Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
69 lines (40 sloc) 2.72 KB

Utmaning 1 en animerad hälsning!

Nu skall vi göra en animerad hälsning som visar vem du är och vad du gillar!

Du kan titta på min här: http://scratch.mit.edu/projects/44181530/

Om du inte har gjort ett konto ännu kan du gå till start

Ta en bild och byt ut katten mot ett huvud.

Högerklicka på katten och välj radera.

Välj sedan den lilla kameran (Ny sprite från kameran).

Webbkameran på din dator måste vara igång, det brukar komma upp en dialogruta i övre delen av fönstret, klicka "Allow eller Tillåt". Om detta inte går fråga en mentor!

När du kan se dig i det lilla kamerafönstret, titta in i kameran och klicka spara.

Ta bort bakgrund

Du har nu fått en ny sprite, men antagligen är det mer än ditt huvud i bilden. För att ta bort bakgrunden kring ditt huvud.

  • välj Klädslar (Mellan Script och Ljud), här är en enkel bildredigerare där man kan rita.

  • välj Radera, nu har du ett suddgummi!

  • Gör suddgummit större genom att öka bredden, det finns en kontroll för det långt ner i fönstret.

  • rita bort det som finns runt ditt huvud, om du råkar ta bort för mycket kan du välja (ångra (CTRL+Z))
  • Den schackrutiga bakgrunden visar vad som är genomskinligt

Flytta ditt huvud så att det kan rotera kring halsen

Vi vill att huvudet ska kunna vicka på sig, för att det ska kunna göra det måste halsen på huvudet vara i mitten av sprite-fönstret.

  • Välj verktyget "Välj" under "radera"
  • Dra ut en låda runt ditt ansikte, allt innanför kan nu flyttas eller skalas om
  • Tryck ner musen på ditt ansikte och dra för att flytta ditt ansikte

  • Flytta ansiktet så att det är precis ovanför mitten på den schackrutiga bakgrunden, det finns ett litet pluss i mitten men det är svårt att se.
  • Om ansiktet är för stort kan man skala om det genom att dra i hörnen på den blå "välj"-rutan.

Om ni är flera kan ni skapa nya sprites så att ni alla har var sitt ansikte

Det är nu dags att spara igen.

Välj Arkiv | Spara nu

Om du är klar så Gå vidare till Animera Ansikte