Skip to content
Browse files

add blobs for release v161

  • Loading branch information...
1 parent 55787d5 commit 844d0a4b5e65645f7d94cb7715c0958bd7ba3188 @thansmann thansmann committed Feb 27, 2014
View
5 .final_builds/jobs/cloud_controller_ng/index.yml
@@ -149,3 +149,8 @@ builds:
version: 31
sha1: !binary |-
ZmZiNmEzYThiYjRlYTRlMmMyYjdiOWRiMmIwY2EwYzEwZjEyMzhkOQ==
+ !binary "MGRlOWExZTljZDJkMTg0NTFiNWFiYjhiNGE3NDNlMmExMTZjNzZmOQ==":
+ blobstore_id: 4f7f1de4-9a39-47fa-b5de-fa4e69a5167a
+ version: 32
+ sha1: !binary |-
+ M2U4N2UwZDFkZTAxZWEwMWE3YmJiYmFmMWQyNTRiMGNjMGVjYTg1MQ==
View
5 .final_builds/jobs/dea_logging_agent/index.yml
@@ -50,3 +50,8 @@ builds:
version: 10
sha1: !binary |-
MDgwNWQzNTM0NjVhNjdmZGRkNTQ5YTgxM2JjYThkODFjN2QyZjcyYg==
+ !binary "NmUwZWUxMDIzZDMxYjk3MWYzOTJjOWFhZmFhZjQ5MTE2YjNhOWUzZg==":
+ blobstore_id: 8e0b33f6-425d-4361-86b7-27d78d431578
+ version: 11
+ sha1: !binary |-
+ ZDVjM2MwNjlmYWM2YzU3YmU5ODcyMGU4NmQ2YzFiODE1YzRlZjQ4NQ==
View
5 .final_builds/jobs/gorouter/index.yml
@@ -74,3 +74,8 @@ builds:
version: 15
sha1: !binary |-
NDZjZjZjMjEwMDcwMjI3NzFkNjdlMTJhOTc2OTFmMWJlZmI4ZmViYw==
+ !binary "NDg4ZGRiOWQzYjc1MjYzZmY1OGRkZTEyMDkxYzBmZDUyY2YwOTI2OA==":
+ blobstore_id: 2486f486-9d1d-41a4-a54a-7127a18f333d
+ version: 16
+ sha1: !binary |-
+ M2MzODBhNDJkMTU0YWNiN2JhNGY0OGUxYTFmNWM5ZWQ5ZjMwMjU3Nw==
View
5 .final_builds/jobs/haproxy/index.yml
@@ -45,3 +45,8 @@ builds:
version: 9
sha1: !binary |-
YzNkMTk0NDcxNTA0Y2YyYjI0YThmNDEyMThkNDc5NjkwY2JiYWZiNA==
+ !binary "YWFkNzE1MThlNzMzM2ViZjIzMGQ1N2IyNzFmODA4NDgwZjAyNzA0YQ==":
+ blobstore_id: 1720fbae-3fb8-44ba-8e48-433c37d2665c
+ version: 10
+ sha1: !binary |-
+ NjQzNzMzMjUzMjMyZDAyMWRhZWNlMGUxZjc5YWQ3ZDVhYjY2NThlMQ==
View
5 .final_builds/jobs/loggregator/index.yml
@@ -80,3 +80,8 @@ builds:
version: 16
sha1: !binary |-
ZjJlNGRhNjY5NWM4ZDJhZGU1YTY5OTlhZjk4ODI0MzI1YmZhM2U1MQ==
+ !binary "ZWJhMDQ0M2VmYTdiOWFlZmUwZmIzMTQ1NDNhMGE4NDAxYTZlM2MzNQ==":
+ blobstore_id: 4021f34e-9bca-439a-b886-5490196f965b
+ version: 17
+ sha1: !binary |-
+ ODU1MTZlMjYzZjFmMThlOGZjYzgwYjZjMjRmOGI4NmRlYjhlYzlmYQ==
View
5 .final_builds/jobs/loggregator_trafficcontroller/index.yml
