Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #192 from MartinTuroci/master

Add Slovak locale
  • Loading branch information...
SISheogorath committed Oct 10, 2019
2 parents 1fefdd8 + c1f6291 commit 3255649917569eb8f1bed02b1aed8045322736e4
Showing with 123 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 app.js
  2. +121 −0 locales/sk.json
  3. +1 −0 public/views/index/body.ejs
2 app.js
@@ -113,7 +113,7 @@ if (config.csp.enable) {
}

i18n.configure({
locales: ['en', 'zh-CN', 'zh-TW', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'ca', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo', 'da', 'ko', 'id', 'sr', 'vi', 'ar', 'cs'],
locales: ['en', 'zh-CN', 'zh-TW', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'ca', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo', 'da', 'ko', 'id', 'sr', 'vi', 'ar', 'cs', 'sk'],
cookie: 'locale',
indent: ' ', // this is the style poeditor.com exports it, this creates less churn
directory: path.join(__dirname, '/locales'),
@@ -0,0 +1,121 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Kolaboratívne markdown poznámky",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Spolupracujte na markdown poznámkach na všetkých platformách v reálnom čase.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Nejlepšia platforma pre tvorbu a zdieľanie vašich znalostí v markdown.",
"Intro": "Intro",
"History": "História",
"New guest note": "Nová poznámka hosťa",
"Collaborate with URL": "Spolupráca v reálnom čase",
"Support charts and MathJax": "Funguje s grafmi a MathJax",
"Support slide mode": "Podporuje prezentačný režim",
"Sign In": "Prihlásiť sa",
"Below is the history from browser": "Nižšie je história z tohto prehliadača",
"Welcome!": "Vitajte!",
"New note": "Nová poznámka",
"or": "alebo",
"Sign Out": "Odhlásiť sa",
"Explore all features": "Preskúmať všetky funkcie",
"Select tags...": "Zvoliť štítky…",
"Search keyword...": "Vyhľadať klúčové slovo …",
"Sort by title": "Zoradiť podľa názvu",
"Title": "Názov",
"Sort by time": "Zoradiť podľa času",
"Time": "Čas",
"Export history": "Exportovať históriu",
"Import history": "Importovať históriu",
"Clear history": "Odstrániť históriu",
"Refresh history": "Aktualizovať históriu",
"No history": "Žiadna história",
"Import from browser": "Importovať z prehliadača",
"Releases": "Vydania",
"Are you sure?": "Ste si istý?",
"Do you really want to delete this note?": "Naozaj chcete odstrániť túto poznámku?",
"All users will lose their connection.": "Všetci používatelia stratia spojenie.",
"Cancel": "Späť",
"Yes, do it!": "Áno, pokračovať!",
"Choose method": "Zvoliť spôsob",
"Sign in via %s": "Prihlásiť sa cez %s",
"New": "Nová",
"Publish": "Publikovať",
"Extra": "Extra",
"Revision": "Revízia",
"Slide Mode": "Prezentačný režim",
"Export": "Export",
"Import": "Import",
"Clipboard": "Schránka",
"Download": "Stiahnuť",
"Raw HTML": "Raw HTML",
"Edit": "Editovať",
"View": "Zobraziť",
"Both": "Oboje",
"Help": "Pomoc",
"Upload Image": "Nahrať obrázok",
"Menu": "Menu",
"This page need refresh": "Túto stránku je potrebné znovu načítať",
"You have an incompatible client version.": "Verzia vášho klienta nie je kompatibilná.",
"Refresh to update.": "Znovu načítať a aktualizovať",
"New version available!": "Je dostupná nová verzia!",
"See releases notes here": "Pozrite si poznmáky k vydaniu tu",
"Refresh to enjoy new features.": "Znovu načítať a začať si uzívať nové funkcie.",
"Your user state has changed.": "Váš užívateľský stav sa zmenil.",
"Refresh to load new user state.": "Znovu načítať a nahrať užívateľský stav",
"Refresh": "Znovu načítať",
"Contacts": "Kontakty",
"Report an issue": "Nahlásiť problém",
"Meet us on %s": "Stretnite nás na %s",
"Send us email": "Pošlite nám email",
"Documents": "Dokumenty",
"Features": "Funkcie",
"YAML Metadata": "YAML metadáta",
"Slide Example": "Príklad prezentácie",
"Cheatsheet": "Ťahák",
"Example": "Príklad",
"Syntax": "Syntax",
"Header": "Hlavička",
"Unordered List": "Nečíslovaný zoznam",
"Ordered List": "Číslovaný zoznam",
"Todo List": "Kontrolný zoznam",
"Blockquote": "Citácia",
"Bold font": "Tučne",
"Italics font": "Kurzíva",
"Strikethrough": "Preškrtnuté",
"Inserted text": "Vložený text",
"Marked text": "Zvýraznený text",
"Link": "Odkaz",
"Image": "Obrázok",
"Code": "Kód",
"Externals": "Externé",
"This is a alert area.": "Toto je oblasť upozornení.",
"Revert": "Vrátiť",
"Import from clipboard": "Importovať zo schránky",
"Paste your markdown or webpage here...": "Sem vložte váš markdown alebo webovú stránku…",
"Clear": "Vyčistiť",
"This note is locked": "Táto poznámka je zamknutá",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Prepáčte, túto poznámku môže editovať iba vlastník.",
"OK": "OK",
"Reach the limit": "Dosiahnutie limitu",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Ospravedlňujeme sa, dosiahli ste maximálnu dĺžku poznámky.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Prosím skráťte poznámku.",
"Import from Gist": "Importovať z Gist",
"Paste your gist url here...": "Sem vložte vašu gist url…",
"Import from Snippet": "Importovať zo Snippet",
"Select From Available Projects": "Zvoliť z dostupných projektov",
"Select From Available Snippets": "Zvoliť z dostupných úryvkov",
"OR": "ALEBO",
"Export to Snippet": "Exportovať do úryvku",
"Select Visibility Level": "Zvoliť úroveň viditeľnosti",
"Night Theme": "Nočná téma",
"Follow us on %s and %s.": "Sledujte nás na %s, a %s.",
"Imprint": "Odtlačok",
"Privacy": "Súkromie",
"Terms of Use": "Podmienky použitia",
"Do you really want to delete your user account?": "Naozaj chcete zmazať váš používateľský účet?",
"This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Táto operácia odstráni váš účet, všetky poznámky, ktoré vlastníte, a tiež odstráni všetky odkazy na váš účet z iných poznámok.",
"Delete user": "Zmazať používateľa",
"Export user data": "Exportovať používateľské dáta",
"Source Code": "Zdrojový kód",
"Powered by %s": "Powered by %s",
"Register": "Registrovať",
"Help us translating": "Pomôžte nám s prekladom",
"Join the community": "Pripojiť sa ku komunite"
}
@@ -152,6 +152,7 @@
<option value="vi">Tiếng Việt</option>
<option value="ar">العربية</option>
<option value="cs">Česky</option>
<option value="sk">Slovensky</option>
</select>
<p>
<%- __('Powered by %s', '<a href="https://codimd.org">CodiMD</a>') %> | <a href="<%- serverURL %>/s/release-notes" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Releases') %></a> | <a href="<%- sourceURL %>" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Source Code') %></a><% if(imprint) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/imprint" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Imprint') %></a><% } %><% if(privacyStatement) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/privacy" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Privacy') %></a><% } %><% if(termsOfUse) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/terms-of-use" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Terms of Use') %></a><% } %>

0 comments on commit 3255649

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.