Skip to content
Optimaliseer toegankelijkheid en performance van een bestaand project
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Project 2 @cmda-minor-web · 2018-2019

Aanbevelingen voor een robuste, toegankelijke en snelle web toepassing

Het project vindt plaats bij in ons eigen lokaal. Maandagochtend is om 9.30 uur de kickoff (bij de oprachtgever), vrijdag zijn de presentaties van de resultaten (bij de opdrachtgever). In een week bouwt iedere student een eigen prototype ter onderbouwing van aanbevelingen aan de opdrachtgevers (Valtech, Mirabeau & CMD Amsterdam). De aanbevelingen betreffen het verbeteren van toegankelijkheid en performance van de web sites / applicaties. Technieken geleerd bij Browser Technologies en Performance Matters worden toegepast bij het bouwen van de de prototypes en et schrijven van de aanbevelingen.

Programma

Maandag - 9.30 - kickoff Woensdag - voortgangbespreking Vrijdag presentatie

Werkwijze en Criteria

Werkwijze

Full-time week werken aan optimaliseren van toegankelijkheid en performance van een website. Vrijdag is de pitch! Student laat zien dat hij/zij de vakken Browser Technologies en Performance Matters begrijpt en beheerst.

Iedere dag zijn er coaches aanwezig voor coaching en feedback. We sluiten de dag af met een stand up, om de status door te spreken. Waar ben je mee bezig? Loop je ergens vast of heb je hulp nodig? Waar sta je?

Beoordeling

Tijdens de beoordeling krijg je feedback op het resultaat en op je functioneren. De vakdocenten kijken naar je code en beoordelen In hoeverre je in het project laten zien dat je de bijhorende vakken beheerst en goed hebt toegepast. De opdrachtgver is geïnteresseerd in hoeverre je oplossing voldoet aan de eisen die zijzelf stellen aan hun producten. Misschien laat je wel wat zien waar ze zelf nog niet aan gedacht hebben?

Het project telt als AVV mee met de Meesterproef.

Feedback over functioneren

Je hebt een leergierig, gedreven en zelfredzame houding nodig om de minor te kunnen halen. Welke vaardigheden heb je laten zien? Onderzoekend vermogen? Creativiteit? Conceptueel? In hoeverre komen je houding en verworven vaardigheden overeen met wat een frontender in de praktijk nodig heeft?

Browser Technologies

In het vak Browser Technologies) heb je geleerd wat de core functionalitiet van een web toepassing is en hoe je deze functionaliteit met progressive enhancement kan opbouwen tot een robuste web teopassing. Ook heb je geleerd hoe hiermee de toegankelijkheid van een web toepassing kan worden verbeterd.

Performance Matters

In het vak Performance Matters heb je geleerd hoe je een web toepassing (ogenschijnlijk) sneller kan maken en ook offline kan laten werken. Hiermee verbeter je de gebruikservaring van de web toepassing in alle omstandigheden.

Oplevering & criteria

  • Presentatie met je bevindingen bij de opdrachtgever.
  • Github met je code en readme.
You can’t perform that action at this time.