@@ -45,3 +45,8 @@ builds:
version: 9
sha1: !binary |-
YmU2NDUxZDlkMGQ1ZWI0ZWYyYzk3Y2Y4MGEyYjg4MWI5ZjI3ZDhkZQ==
+ !binary "MjU2NmJjMThkYzEwNDRmOWRjMGViNzFkMzZjNjU0Njk4NWYyNTJkOQ==":
+ blobstore_id: d1bd8c8d-18cc-475b-a8bf-aa5f6d3bf5b3
+ version: 10
+ sha1: !binary |-
+ ZmExNTdmZWYzNGZmMzMzMTkzYTQxNTZjNWEzZTRkZjJmZWY2M2U5ZA==
View
5 .final_builds/jobs/nats/index.yml
@@ -91,3 +91,8 @@ builds:
version: 20
sha1: !binary |-
NTE3MzYyOTBjZTE4NzUwYmJmZWZmM2Q2ZTkxNmM2NjAwOTFkMTMyYg==
+ !binary "MWExZjQ4MjRmNmQ1YjRjNzY4NmI4MmIyNDY0MDdlYTY3MGM5MTMyZg==":
+ blobstore_id: b1c78bd8-0726-4f95-929c-9386412b5cda
+ version: 21
+ sha1: !binary |-
+ N2VjOGIyMjM1NzljNTA0ZGE2ODhmM2I2MmM5OGQ0ZDgzN2JjYzJkMQ==
View
5 .final_builds/packages/cloud_controller_ng/index.yml
@@ -188,3 +188,8 @@ builds:
version: 40
sha1: !binary |-
YzUzYTQ3YjE3MjYzYjhjMjliNTFmYTUxNGQ0YmQ0Nzk3ZTI0YTc4YQ==
+ !binary "YTcxNWMwOGMyMDMzNzU1ZWUzNGI3Yjc5Mzk3Nzk3NjJhZDkwYjNkMw==":
+ blobstore_id: a145a127-166e-47a4-afbf-87cf2e1dfecf
+ version: 41
+ sha1: !binary |-
+ MTVjZGZhYTg1YzJlOGE5YjA4NDA5Mzk3N2UxMzNmZjg1YjM5MzJmNg==
View
5 .final_builds/packages/collector/index.yml
@@ -108,3 +108,8 @@ builds:
version: 23
sha1: !binary |-
Yzg2NDkzNzE0MzcyNTI1MDU5ZjdkM2M0YmU2YzdmZThkNTcwMzA1Yw==
+ !binary "MGNiMjY3MTFiNDk2ZTRhOTY4MWNhNjA5M2EwNzQwNTliZTRiODI3OQ==":
+ blobstore_id: edce7af8-06cc-49cf-8420-3fbb50ed2308
+ version: 24
+ sha1: !binary |-
+ ZWU2Nzc3ZDYyNTJjMzVmMTAwNWRlODc3YTQ4NWYyZTAyY2UxODk0Zg==
View
5 .final_builds/packages/dea_logging_agent/index.yml
@@ -95,3 +95,8 @@ builds:
version: 19
sha1: !binary |-
MWVkODFkNjdiMjczNTQ2ZWM0Mzk5Zjk0ZTkwOTg0YmFhN2U5ZmZhOA==
+ !binary "YjMxYWY2YzY0Y2RiYWI4NzdmOTI1NmY4NjM5YTVhZjk4ZWQxNjA3MA==":
+ blobstore_id: 9350354f-0e37-49f6-b4a3-e63f6434981e
+ version: 20
+ sha1: !binary |-
+ ODY3YTIzMDhlODE5YzkzZmU3OWE0NGUwZjVjZjg4ZWEyM2I1ODZlNQ==
View
5 .final_builds/packages/dea_next/index.yml
@@ -190,3 +190,8 @@ builds:
version: 41
sha1: !binary |-
ZGQ4ZDgxZWQ5OGViZjQyMGIwMGJjYTlhZGYyMzc2ODhjMWY1ZTBmOQ==
+ !binary "YmM3ZTUwYTgxYTNmZGNhZjFhODkwYzMxZDQ4NTQ0ZGY3YTg4NDU2ZA==":
+ blobstore_id: 33c61b96-8d27-4f7a-8ba5-a3b88d7dec26
+ version: 42
+ sha1: !binary |-
+ ZDk0ODlmZDc3MGRiZDk4YTUxYzEzNWI4MzVmMDU3OTBhMDE3ODBlNg==
View
5 .final_builds/packages/loggregator/index.yml
@@ -95,3 +95,8 @@ builds:
version: 19
sha1: !binary |-
NjFhYzQzZjlmY2VjY2QzNjczYzEwZDU4NWE2MWU4ZjlhNTYzMjc0NA==
+ !binary "YjM0YjNiZmJjNGExZjQ3NThjMzdkZmFkNGYyOTRiMDkyM2I4YmYwZQ==":
+ blobstore_id: 0e9ce666-b0f5-49aa-8750-8546482adfae
+ version: 20
+ sha1: !binary |-
+ MGZiNzZjMjkyMzI2MjI3NmZhMGQyZjYxYTIwNTY5YTIxODQ1NzQwYw==
View
5 .final_builds/packages/loggregator_trafficcontroller/index.yml
@@ -50,3 +50,8 @@ builds:
version: 10
sha1: !binary |-
ODlmMjcxM2ZiYjlmMzc1NmE0MGNmYTk2ZWZiMjkyYTEyMDAzNmY4MA==
+ !binary "YzQ5OGEzOGVmZjkzY2RiY2U0YWM1NDY2OWVlNDkxZWUwMGExZWRhMA==":
+ blobstore_id: 36dd5a56-bcae-4ae5-8517-d6507473c542
+ version: 11
+ sha1: !binary |-
+ MmRiZmRkYzA2MThiMjc4OWI2MzkzMmJiYzc3NmFhNzI1NzQ1MzAzZQ==
View
5 .final_builds/packages/nginx/index.yml
@@ -46,3 +46,8 @@ builds:
version: 11
sha1: !binary |-
OWMxMjZjMTQxNTQyOGY1OWM3YzBjZDJmMGEwNmFiZGM5ZGE0YmU1NA==
+ !binary "ZDIzNGZiYWFmOGZmOGRhOGNkYjU2NGQ5YTc4ZDhjODg4MTFhOGU0ZA==":
+ blobstore_id: b673008f-eacc-4f25-9799-f31de8b5a971
+ version: 12
+ sha1: !binary |-
+ OWMwNjI3ODAxOTE2YjNiODhmNDgxOWZlZGExZmFlYzE0ZTM1YjdlNw==
View
7 .final_builds/packages/nginx_newrelic_plugin/index.yml
@@ -0,0 +1,7 @@
+---
+builds:
+ !binary "YWRiNWQwN2RlOWIwN2Q4ZTVkZDU1MDJhZTNmNzJkZGFiYjYwZDQ3Yw==":
+ blobstore_id: 1cdbfa90-a1dc-4af4-b288-7d559b827aa7
+ version: 1
+ sha1: !binary |-
+ OTY3NmJlMzY3OTE1YTliMzhlZTk5MGJhZDE0YzE0OWEwOGRlZmVmYQ==
View
356 releases/cf-161.yml
@@ -0,0 +1,356 @@
+---
+packages:
+- name: cloud_controller_ng
+ version: 41
+ sha1: !binary |-
+ MTVjZGZhYTg1YzJlOGE5YjA4NDA5Mzk3N2UxMzNmZjg1YjM5MzJmNg==
+ fingerprint: !binary |-
+ YTcxNWMwOGMyMDMzNzU1ZWUzNGI3Yjc5Mzk3Nzk3NjJhZDkwYjNkMw==
+ dependencies:
+ - libpq
+ - mysqlclient
+ - sqlite
+ - ruby
+- name: common
+ version: 6
+ sha1: !binary |-
+ ZTQ4YTRhMWU1ZWQ4MjE1YWRlOTJjZmM0MDA0ZWUxYmEyM2Q4MDdiNQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ OGMwMTI1N2ViZTZmZGRhNmY0NWVmODk5NmYwYWRiNTQwMDFlODU1ZQ==
