Swedish implementation of OpenDiversityData.org
Branch: gh-pages
Clone or download
Pull request Compare This branch is 46 commits ahead, 61 commits behind doubleunion:gh-pages.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_layouts
css
img
js
lib/semantic
.gitattributes
.gitignore
.ruby-gemset
.ruby-version
CNAME
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE
README.md
_config.yml
banking.html
defense.html
favicon.ico
index.html
jekyll.gems
other.html
tech.html

README.md

Öppna Mångfaldsdata - OppnaMangfaldsdata.se

En förteckning över företag och organisationer om huruvida de publicerar uppgifter om deras styrelses och anställdas demografi, jämställdhet och mångfald.

Målet

Målet är att ha en webbplats med en omfattande lista över företag som publicerar mångfaldsdata och demografi över sin styrelse och anställda, med länkar till var denna data kan hittas.

Dessa data kan vara användbara för att hjälpa människor besluta om var en kan tänka sig vilja arbeta, och att uppmuntra företag och organisationer som inte offentliggör dessa data till att börja göra det.

Bidra

Om du skulle vilja bidra, läs riktlinjerna här: CONTRIBUTING.md.

Stöd

Vill din organisation stödja initiativet och synas på sidan? Kontakta oss!

Kontakt

Mejla oss på info[snabel-a]codeforsweden[punkt]org eller skriv till oss på Twitter!

Licens

Koden är distribuerad under MIT-licensen. För mer info, läs [LICENSE][licens]-filen som är distribuerad med källkoden.

Tack till

Denna kod har "forkats" (förgrenats) från de härliga människorna som gjort projekten opendiversitydata.org och twofactorauth.org.