Permalink
Browse files

headline sizes fix

  • Loading branch information...
1 parent 5126ccc commit b3ef2890db26ee05ff3a648ef74411c05fb8e3be @olleolleolle olleolleolle committed Apr 18, 2012
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 web_batman.md
View
8 web_batman.md
@@ -3,7 +3,7 @@ title: Webb med Batman
layout: page
---
-# Steg 0: Skaffa Hackasaurus
+## Steg 0: Skaffa Hackasaurus
[Skaffa Hackasaurus](http://hackasaurus.org/en-US/goggles/) till din webbläsare!
@@ -12,20 +12,20 @@ Eller använd den inbyggda Web Inspector!
Testa att ta en skärmbild!
-# Steg 1: Vita Husets hemsida varnar för superskurk!
+## Steg 1: Vita Husets hemsida varnar för superskurk!
* Gå till [Vita Husets hemsida](http://www.whitehouse.gov/)
* Ändra sidan så att den varnar för en superskurk!
* Ta en skärmbild när du är klar.
-# Steg 2: Superskurkens webbsida!
+## Steg 2: Superskurkens webbsida!
* Hitta en typisk webbsida som din skurk skulle ha - och ändra titeln så att man ser att den tillhör skurken.
* Ta bort bitar av sidan som inte passar in.
* Ändra en rubrik till en skurkig text.
* Ta en skärmbild!
-# Steg 3: Batman löser problemet!
+## Steg 3: Batman löser problemet!
* Hur ser det ut i tidningen nästa dag?
* Ändra en bild till Batman, och sätt en bra rubrik.

0 comments on commit b3ef289

Please sign in to comment.