A Vietnamese input method library for GNU/Linux systems
C C++
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
input_methods
src
test_data
tests
.gitignore
COPYING
Makefile
README.md

README.md

bogoengine

Giới thiệu

bogoengine là một thư viện gõ tiếng Việt.

Mục đích của bogoengine là được sử dụng bởi lập trình viên, nhằm tích hợp với các chương trình cung cấp input method (như Ibus, SCIM, ...)

Kênh thông tin

Tài liệu

Tài liệu cho người sử dụng và người phát triển nằm trên wiki của dự án tại Github.

Một vài tài liệu hữu ích:

Giấy phép xuất bản

bogoengine được xuất bản dưới các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 (GNU General Public License v3). Văn bản của giấy phép nằm trong tệp COPYING.

Bản quyền

Bản quyền 2013 © thuộc về Nguyễn Hà Dương