+ dependencies: []
+- name: libyaml
+ version: 2
+ sha1: !binary |-
+ NWI5ZmNmNDMxNzZlOGM2OGUwZDhiZWYwNzAzZWJkMmFiMDE2ODcwZA==
+ fingerprint: !binary |-
+ MmM4MzUwYmM2YjYwYjdjNTBmMmI5ZDdkMTllZDAyZTE5YjcyYmYzOA==
+ dependencies: []
+- name: nats
+ version: 10
+ sha1: !binary |-
+ YzNhNDU3MzFjNjM5ZTk3MTJmZjFmMjIyYTA2MzM0NTE2MjQxMWRlMQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ ZDA1NjNjYjQ0NmQ5MWM3ZGJjZmQ1NmE0MTc4NjQ5NjAwNzAzOGQzNw==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: gnatsd
+ version: 3
+ sha1: !binary |-
+ MTVhMTAwZjMwMGNjYTRjN2MxYTI3NmY3M2I5ZWRmMmEyMGVhMTNkZA==
+ fingerprint: !binary |-
+ MGVjNGU5MDgyMGY3ZTc0NWVkZmI5ZTk5Yzg2Yzc2YWNiZTEyM2FlZA==
+ dependencies:
+ - golang
+- name: dea_next
+ version: 42
+ sha1: !binary |-
+ ZDk0ODlmZDc3MGRiZDk4YTUxYzEzNWI4MzVmMDU3OTBhMDE3ODBlNg==
+ fingerprint: !binary |-
+ YmM3ZTUwYTgxYTNmZGNhZjFhODkwYzMxZDQ4NTQ0ZGY3YTg4NDU2ZA==
+ dependencies:
+ - ruby
+ - golang
+- name: login
+ version: 35
+ sha1: !binary |-
+ ZmU1ZDI4MTI0MTNhOWQ3NjFhYjdkYzZkNmI4ZmFlNGZhYzM0ZDIyNA==
+ fingerprint: !binary |-
+ OTk1OTBkZDY3NTJiNzdiMzdiZDM5Y2RkYTg2MTJiYTY1NTk3YTVkMA==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: health_manager_next
+ version: 24
+ sha1: !binary |-
+ YjQ0NmUyZTJjM2Q2YTkyZmQwNGY4Y2JjN2EyYTI3YmViNzVlNDViNA==
+ fingerprint: !binary |-
+ M2U0ZTdlOGZkYzY1YjYzNDQzMmUwMTYwYjJhMmE5ZmMzZDg4ZGE0OQ==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: uaa
+ version: 46
+ sha1: !binary |-
+ MzU4NmVkYTJlNDEzMWQ0NWUxNDczY2MwMTc2NDlkOGI2NDA2NTQzZg==
+ fingerprint: !binary |-
+ NDQxMWFiZTQ4MjhkMjM3ZmVhY2M4MjdhNWUzM2FjOWFhZmQyZTU2NA==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: debian_nfs_server
+ version: 4
+ sha1: !binary |-
+ NTk5MTQwMmI4YjZlZjFlZDhiMGRkZWZlYTdlY2JkMDVjZTI5NmJlYg==
+ fingerprint: !binary |-
+ OGU2ZDc3ZGYyMmYyYmQyZWFiYTMxOTJlNTljNjE3YWQyYTEzZjEwMg==
+ dependencies: []
+- name: loggregator
+ version: 20
+ sha1: !binary |-
+ MGZiNzZjMjkyMzI2MjI3NmZhMGQyZjYxYTIwNTY5YTIxODQ1NzQwYw==
+ fingerprint: !binary |-
+ YjM0YjNiZmJjNGExZjQ3NThjMzdkZmFkNGYyOTRiMDkyM2I4YmYwZQ==
+ dependencies:
+ - golang
+- name: git
