Browse files

Serbian translation

  • Loading branch information...
1 parent 47e52b6 commit 729884b94ab8f92b179e22df0872bfbb51d37aa2 @cobisimo committed Aug 24, 2012
Showing with 323 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 adminer/include/lang.inc.php
  2. +321 −0 adminer/lang/sr.inc.php
View
3 adminer/include/lang.inc.php
@@ -29,6 +29,7 @@
'bn' => 'বাংলা', // Dipak Kumar - dipak.ndc@gmail.com
'ar' => 'العربية', // Y.M Amine - Algeria - nbr7@live.fr
'fa' => 'فارسی', // mojtaba barghbani - Iran - mbarghbani@gmail.com
+ 'sr' => 'српски', // Nikola Radovanović - cobisimo@gmail.com
);
/** Get current language
@@ -54,7 +55,7 @@ function lang($idf, $number = null) {
: ($LANG == 'pl' ? ($number % 10 > 1 && $number % 10 < 5 && $number / 10 % 10 != 1 ? 1 : 2) // different forms for 1, 2-4, other
: ($LANG == 'sl' ? ($number % 100 == 1 ? 0 : ($number % 100 == 2 ? 1 : ($number % 100 == 3 || $number % 100 == 4 ? 2 : 3))) // different forms for 1, 2, 3-4, other
: ($LANG == 'lt' ? ($number % 10 == 1 && $number % 100 != 11 ? 0 : ($number % 10 > 1 && $number / 10 % 10 != 1 ? 1 : 2)) // different forms for 1, 12-19, other
- : ($LANG == 'ru' || $LANG == 'uk' ? ($number % 10 == 1 && $number % 100 != 11 ? 0 : ($number % 10 > 1 && $number % 10 < 5 && $number / 10 % 10 != 1 ? 1 : 2)) // different forms for 1, 2-4, other
+ : ($LANG == 'ru' || $LANG == 'sr' || $LANG == 'uk' ? ($number % 10 == 1 && $number % 100 != 11 ? 0 : ($number % 10 > 1 && $number % 10 < 5 && $number / 10 % 10 != 1 ? 1 : 2)) // different forms for 1, 2-4, other
: 1
))))))); // http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/Plural-forms.html
$translation = $translation[$pos];
View
321 adminer/lang/sr.inc.php
@@ -0,0 +1,321 @@
+<?php
+$translations = array(
+ // label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
+ 'System' => 'Систем',
+ 'Server' => 'Сервер',
+ 'Username' => 'Корисничко име',
+ 'Password' => 'Лозинка',
+ 'Permanent login' => 'Трајна пријава',
+ 'Login' => 'Пријава',
+ 'Logout' => 'Одјава',
+ 'Logged as: %s' => 'Пријави се као: %s',
+ 'Logout successful.' => 'Успешна одјава.',
+ 'Invalid credentials.' => 'Неважеће дозволе.',
+ 'Language' => 'Језик',
+ 'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Неважећи CSRF код. Проследите поново форму.',
+ 'No extension' => 'Без додатака',
+ 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Ниједан од подржаних PHP додатака није доступан.',
+ 'Session support must be enabled.' => 'Морате омогућити подршку за сесије.',
+ 'Session expired, please login again.' => 'Ваша сесија је истекла, пријавите се поново.',
+ '%s version: %s through PHP extension %s' => '%s верзија: %s помоћу PHP додатка је %s',
+ 'Refresh' => 'Освежи',
+
+ // text direction - 'ltr' or 'rtl'
+ 'ltr' => 'ltr',
+
+ 'Privileges' => 'Дозволе',
+ 'Create user' => 'Направи корисника',
+ 'User has been dropped.' => 'Корисник је избрисан.',
+ 'User has been altered.' => 'Корисник је измењен.',
+ 'User has been created.' => 'корисник је креиран.',
+ 'Hashed' => 'Хеширано',
+ 'Column' => 'Колона',
+ 'Routine' => 'Рутина',
+ 'Grant' => 'Дозволи',
+ 'Revoke' => 'Опозови',
+
+ 'Process list' => 'Списак процеса',
+ '%d process(es) have been killed.' => array('%d процес је убијен.', '%d процеса су убијена.', '%d процеса је убијено.'),
+ 'Kill' => 'Убиј',
+
+ 'Variables' => 'Променљиве',
+ 'Status' => 'Статус',
+
+ 'SQL command' => 'SQL команда',
+ '%d query(s) executed OK.' => array('%d упит је успешно извршен.', '%d упита су успешно извршена.', '%d упита је успешно извршено.'),
