Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 1 commit ahead, 5 commits behind rodik:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
CSV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saborski transkripti scraper

RSelenium scraper za rasprave i zastupnička pitanja

Projekt sadržava funkcije potrebne za programski pristup podacima s edoc.sabor portala. Trenutno je moguće pristupati saborskim raspravama i zastupničkim pitanjima.

Saborske rasprave za 5.,6.,7.,8. i 9. saziv dostupne su u CSV formatu u folderu CSV export. Opis datoteka:

 • rasprave_saziv_N.csv = zaglavlja rasprava (kolona ID je identifikator rasprave)
 • transkripti_saziv_N.csv = transkripti rasprava (kolona Rasprava_ID je veza na zaglavlje)

Projekt je nastao kao nadogradnja postojećeg scrapera u sklopu Open Data Day 2018 hackathona

Izvor podataka: http://edoc.sabor.hr/

Datum pristupanja: 2018-03-04

Primjer učitavanja podataka

# load libs
library(tibble)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(ggthemr) # stiliziranje plotova, nije nuzno
library(magrittr)

# definiraj gdje su zipani podaci
url <- "https://github.com/rodik/Sabor/raw/master/CSV/saziv_8_csv.zip"

# download zip file containing transcript data, save it to the working directory
download.file(url = url, destfile="saziv_8.zip") 

# procitaj zaglavlja rasprava
rasprave_8 <- read.table(unz("saziv_8.zip", "rasprave_saziv_8.csv"), 
          header=T, quote = "\"", sep=";", 
          encoding = "UTF-8", stringsAsFactors = F)

# procitaj transkripte rasprava
transkripti_8 <- read.table(unz("saziv_8.zip", "transkripti_saziv_8.csv"), 
          header=T, quote="\"", sep=";",
          encoding = "UTF-8", stringsAsFactors = F)

# pretvori u tibble
rasprave_8 <- as_data_frame(rasprave_8)
transkripti_8 <- as_data_frame(transkripti_8)

Provjera učitanih tablica:

rasprave_8
## # A tibble: 172 x 7
##  Saziv Sjednica RedniBroj Naziv        URL   ImaSnimku   ID
##  <chr>  <int>   <int> <chr>        <chr>    <int> <int>
## 1 VIII     3    67 "Prijedlog odluke o~ http://~     1 2.01e6
## 2 VIII     3    66 Prijedlog odluke o ~ http://~     1 2.01e6
## 3 VIII     3    65 Konaèni prijedlog z~ http://~     1 2.01e6
## 4 VIII     3    64 Prijedlog za pokret~ http://~     1 2.01e6
## 5 VIII     3    63 Konaèni prijedlog z~ http://~     1 2.01e6
## 6 VIII     3    62 Konaèni prijedlog z~ http://~     1 2.01e6
## 7 VIII     3    61 "Prijedlog odluke o~ http://~     1 2.01e6
## 8 VIII     3    60 Izvješæe o radu pra~ http://~     1 2.01e6
## 9 VIII     3    59 Izvješæe o radu pra~ http://~     1 2.01e6
## 10 VIII     3    58 Izvješæe o poslovan~ http://~     1 2.01e6
## # ... with 162 more rows
transkripti_8
## # A tibble: 12,196 x 5
##  Osoba Transkript      RedniBrojIzjave Rasprava_ID ZastupnickiKlub
##  <chr> <chr>             <int>    <int> <chr>     
## 1 "Rein~ Sada bih vas zamoli~        1   2012625 HDZ      
## 2 "Iviæ~ Hvala lijepo gospod~        2   2012625 HDZ      
## 3 "Rein~ Hvala lijepa. Žele ~        3   2012625 HDZ      
## 4 "Stre~ Poštovani predsjedn~        4   2012625 MOST      
## 5 "Rein~ Hvala vam lijepa. S~        5   2012625 HDZ      
## 6 "Rein~ Sada bismo naravno ~        1   2012624 HDZ      
## 7 "Zgre~ Predsjednièe, toèka~        2   2012624 SDP      
## 8 "Rein~ Dobro, èini mi se d~        3   2012624 HDZ      
## 9 "Petr~ Poštovani predsjedn~        4   2012624 HRID      
## 10 "Rein~ Kolegice i kolege, ~        5   2012624 HDZ      
## # ... with 12,186 more rows

Primjer obrade i vizualizacije podataka

Osnovnim grupiranjem moguće je dobiti broj izjava prema npr. zastupničkom klubu:

# grupiraj podatke
grupirani_po_klubu <- transkripti_8 %>% 
  mutate( # ako ne postoji zastupnicki klub napisi N/A
    ZastupnickiKlub = if_else(ZastupnickiKlub=="",'N/A', ZastupnickiKlub)
  ) %>%
  group_by(ZastupnickiKlub) %>% # grupiraj po klubu
  summarise(BrojIzjava = n()) # izracunaj broj izjava prema klubu

# postavi temu za plotove
ggthemr('dust')  

# napravi barplot
grupirani_po_klubu %>%
  ggplot(aes(x = reorder(ZastupnickiKlub, BrojIzjava), y = BrojIzjava)) +
    geom_bar(stat = 'identity') +
    coord_flip() +
    xlab('Broj izjava') +
    ylab('Zastupnički klub')

Primjer pretrage prema riječima

Filtriranjem kolone Transkript moguće je dohvatiti samo one izjave koje sadržavaju određeni pojam:

# dohvati sve izjave u kojima se spominje 'reforma' u bilo kojem obliku
filtrirani <- transkripti_8 %>% 
  filter( # filtriranje prema sadrzaju
    grepl("reform", Transkript) 
  ) %>% 
  group_by(Osoba) %>% # grupiraj prema Osobi
  summarise(BrojIzjava = n()) %>% # izracunaj broj izjava
  arrange(desc(BrojIzjava)) %>% # sortiraj prema broju izjava
  head(12) # uzmi samo prvih 12 s najvise izjava zbog cisceg plota
  
# napravi barplot
filtrirani %>%
  ggplot(aes(x = reorder(Osoba, BrojIzjava), y = BrojIzjava)) +
    geom_bar(stat = 'identity') +
    coord_flip() +
    xlab('Broj izjava') +
    ylab('Osoba') +
    ggtitle('Broj izjava u kojima se spominje riječ "reforma"')

About

scraping Sabor

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages