Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master

This branch is 28 commits behind suomi:master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Potilastietojärjestelmä

Suomeen ollaan toteuttamassa uutta terveydenhuollon potilastietojärjestelmää.

Ehdotus

Järjestelmä tulisi toteuttaa hallittavan kokoisissa paloissa ja avoimena lähdekoodina. Tällöin sen toteuttamiseen ja jatkokehittämiseen voisivat osallistua myös suomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset. Ja vaikka yksittäiset kansalaiset, jotka välittävät kotimaansa terveydenhuollon tulevaisuudesta.

Tämä repository on luotu muistuttamaan siitä, että avoin työskentely yhteisen asian puolesta olisi paras ratkaisu.

Miten voin osallistua?

Something went wrong with that request. Please try again.