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Упит је успешно извршен, %d ред је погођен.','Упит је успешно извршен, %d реда су погођена.', 'Упит је успешно извршен, %d редова је погођено.'),
+ 'No commands to execute.' => 'Без команди за извршавање.',
+ 'Error in query' => 'Грешка у упиту',
+ 'Execute' => 'Изврши',
+ 'Stop on error' => 'Заустави приликом грешке',
+ 'Show only errors' => 'Приказуј само грешке',
+ // sprintf() format for time of the command
+ '%.3f s' => '%.3f s',
+ 'History' => 'Историјат',
+ 'Clear' => 'Очисти',
+ 'Edit all' => 'Измени све',
+
+ 'File upload' => 'Слање датотека',
+ 'From server' => 'Са сервера',
+ 'Webserver file %s' => 'Датотека %s са веб сервера',
+ 'Run file' => 'Покрени датотеку',
+ 'File does not exist.' => 'Датотека не постоји.',
+ 'File uploads are disabled.' => 'Онемогућено је слање датотека.',
+ 'Unable to upload a file.' => 'Слање датотеке није успело.',
+ 'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Највећа дозвољена величина датотеке је %sB.',
+ 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Превелики POST податак. Морате да смањите податак или повећајте вредност конфигурационе директиве %s.',
+
+ 'Export' => 'Извоз',
+ 'Dump' => 'Истовар',
+ 'Output' => 'Испис',
+ 'open' => 'отвори',
+ 'save' => 'сачувај',
+ 'Format' => 'Формат',
+ 'Data' => 'Податци',
+
+ 'Database' => 'База података',
+ 'database' => 'база података',
+ 'Use' => 'Користи',
+ 'Select database' => 'Изаберите базу',
+ 'Invalid database.' => 'Неисправна база података.',
+ 'Create new database' => 'Направи нову базу података',
+ 'Database has been dropped.' => 'База података је избрисана.',
+ 'Databases have been dropped.' => 'Базњ података су избрисане.',
+ 'Database has been created.' => 'База података је креирана.',
+ 'Database has been renamed.' => 'База података је преименована.',
+ 'Database has been altered.' => 'База података је измењена.',
+ 'Alter database' => 'Уреди базу података',
+ 'Create database' => 'Формирај базу података',
+ 'Database schema' => 'Шема базе података',
+
+ // link to current database schema layout
+ 'Permanent link' => 'Трајна веза',
+
+ // thousands separator - must contain single byte
+ ',' => ',',
+ 'Engine' => 'Механизам',
+ 'Collation' => 'Сравњивање',
+ 'Data Length' => 'Дужина података',
+ 'Index Length' => 'Дужина индекса',
+ 'Data Free' => 'Слободно података',
+ 'Rows' => 'Редова',
+ '%d in total' => 'укупно %d',
+ 'Analyze' => 'Анализирај',
+ 'Optimize' => 'Оптимизуј',
+ 'Check' => 'Провери',
+ 'Repair' => 'Поправи',
+ 'Truncate' => 'Испразни',
+ 'Tables have been truncated.' => 'Табеле су испражњене.',
+ 'Move to other database' => 'Премести у другу базу података',
+ 'Move' => 'Премести',
+ 'Tables have been moved.' => 'Табеле су премешћене.',
+ 'Copy' => 'Умножи',
+ 'Tables have been copied.' => 'Табеле су умножене.',
+
+ 'Routines' => 'Рутине',
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Позвана је рутина, %d ред је погођен.', 'Позвана је рутина, %d реда су погођена.', 'Позвана је рутина, %d редова је погођено.'),
+ 'Call' => 'Позови',
+ 'Parameter name' => 'Назив параметра',
+ 'Create procedure' => 'Формирај процедуру',
+ 'Create function' => 'Формирај функцију',
+ 'Routine has been dropped.' => 'Рутина је избрисана.',
+ 'Routine has been altered.' => 'Рутина је измењена.',
+ 'Routine has been created.' => 'Рутина је креирана.',
+ 'Alter function' => 'Уреди функцију',
+ 'Alter procedure' => 'Уреди процедуру',
+ 'Return type' => 'Повратни тип',
+
+ 'Events' => 'Догађаји',
+ 'Event has been dropped.' => 'Догађај је избрисан.',
+ 'Event has been altered.' => 'Догађај је измењен.',