+ version: 2
+ sha1: !binary |-
+ MTNmMDYzODEwZjk1OTliYzNhNTkzNWRkOTkwMWVmMDdmNDFiZTEwYw==
+ fingerprint: !binary |-
+ MzM3M2VhYjBjNjJmOTg4MDE5YzVmNmZjODUyZTlhN2Q4MGNiNDJjMQ==
+ dependencies: []
+- name: buildpack_cache
+ version: 8
+ sha1: !binary |-
+ NzViOGYwMmE5M2VjNmM4ZWFlMDMzM2QwMTdmZDBiZTUyNWQ4ZDgwMg==
+ fingerprint: !binary |-
+ NGQ2MTY0NmY1ZTc0ODBkNWVmMjg3NjgyNGVjNDlmZGVkZDg5NGExMw==
+ dependencies: []
+- name: postgres
+ version: 5
+ sha1: !binary |-
+ MmM3YjNjNWQyNTBhMmYyZGMxNzE1NjU3OTFmZGYzNWQ2NWZlNjEwNA==
+ fingerprint: !binary |-
+ N2M2MTJhYjM5ZjdlZDY2ODhlNjdkOWM3ODJiNjkzM2Q2OWU4ZmMxMw==
+ dependencies: []
+- name: dea_logging_agent
+ version: 20
+ sha1: !binary |-
+ ODY3YTIzMDhlODE5YzkzZmU3OWE0NGUwZjVjZjg4ZWEyM2I1ODZlNQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ YjMxYWY2YzY0Y2RiYWI4NzdmOTI1NmY4NjM5YTVhZjk4ZWQxNjA3MA==
+ dependencies:
+ - golang
+- name: nginx_newrelic_plugin
+ version: 1
+ sha1: !binary |-
+ OTY3NmJlMzY3OTE1YTliMzhlZTk5MGJhZDE0YzE0OWEwOGRlZmVmYQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ YWRiNWQwN2RlOWIwN2Q4ZTVkZDU1MDJhZTNmNzJkZGFiYjYwZDQ3Yw==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: syslog_aggregator
+ version: 9
+ sha1: !binary |-
+ YzQyZDYwZTAzMWZiOThhYjgyNDQ1ZDk5YWFlZGJjNzJkNTk3YWJiNg==
+ fingerprint: !binary |-
+ YjZkYThiMjM0OTNmMTQ4MGZkY2ViMzk5YzcwNzY5YmIxY2VkY2E5NQ==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: haproxy
+ version: 2
+ sha1: !binary |-
+ YzkwZmY1NTM2MDUwNTMxZTQxMTQ4MzI0NjAwNmFkMzE4YmM2ZTZkZg==
+ fingerprint: !binary |-
+ ZGY1NmMwZGE4YTg2YzkxOWZiYjFlNGY4MDNjYTcyMGJjOTUzODYzMQ==
+ dependencies: []
+- name: libpq
+ version: 6
+ sha1: !binary |-
+ Mzg4Mzk4MWY4NThlNDBlYWI3Nzc5M2U2ZTU1YWRkOWVkZjI1ZTc5Mw==
+ fingerprint: !binary |-
+ YTFlZjhmYWU5YzU2MDM5MThmYTkyMjYwMWE3MDFhMGY3MjkyYjU3Ng==
+ dependencies: []
+- name: ruby
+ version: 11
+ sha1: !binary |-
+ MzI3YzQ5NTY3NjVjNTAwZDE4YjhkMjhhNWFhMzExM2Q5MDU1ZTQ3Ng==
+ fingerprint: !binary |-
+ YTAyODRmM2VmYmJjNDMxOGUwYTliYjU3ZTE5MjQ0MzY0M2RlMzJiMQ==
+ dependencies:
+ - libyaml
+- name: hm9000
+ version: 14
+ sha1: !binary |-
+ MWVhYWQzY2ZhN2FkODBiYjJjNGQ1ZWZiNGVkMGY1ZmY2ZWIxMGNjNg==
