href}}. Indien u het wilt gebruiken op een manier dat in strijd is met de licentie, neem dan contact met mij op om toestemming te vragen."
+ },
+ :active_record => {
+ :too_lazy => "Helaas zijn hier geen voorbeelden te vinden aangezien ik te lui ben om na te denken over attributen om <strong>alle</strong> handmatige foutmeldingen weer te geven. ;-)",
+ :easy_to_understand => "Het is daarentegen best eenvoudig te begrijpen."
+ },
+ :date_formats => {
+ :rails_standards_work => "Rails standaard formaten (Date::DATE_FORMATS) werken nog:"
+ },
+ :date_helper => {
+ :date_time_title => "Datum/Tijd afstand",
+ :forms_title => "Formulieren"
+ },
+ :index => {
+ :others => "anderen",
+ :introduction => "De afgelopen tijd is veel werk verzet door {{sven_blog}} en {{sven_github}} om toekomstige internationalisatie en localisatie van Rails te faciliteren.",
+ :story_so_far => "Deze demo applicatie heeft als doel u te laten zien hoe u de tot op heden geimplementeerde features kunt gebruiken om grote delen van uw Rails applicatie te lokaliseren."
+ },
+ :number_helper => {
+ :note_one => "Opmerking: <code>number_to_phone</code> is nog niet gelocaliseerd en dit zal in core ook zo blijven. Hou een oogje op nieuwe internationalisatie/lokalisatie plugins zoals een nieuwe versie van {{globalize}} aangezien deze waarschijnlijk wel dat soort dingen zullen ondersteunen.",
+ :note_two => "Nog een opmerking: <code>number_to_currency</code>, <code>number_to_percentage</code> en <code>number_to_human_size</code> gebruiken allemaal <code>number_with_precision</code> intern en <code>number_with_precision</code> gebruikt <code>number_with_delimiter</code> intern."
+ },
+ :setup => {
+ :freezing_edge_and_adding => "Het vriezen van Edge Rails en het installeren van de localized_dates plugin",
+ :you_need_to_be_on_edge => "U dient gebruik te maken van Edge Rails om gebruik te kunnen maken van de Rails 18n features:",
+ :date_time_formats => "Voor datum en tijd formaten dient u ook {{localized_dates_link}} te installeren:",
+ :config_locale => "Lokalisering configureren",
+ :best_place => "De meest geschikte plek om uw lokalisatie configuratie te plaatsen is in mijn mening de map <code>config/locales</code>. De localized_dates plugin zal twee lokalisaties - en-US en de-AT te verstaan - in deze map kopieren. U kunt deze uitbreiden of aanpassen en natuurlijk ook nieuwe lokalisaties creëeren.",
+ :locale => "Hier is de demo lokalisatie welke gebruikt was door deze demo applicatie:",
+ :defaults => "U dient ook een standaard lokalisatie en/of lokalisatie in uw <code>environment.rb</code> of een initializer in te stellen.",
+ :locale_structure_title => "De structuur van lokalisaties",
+ :locale_structure_number => "Het zal u misschien opgevallen zijn dat binnen de <code>:number</code> gedeelte van de lokalisatie we <code>:format</code> en <code>:currency</code> hebben gedefinieerd. Over het algemeen zijn lokalisaties hierarchisch gestructureerd, i.e. een munteenheid is een getal, percentages zijn getallen, etc. <code>:currency</code> kan of de basis <code>:format</code> instellingen overschrijven (in ons geval, zetten we <code>:precision</code> op 2 in plaats van 3) of ze uitbreiden (we voegen twee nieuwe opties toe, te verstaan <code>:unit</code> en <code>:format</code>).",
+ :locale_structure_date_time => "Hetzelfde gaat op voor datums en tijden: indien noodzakelijk geacht kunnen <code>:datetime</code> en <code>:time_with_zone</code> gebruikt worden om specifieke formaten aan te pakken van hun respectievelijke typen in plaats van enkel uit te gaan van de instellingen voor <code>:time</code>. Let daarbij op dat u normaal gesproken formaten wilt gebruiken die wel degelijk hetzelfde zijn als die van <code>:time</code>."
+ },
+ :time_formats => {
+ :rails_standards_work => "Rails standaard formaten (Time::DATE_FORMATS) werken nog:"
+ }
+ }
+ }
+}

0 comments on commit c989e90

Please sign in to comment.