+ 'Event has been created.' => 'Догађај је креиран.',
+ 'Alter event' => 'Уреди догађај',
+ 'Create event' => 'Направи догађај',
+ 'At given time' => 'У задато време',
+ 'Every' => 'Сваки',
+ 'Schedule' => 'Распоред',
+ 'Start' => 'Почетак',
+ 'End' => 'Крај',
+ 'On completion preserve' => 'Задржи по завршетку',
+
+ 'Tables' => 'Табеле',
+ 'Tables and views' => 'Табеле и погледи',
+ 'Table' => 'Табела',
+ 'No tables.' => 'Без табела.',
+ 'Alter table' => 'Уреди табелу',
+ 'Create table' => 'Направи табелу',
+ 'Create new table' => 'направи нову табелу',
+ 'Table has been dropped.' => 'Табела је избрисана.',
+ 'Tables have been dropped.' => 'Табеле су избрисане.',
+ 'Tables have been optimized.' => 'Табеле су оптимизоване.',
+ 'Table has been altered.' => 'Табела је измењена.',
+ 'Table has been created.' => 'Табела је креирана.',
+ 'Table name' => 'Назив табеле',
+ 'Show structure' => 'Прикажи структуру',
+ 'engine' => 'механизам',
+ 'collation' => 'Сравњивање',
+ 'Column name' => 'Назив колоне',
+ 'Type' => 'Тип',
+ 'Length' => 'Дужина',
+ 'Auto Increment' => 'Ауто-прираштај',
+ 'Options' => 'Опције',
+ 'Comment' => 'Коментар',
+ 'Default values' => 'Подразумеване вредности',
+ 'Drop' => 'Избриши',
+ 'Are you sure?' => 'Да ли сте сигурни?',
+ 'Move up' => 'Помери на горе',
+ 'Move down' => 'Помери на доле',
+ 'Remove' => 'Уклони',
+ 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Премашен је максимални број дозвољених поља. Молим увећајте %s и %s.',
+
+ 'Partition by' => 'Подели по',
+ 'Partitions' => 'Поделе',
+ 'Partition name' => 'Име поделе',
+ 'Values' => 'Вредности',
+
+ 'View' => 'Поглед',
+ 'View has been dropped.' => 'Поглед је избрисан.',
+ 'View has been altered.' => 'Поглед је измењен.',
+ 'View has been created.' => 'Поглед је креиран.',
+ 'Alter view' => 'Уреди поглед',
+ 'Create view' => 'Направи поглед',
+
+ 'Indexes' => 'Индекси',
+ 'Indexes have been altered.' => 'Индекси су измењени.',
+ 'Alter indexes' => 'Уреди индексе',
+ 'Add next' => 'Додај следећи',
+ 'Index Type' => 'Тип индекса',
+ 'Column (length)' => 'Колона (дужина)',
+
+ 'Foreign keys' => 'Страни кључеви',
+ 'Foreign key' => 'Страни кључ',
+ 'Foreign key has been dropped.' => 'Страни кључ је избрисан.',
+ 'Foreign key has been altered.' => 'Страни кључ је измењен.',
+ 'Foreign key has been created.' => 'Страни кључ је креиран.',
+ 'Target table' => 'Циљна табела',
+ 'Change' => 'Измени',
+ 'Source' => 'Извор',
+ 'Target' => 'Циљ',
+ 'Add column' => 'Додај колону',
+ 'Alter' => 'Уреди',
+ 'Add foreign key' => 'Додај страни кључ',
+ 'ON DELETE' => 'ON DELETE (приликом брисања)',
+ 'ON UPDATE' => 'ON UPDATE (приликом освежавања)',
+ 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Изворне и циљне колоне морају бити истог типа, циљна колона мора бити индексирана и изворна табела мора садржати податке из циљне.',
+
+ 'Triggers' => 'Окидачи',
+ 'Add trigger' => 'Додај окидач',
+ 'Trigger has been dropped.' => 'Окидач је избрисан.',
+ 'Trigger has been altered.' => 'Окидач је измењен.',
+ 'Trigger has been created.' => 'Окидач је креиран.',
+ 'Alter trigger' => 'Уреди окидач',
+ 'Create trigger' => 'Формирај окидач',
+ 'Time' => 'Време',
+ 'Event' => 'Догађај',
+ 'Name' => 'Име',
+
+ 'select' => 'изабери',
+ 'Select' => 'Изабери',
+ 'Select data' => 'Изабери податке',
+ 'Functions' => 'Функције',
+ 'Aggregation' => 'Сакупљање',
+ 'Search' => 'Претрага',
+ 'anywhere' => 'било где',
+ 'Search data in tables' => 'Претражи податке у табелама',
+ 'Sort' => 'Поређај',
+ 'descending' => 'опадајуће',
+ 'Limit' => 'Граница',
