Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Added Web Batman

  • Loading branch information...
commit 5126ccce9fff4450507518cf886e605a1d91a7fa 1 parent ac58836
@olleolleolle olleolleolle authored
Showing with 34 additions and 0 deletions.
  1. +34 −0 web_batman.md
View
34 web_batman.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+title: Webb med Batman
+layout: page
+---
+
+# Steg 0: Skaffa Hackasaurus
+
+[Skaffa Hackasaurus](http://hackasaurus.org/en-US/goggles/) till din webbläsare!
+
+Eller använd den inbyggda Web Inspector!
+
+Testa att ta en skärmbild!
+
+
+# Steg 1: Vita Husets hemsida varnar för superskurk!
+
+* Gå till [Vita Husets hemsida](http://www.whitehouse.gov/)
+* Ändra sidan så att den varnar för en superskurk!
+* Ta en skärmbild när du är klar.
+
+# Steg 2: Superskurkens webbsida!
+
+* Hitta en typisk webbsida som din skurk skulle ha - och ändra titeln så att man ser att den tillhör skurken.
+* Ta bort bitar av sidan som inte passar in.
+* Ändra en rubrik till en skurkig text.
+* Ta en skärmbild!
+
+# Steg 3: Batman löser problemet!
+
+* Hur ser det ut i tidningen nästa dag?
+* Ändra en bild till Batman, och sätt en bra rubrik.
+* Ta en skärmbild!
+
+
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.