+ fingerprint: !binary |-
+ MzQ5NTNiZTRiM2MyYzM1MTRlZDIyMTk1NjlmZjU0NjFlNmNjMGQ1Yg==
+ dependencies:
+ - golang
+ - git
+- name: warden
+ version: 40
+ sha1: !binary |-
+ YWNjOWI4YTUyNzUyYTJiMmFmYzZiODY1ZmMxN2NjZTZiYjc4MWY4Mg==
+ fingerprint: !binary |-
+ M2JjNmIyNzA3NjhlMmMyNWRlZTQyYjY2M2NlMTMyOWI5YWYyZDg0NA==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: collector
+ version: 24
+ sha1: !binary |-
+ ZWU2Nzc3ZDYyNTJjMzVmMTAwNWRlODc3YTQ4NWYyZTAyY2UxODk0Zg==
+ fingerprint: !binary |-
+ MGNiMjY3MTFiNDk2ZTRhOTY4MWNhNjA5M2EwNzQwNTliZTRiODI3OQ==
+ dependencies:
+ - ruby
+- name: golang
+ version: 5
+ sha1: !binary |-
+ ZjZlNTdhMDEyZjk4M2IwNGM0MWNiNjQ1NzA0M2FhZmI2NzA0NzcxOQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ NzU4NjEyZGJlOWRmODNjNGVjYzk2ZWNhOTU3ZDU3NDdmMTM4ZDYwYg==
+ dependencies: []
+- name: mysqlclient
+ version: 4
+ sha1: !binary |-
+ OGNlMWZmMWQ3YmQ0Y2FhMzBmZDFjODg2ZTdjNzA4YjA1MDc1NmFhYw==
+ fingerprint: !binary |-
+ MjMwNDA4NjliZTVlZDExNTUxNjc0MzJjYTNiZjEwYmYyOGQ0OTkyMQ==
+ dependencies: []
+- name: rootfs_lucid64
+ version: 2
+ sha1: !binary |-
+ NGExMTMxNzViMGI2NDdhZjEzODQxODIzMzQ5MzYyNTI4ZjAzYzIwNQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ ZTI2ZTc4OGFiOTdkZmEyMGM0MmVlMGQzZTY0NWZmYjc4MmJmNjFhMw==
+ dependencies: []
+- name: sqlite
+ version: 4
+ sha1: !binary |-
+ Njg4MGU5YjU5MzVkNjIwMTg3MTQzODdiOGY0ODIzYjUwYzVlNTU2Nw==
+ fingerprint: !binary |-
+ YmRjZjk1Yjc0YzM4MzQyZTA1ODBjMjBhMDhjYzk3YWM4Zjg0NmMxOA==
+ dependencies: []
+- name: loggregator_trafficcontroller
+ version: 11
+ sha1: !binary |-
+ MmRiZmRkYzA2MThiMjc4OWI2MzkzMmJiYzc3NmFhNzI1NzQ1MzAzZQ==
+ fingerprint: !binary |-
+ YzQ5OGEzOGVmZjkzY2RiY2U0YWM1NDY2OWVlNDkxZWUwMGExZWRhMA==
+ dependencies:
+ - golang
+- name: etcd
+ version: 3
+ sha1: !binary |-
+ YjU4YTJhNGFhZGM5MzM3MWIzMDdhYmEyYzQzYTllOGUwOTZmNDljOA==
+ fingerprint: !binary |-
+ YmRmZDkzNzI3OGYxYWY3MzVhNzg3ODhkMDE4OGZiOWQ4ZGU0OWIwNw==
+ dependencies:
+ - golang
+ - git
+- name: gorouter
+ version: 24
+ sha1: !binary |-
+ NmY4NmY2MGI0ZGYxZjIzM2RlZjUyOTUzODJjZGFiYmM4NmFiYjI5Yw==
+ fingerprint: !binary |-
