Browse files

added a Norwegian Bokmal language file

  • Loading branch information...
1 parent e7c1d78 commit c08d1ed90499a9eb834669140fe719ff82b8fc7e @kristianlunde kristianlunde committed Jun 29, 2012
Showing with 107 additions and 0 deletions.
  1. +107 −0 i18n/language.no.js
View
107 i18n/language.no.js
@@ -0,0 +1,107 @@
+/**
+ * Baseline translation file
+ * Created: 29-June-2012 14:38 GMT
+ */
+exports.language = {
+ "About You":"Om deg",
+ "Add your keyword to the url to view other streams ... e.g.":"Legg til ditt nøkkelord til nettlenken for se andre strømmer.",
+ "Admin":"Admin",
+ "Args":"Args",
+ "Arguments":"Argumenter",
+ "Author":"Forfatter",
+ "Breaking News":"Siste nytt",
+ "CRON Time":"CRON Tid",
+ "Categorisation":"Kategorisering",
+ "Click to create":"Trykk for å opprette",
+ "Content":"Innhold",
+ "Content Type":"Innholdstype",
+ "Content Types":"Innholdstyper",
+ "Could not save content because {msg}.":"Kunne ikke lagre innhold fordi {msg}.",
+ "Could not save content type because {msg}.":"Kunne ikke lagre innholdstype fordi {msg}.",
+ "Could not save job because {msg}.":"Kunne ikke lagre jobben fordi {msg}.",
+ "Could not update content because {msg}.":"Kunne ikke oppdatere jobben fordi {msg}.",
+ "Could not update content type because {msg}.":"Kunne ikke oppdatere innholdstypen fordi {msg}.",
+ "Could not update job because {msg}.":"Kunne ikke oppdatere jobben fordi {msg}.",
+ "Create Content ...":"Opprett innhold ...",
+ "Create Content Type":"Opprett innholdstype",
+ "Create New Job":"Opprett ny jobb",
+ "Date to appear as published.":"Dato for publiseringsvisning",
+ "Date to be published (if scheduled).":"Dato for publisering (hvis satt)",
+ "Delete Content":"Slett innhold",
+ "Delete Content Type":"Slett innholdstype",
+ "Delete Job":"Slett jobb",
+ "Description":"Beskrivelse",
+ "Disable All":"Deaktiver alt",
+ "Double click to edit content block ...":"Dobbeltklikk for å endre innholdsblokk...",
+ "Edit Content":"Endre innhold",
+ "Edit Content ...":"Endre innhold ...",
+ "Edit Content Type":"Endre innholdstype",
+ "Edit Job":"Endre jobb",
+ "Edit Profile":"Endre profil",
+ "Email":"E-post",
+ "Enable All":"Aktiver på alt",
+ "Enable or disable the job":"Aktiver eller deaktiver jobb",
+ "Enabled":"Aktivert",
+ "Enter a unique name for the job":"Skriv inn et unikt navn for jobben",
+ "Enter comma delimited tags to help manage this content.":"Skriv inn kommaseparerte tagger for å kunne sortere innholdet",
+ "Enter some short text that describes the content, appears in lists.":"Skriv inn en kort tekst som beskriver innholdet, dette vises i listevisning",
+ "Enter the arguments (as per the job function)":"Skriv inn argumenter (per jobb oppgave)",
+ "Enter the full content text.":"Skriv inn innholdstekst.",
+ "Enter the menu heirarchy, e.g. \"Velkommen/om\"":"Skriv inn menyhierarki, for eksempel:. \"Velkommen/om\"",
+ "Is Public":"Publisert",
+ "Jade Template":"Jade Mal",
+ "Job":"Jobb",
+ "Job Function":"Jobb funksjon",
+ "Jobb: ascsdcasdcasdcasdc":"Jobb: ascsdcasdcasdcasdc",
+ "Language":"Språk",
+ "Languages":"Språk",
+ "Last Updated":"Sist oppdatert",
+ "Layout":"Utforming",
+ "Log In":"Logg Inn",
+ "Login":"Logg inn",
+ "Method":"Metode",
+ "Module":"Modul",
+ "Name":"Navn",
+ "Navigation":"Navigasjon",
+ "New Content":"Nytt innhold",
+ "New Content Type":"Ny innholdstype",
+ "New Job":"Ny jobb",
+ "No jobs defined":"Ingen jobber er definert",
+ "Password":"Passord",
+ "Permanent URL / Alias":"Permanent URL / nettlenke",
+ "Permanent url (no spaces or invalid html characters), if left blank is generated from title.":"Permanent url (ingen mellomrom eller ugyldige html spesialtegn), hvis denne er tom lages den automatisk basert på tittel.",
+ "Public":"Synlig for alle",
+ "Published":"Publisert",
+ "Register":"Registrer",
+ "Save Content":"Lagre innhold",
+ "Save Content Type":"Lagre innholdstype",
+ "Save Job":"Lagre jobb",
+ "Save Profile":"Lagre profil",
+ "Schedule":"Planlegg",
+ "Scheduled":"Planlagt",
+ "Scheduled Jobs":"Planlagte jobber",
+ "Scheduler":"Planlegger",
+ "Select the job function to run as per this schedule":"Velg job funksjon som skal kjøres for denne planen",
+ "Select the status (published is visible to all public).":"Velg status (publisert er synlig for alle).",
+ "Select the type, this impacts custom fields and page display.":"Velg type, dette påvirker egendefinerte felter og sidevisninger",
+ "Status":"Status",
+ "Tag Cloud":"Taggsky",
+ "Tags":"Tagger",
+ "Taxonomy":"Taksonomi",
+ "Teaser":"Teaser",
+ "Template":"Mal",
+ "The content has now been deleted.":"Innholdet er slettet.",
+ "The content type has now been deleted.":"Innholdstypen er slettet.",
+ "Title":"Tittel",
+ "Title to appear for this piece of content.":"Tittel som skal vises for dette innholdet",
+ "Tweet Stream":"Tweetstrøm",
+ "Type":"Type",
+ "Update Profile":"Oppdater profil",
+ "Updated":"Updatert",
+ "User":"Bruker",
+ "Username":"Brukernavn",
+ "You may have entered an incorrect username or password, please try again.":"Du har skrevet inn feil brukernavn eller passord, vennligst prøv igjen.",
+ "You need to add a \"breaking\" tag to content to have it appear here.":"Du må legge til en \"linjeskift\" tagg til innholdet for at det skal vises her.",
+ "for":"for",
+ "{name} Profil":"{name} Profil",
+}

0 comments on commit c08d1ed

Please sign in to comment.