+ 'Text length' => 'Дужина текста',
+ 'Action' => 'Акција',
+ 'Full table scan' => 'Скренирање комплетне табеле',
+ 'Unable to select the table' => 'Не могу да изаберем табелу',
+ 'No rows.' => 'Без редова.',
+ '%d row(s)' => array('%d ред', '%d реда', '%d редова'),
+ 'Page' => 'Страна',
+ 'last' => 'последња',
+ 'Last page' => 'Последња страна',
+ 'whole result' => 'цео резултат',
+ '%d byte(s)' => array('%d бајт', '%d бајта', '%d бајтова'),
+
+ 'Import' => 'Увоз',
+ '%d row(s) have been imported.' => array('%d ред је увежен.', '%d реда су увежена.', '%d редова је увежено.'),
+
+ // in-place editing in select
+ 'Double click on a value to modify it.' => 'Дупли клик на вредност за измену.',
+ 'Use edit link to modify this value.' => 'Користи везу за измену ове вредности.',
+
+ // %s can contain auto-increment value
+ 'Item%s has been inserted.' => 'Ставка %s је додата.',
+ 'Item has been deleted.' => 'Ставка је избрисана.',
+ 'Item has been updated.' => 'Ставка је измењена.',
+ '%d item(s) have been affected.' => array('%d ставка је погођена.', '%d ставке су погођене.', '%d ставки је погођено.'),
+ 'New item' => 'Нова ставка',
+ 'original' => 'оригинал',
+ // label for value '' in enum data type
+ 'empty' => 'празно',
+ 'edit' => 'измени',
+ 'Edit' => 'Измени',
+ 'Insert' => 'Уметни',
+ 'Save' => 'Сачувај',
+ 'Save and continue edit' => 'Сачувај и настави уређење',
+ 'Save and insert next' => 'Сачувај и уметни следеће',
+ 'Clone' => 'Дуплирај',
+ 'Delete' => 'Избриши',
+
+ 'E-mail' => 'Ел. пошта',
+ 'From' => 'Од',
+ 'Subject' => 'Наслов',
+ 'Attachments' => 'Прилози',
+ 'Send' => 'Пошаљи',
+ '%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d порука ел. поште је послата.', '%d поруке ел. поште су послате.', '%d порука ел. поште је послато.'),
+
+ // data type descriptions
+ 'Numbers' => 'Број',
+ 'Date and time' => 'Датум и време',
+ 'Strings' => 'Текст',
+ 'Binary' => 'Бинарно',
+ 'Lists' => 'Листе',
+ 'Network' => 'Мрежа',
+ 'Geometry' => 'Геометрија',
+ 'Relations' => 'Односи',
+
+ 'Editor' => 'Уређивач',
+ // date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
+ '$1-$3-$5' => '$5.$3.$1.',
+ // hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
+ '[yyyy]-mm-dd' => 'dd.mm.yyyy.',
+ // hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
+ 'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
+ 'now' => 'сад',
+ 'yes' => 'да',
+ 'no' => 'не',
+
+ // general SQLite error in create, drop or rename database
+ 'File exists.' => 'Датотека већ постоји.',
+ 'Please use one of the extensions %s.' => 'Молим користите један од наставака %s.',
+
+ // PostgreSQL and MS SQL schema support
+ 'Alter schema' => 'Уреди шему',
+ 'Create schema' => 'Формирај шему',
+ 'Schema has been dropped.' => 'Шема је избрисана.',
+ 'Schema has been created.' => 'Шема је креирана.',
+ 'Schema has been altered.' => 'Шема је измењена.',
+ 'schema' => 'шема',
+ 'Schema' => 'Шема',
+ 'Invalid schema.' => 'Шема није исправна.',
+
+ // PostgreSQL sequences support
+ 'Sequences' => 'Низови',
+ 'Create sequence' => 'Направи низ',
+ 'Sequence has been dropped.' => 'Низ је избрисан.',
+ 'Sequence has been created.' => 'Низ је формиран.',
+ 'Sequence has been altered.' => 'Низ је измењен.',
+ 'Alter sequence' => 'Уреди низ',
+
+ // PostgreSQL user types support
+ 'User types' => 'Кориснички типови',
+ 'Create type' => 'Дефиниши тип',
+ 'Type has been dropped.' => 'Тип је избрисан.',
+ 'Type has been created.' => 'тип је креиран.',
+ 'Alter type' => 'Уреди тип',
+);

0 comments on commit 729884b

Please sign in to comment.