+ NjJiOWUxOGEyYTIyNWRkZDRmYTZhY2Q0ZDY2N2Q3YmU5YTBjODA3NA==
+ dependencies:
+ - golang
+- name: nginx
+ version: 12
+ sha1: !binary |-
+ OWMwNjI3ODAxOTE2YjNiODhmNDgxOWZlZGExZmFlYzE0ZTM1YjdlNw==
+ fingerprint: !binary |-
+ ZDIzNGZiYWFmOGZmOGRhOGNkYjU2NGQ5YTc4ZDhjODg4MTFhOGU0ZA==
+ dependencies: []
+jobs:
+- name: cloud_controller_ng
+ version: 32
+ fingerprint: !binary |-
+ MGRlOWExZTljZDJkMTg0NTFiNWFiYjhiNGE3NDNlMmExMTZjNzZmOQ==
+ sha1: !binary |-
+ M2U4N2UwZDFkZTAxZWEwMWE3YmJiYmFmMWQyNTRiMGNjMGVjYTg1MQ==
+- name: nats
+ version: 21
+ fingerprint: !binary |-
+ MWExZjQ4MjRmNmQ1YjRjNzY4NmI4MmIyNDY0MDdlYTY3MGM5MTMyZg==
+ sha1: !binary |-
+ N2VjOGIyMjM1NzljNTA0ZGE2ODhmM2I2MmM5OGQ0ZDgzN2JjYzJkMQ==
+- name: dea_next
+ version: 31
+ fingerprint: !binary |-
+ ZmM3MmIwNjUwZTQxNjhmNjVkMDNhMDU1YmNmZjE2MmY2NDk0OWQwYQ==
+ sha1: !binary |-
+ ZmY4YjU5ODFhOTA3OTM3ZTJhNjIwNjliMWZhNWI2MTk2ODUzZWJiZA==
+- name: login
+ version: 26
+ fingerprint: !binary |-
+ YmNhOTM5NzE1NWYzOGEyMDAxNDFmODdkNTM5MjE5YzJiMjY4Mzc1OA==
+ sha1: !binary |-
+ MzMzZWFjZjEzMGIxMDhjZTFmNjAyNjE1Yzc2NjRjMmIxNzM1YjRjNA==
+- name: health_manager_next
+ version: 17
+ fingerprint: !binary |-
+ ODM1OGEyOThlYjA2NzM5MmUxZmRiODkxMGUwNWE0MzhhNzFiZmZmNQ==
+ sha1: !binary |-
+ YmY0MTk1NmFjNDFkMDkzYjZlNzEzNDVjNDg5ZjY0N2JhNDc2MzU4ZA==
+- name: uaa
+ version: 42
+ fingerprint: !binary |-
+ OTJiMjM3N2MzMjI0MDVkMDNiMmRlMzNjYWQzOTMyN2ZhYjZjNTA0MA==
+ sha1: !binary |-
+ NmQ4NTczN2MyZTExNjE1MzlkYWE1MzNkNjlkNWZmOGU5ZGFhZTFmZA==
+- name: debian_nfs_server
+ version: 10
+ fingerprint: !binary |-
+ MTk0NTMxZjFkNDAzYjI1ZWU5OGU1ZWI1MGEwMzE4NDFiMmE4ZDMwZA==
+ sha1: !binary |-
+ OWIzN2E1NTc4YTQyODY4OTk3NTUzNmExOGRkNzgzNDMxYTA5NzBjMg==
+- name: loggregator
+ version: 17
+ fingerprint: !binary |-
+ ZWJhMDQ0M2VmYTdiOWFlZmUwZmIzMTQ1NDNhMGE4NDAxYTZlM2MzNQ==
+ sha1: !binary |-
+ ODU1MTZlMjYzZjFmMThlOGZjYzgwYjZjMjRmOGI4NmRlYjhlYzlmYQ==
+- name: postgres
+ version: 5
+ fingerprint: !binary |-
+ MTUyZDcyMzhlYWZiNGZmOGZkNWFiNTg2NWMxMWIxODEyODA5NWM3Yw==
+ sha1: !binary |-
+ MDIyODQzMDE1MTU3MGVhMWU2Y2JiMGMyNmM3OWI1Y2VhYTgzZWY0ZA==
+- name: dea_logging_agent
+ version: 11
+ fingerprint: !binary |-
