Skip to content
Permalink
Browse files

Add Polish translation of Code of Conduct

  • Loading branch information
mfilocha committed Jan 4, 2020
1 parent 5ecfd6e commit bec34a2614c980f8cfe38b18105e0baa820936cc
Showing with 44 additions and 0 deletions.
  1. +43 −0 code-of-conduct-languages/pl.md
  2. +1 −0 code-of-conduct.md
@@ -0,0 +1,43 @@
## Kodeks Postępowania Społeczności CNCF v1.0

### Kodeks postępowania współtwórców projektu

My, współtwórcy i gospodarze tego projektu, dbając o to, aby nasza społeczność była otwarta i przyjazna,
zobowiązujemy się szanować wszystkich, którzy uczestniczą w projekcie
zgłaszając problemy, prośby o dodatkowe funkcjonalności, aktualizując dokumentację,
rozbudowując lub poprawiając oprogramowanie, a także angażując się na inne sposoby.

Staramy się, aby udział w tym projekcie był wolny od jakichkolwiek form nękania dla każdego,
bez względu na doświadczenie, płeć, orientację i identyfikację seksualną,
niepełnosprawność, wygląd zewnętrzny, budowę ciała, kolor skóry, pochodzenie etniczne, wiek,
wyznawaną religię czy narodowość.

Przykładowe zachowania, które są nieakceptowalne:

* Używanie języka lub obrazów o podtekście seksualnym,
* Ataki osobiste,
* Trollowanie, obraźliwe bądź urągające komentarze,
* Nękanie, zarówno na forum publicznym, jak i prywatnie,
* Publikowanie danych osobistych innych osób — takich jak adres fizyczny, czy elektroniczny —
bez ich wyraźnej zgody,
* Inne zachowania nieetyczne lub nieprofesjonalne.

Opiekunowie projektu mają prawo i są odpowiedzialni za usuwanie, edycję oraz odrzucanie komentarzy,
zmian w kodzie (*commits*), edycji Wiki, oraz innych treści, które łamią niniejszy Kodeks Postępowania.
Przyjmując ten Kodeks Postępowania, opiekunowie projektu
zobowiązali sie do rzetelnego i konsekwentnego stosowania tych zasad w każdym aspekcie
zarządzania tym projektem. Opiekunowie projektu, którzy nie respektują i nie egzekwują Kodeksu Postępowania,
mogą zostać na stałe usunięci z zespołu projektowego.

Ten Kodeks Postępowania ma zastosowanie w obrębie projektu, a także w sferze publicznej,
jeśli indywidualna osoba reprezentuje projekt lub jego społeczność.

Przypadki nękania, gróźb oraz innych form nieakceptowalnego zachowania w projekcie Kubernetes mogą być zgłaszane poprzez kontakt z [Komitetem Kodeksu Postępowania](https://git.k8s.io/community/committee-code-of-conduct) pod adresem <conduct@kubernetes.io>. W przypadku innych projektów, prosimy o kontakt z opiekunem projektu z CNCF lub z naszą mediatorką, Mishi Choudhary <mishi@linux.com>.

Ten Kodeks Postępowania jest adaptacją Contributor Covenant
(http://contributor-covenant.org) w wersji 1.2.0, dostępnej na
http://contributor-covenant.org/version/1/2/0/

### Kodeks postępowania dla wydarzeń organizowanych przez CNCF

Wydarzenia organizowane przez CNCF podlegają [Kodeksowi Postępowania](https://events.linuxfoundation.org/code-of-conduct/) dostępnemu na stronie danego wydarzenia. Ma to na celu zapewnienie zgodności z powyższą polityką oraz zawiera szczegółowe wytyczne postępowania w przypadku zaistnienia niepożądanych incydentów.
@@ -12,6 +12,7 @@ Other languages available:
- [Russian/Русский](code-of-conduct-languages/ru.md)
- [Portuguese/Português](code-of-conduct-languages/pt.md)
- [Arabic/العربية](code-of-conduct-languages/ar.md)
- [Polish/Polski](code-of-conduct-languages/pl.md)

### Contributor Code of Conduct

0 comments on commit bec34a2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.