+ NmUwZWUxMDIzZDMxYjk3MWYzOTJjOWFhZmFhZjQ5MTE2YjNhOWUzZg==
+ sha1: !binary |-
+ ZDVjM2MwNjlmYWM2YzU3YmU5ODcyMGU4NmQ2YzFiODE1YzRlZjQ4NQ==
+- name: syslog_aggregator
+ version: 23
+ fingerprint: !binary |-
+ MTAzYmYyYTVlZDliNjIyNTBjODhiYWE2MTFjOWRjYzBhNjkwODg0OA==
+ sha1: !binary |-
+ YzIxZTUxYWQ2MWM1MDcxZWI4Y2FhZjU2YTRhZDA1MjQxOGM0NTNhZQ==
+- name: haproxy
+ version: 10
+ fingerprint: !binary |-
+ YWFkNzE1MThlNzMzM2ViZjIzMGQ1N2IyNzFmODA4NDgwZjAyNzA0YQ==
+ sha1: !binary |-
+ NjQzNzMzMjUzMjMyZDAyMWRhZWNlMGUxZjc5YWQ3ZDVhYjY2NThlMQ==
+- name: hm9000
+ version: 12
+ fingerprint: !binary |-
+ ZDNhN2UzZmRjMjJjNGMzZTQxNTcyNTI4NDI5YmU4NTgwZmQ5OTg2NQ==
+ sha1: !binary |-
+ OGRhNTQxNmRmOTYzNTFlZTVkMjRhNzM0OGQ1OTY3ZGQ0NGJjNTIzZQ==
+- name: nats_stream_forwarder
+ version: 6
+ fingerprint: !binary |-
+ MmNmMzYxZTNkY2FkMGI3YTQwNDZlNTZkZWVkZjFlNjgxZjlmZmZhZg==
+ sha1: !binary |-
+ ZDU5NzAyMTgzZmEwYzgwMzE1YTQ4NTgxYzdhNmEwNDQ5OTVlZWU4Zg==
+- name: collector
+ version: 14
+ fingerprint: !binary |-
+ NWEyM2NhOGEyYzc4Zjk1YTVlZTkyYTIxNzg2MjRkOTBiNGUzNjBiOA==
+ sha1: !binary |-
+ MTJiYzI2ZjkyODgzNTcyZWQyNzdjMTcxZDcyN2M4ZjBlOWRlYTM0ZQ==
+- name: loggregator_trafficcontroller
+ version: 10
+ fingerprint: !binary |-
+ MjU2NmJjMThkYzEwNDRmOWRjMGViNzFkMzZjNjU0Njk4NWYyNTJkOQ==
+ sha1: !binary |-
+ ZmExNTdmZWYzNGZmMzMzMTkzYTQxNTZjNWEzZTRkZjJmZWY2M2U5ZA==
+- name: etcd
+ version: 4
+ fingerprint: !binary |-
+ YjQxMWZhZDgwN2QzMTRlODZiOTNjYjFmOTkxZWZjMDgxNDdlYWQwOA==
+ sha1: !binary |-
+ MGJhZDgwYjc0YmZjMjc4N2MyZGNlNDY4NjFlODg4OGVhY2Y4N2ZmZQ==
+- name: gorouter
+ version: 16
+ fingerprint: !binary |-
+ NDg4ZGRiOWQzYjc1MjYzZmY1OGRkZTEyMDkxYzBmZDUyY2YwOTI2OA==
+ sha1: !binary |-
+ M2MzODBhNDJkMTU0YWNiN2JhNGY0OGUxYTFmNWM5ZWQ5ZjMwMjU3Nw==
+commit_hash: 55787d5c
+uncommitted_changes: true
+name: cf
+version: 161
View
2 releases/index.yml
@@ -320,3 +320,5 @@ builds:
version: 159
!binary "MWIyNTk0YWFhNDQyNmQ2MDJmNjEyOWU3YjYxNDE2ZDliNTZhMmVmZQ==":
version: 160
+ !binary "N2Q2Mjk2OTFmYWQ0OTkyZjFmMDZlZDk3MGU3ODhiNjY2NGE2NDExNw==":
+ version: 161

0 comments on commit 844d0a4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.