Skip to content
Permalink
Browse files

Update sv.json (POEditor.com)

  • Loading branch information...
SISheogorath committed Apr 25, 2019
1 parent 321114d commit 868e8e6d66cd23e2deaa1d35f5ab847128087053
Showing with 120 additions and 103 deletions.
  1. +120 −103 locales/sv.json
@@ -1,104 +1,121 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Kollaborativa markdownanteckningar",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kollaborativa markdownantackningar på alla plattformar.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Bästa sättet att skriva och dela din kunskap i markdown.",
"Intro": "Intro",
"History": "Historia",
"New guest note": "Ny gästanteckning",
"Collaborate with URL": "Samarbeta med URL",
"Support charts and MathJax": "Stöd för diagram och MathJax",
"Support slide mode": "Stöd för slide mode",
"Sign In": "Logga in",
"Below is the history from browser": "Nedanför finns historia från webbläsaren",
"Welcome!": "Välkommen!",
"New note": "Ny anteckning",
"or": "eller",
"Sign Out": "Logga ut",
"Explore all features": "Upptäck alla funktioner",
"Select tags...": "Välj taggar...",
"Search keyword...": "Sök nyckelord...",
"Sort by title": "Sortera titlar",
"Title": "Titel",
"Sort by time": "Sortera kronologiskt",
"Time": "Tid",
"Export history": "Exporthistorik",
"Import history": "Importhistorik",
"Clear history": "Rensa historik",
"Refresh history": "Uppdatera historik",
"No history": "Ingen historik",
"Import from browser": "Importera från webbläsare",
"Releases": "Lanseringar",
"Are you sure?": "Är du säker?",
"Cancel": "Avbryt",
"Yes, do it!": "Ja, gör det!",
"Choose method": "Välj metod",
"Sign in via %s": "Logga in via %s",
"New": "Ny",
"Publish": "Publicera",
"Extra": "Extra",
"Revision": "Revision",
"Slide Mode": "Slide Mode",
"Export": "Exportera",
"Import": "Importera",
"Clipboard": "Urklipp",
"Download": "Ladda ner",
"Raw HTML": "Rå HTML",
"Edit": "Redigera",
"View": "Visa",
"Both": "Båda",
"Help": "Hjälp",
"Upload Image": "Ladda upp bilder",
"Menu": "Meny",
"This page need refresh": "Den här sidan behöver laddas om",
"You have an incompatible client version.": "Du har en inkompatibel klientversion.",
"Refresh to update.": "Ladda om för att uppdatera.",
"New version available!": "Ny version tillgänglig!",
"See releases notes here": "Se releaseanteckningar här",
"Refresh to enjoy new features.": "Ladda om för att använda de nya funktionerna.",
"Your user state has changed.": "Din användarstatus har förändrats.",
"Refresh to load new user state.": "Ladda om för att ladda ny användarstatus.",
"Refresh": "Ladda om",
"Contacts": "Kontakter",
"Report an issue": "Rapportera ett fel",
"Send us email": "Skicka e-post till oss",
"Documents": "Dokument",
"Features": "Funktioner",
"YAML Metadata": "YAML Metadata",
"Slide Example": "Slideexempel",
"Cheatsheet": "Cheatsheet",
"Example": "Exempel",
"Syntax": "Syntax",
"Header": "Huvud",
"Unordered List": "Oordnad lists",
"Ordered List": "Ordnad lista",
"Todo List": "Todo-lista",
"Blockquote": "Blockcitat",
"Bold font": "Fet stil",
"Italics font": "Kursiv stil",
"Strikethrough": "Genomstrykning",
"Inserted text": "Insatt text",
"Marked text": "Markerad text",
"Link": "Länk",
"Image": "Bild",
"Code": "Kod",
"Externals": "Externa",
"This is a alert area.": "Det här är ett varnande område.",
"Revert": "Återgå",
"Import from clipboard": "Importera från urklipp",
"Paste your markdown or webpage here...": "Klipp in din markdown eller hemsida här...",
"Clear": "Rensa",
"This note is locked": "Anteckningen är låst",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Ursäkta, men endast ägaren kan redigera den här anteckningen.",
"OK": "Okej",
"Reach the limit": "Nå gränsen",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Usräkta, men duhar nått maxlängden för vad en anteckning får vara.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Var vänlig förkorta innehållet eller dela upp det i flera anteckningar, tack!",
"Import from Gist": "Importera från Gist",
"Paste your gist url here...": "Klipp in din gist-url här...",
"Import from Snippet": "Importera från Snippet",
"Select From Available Projects": "Välj från tillgängliga projekt",
"Select From Available Snippets": "Välj från tillgängliga Snippets",
"OR": "ELLER",
"Export to Snippet": "Exportera till Snippet",
"Select Visibility Level": "Välj synlighetsnivå"
}
"Collaborative markdown notes": "Kollaborativa markdownanteckningar",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kollaborativa markdownantackningar på alla plattformar.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Bästa sättet att skriva och dela din kunskap i markdown.",
"Intro": "Intro",
"History": "Historia",
"New guest note": "Ny gästanteckning",
"Collaborate with URL": "Samarbeta med URL",
"Support charts and MathJax": "Stöd för diagram och MathJax",
"Support slide mode": "Stöd för slide mode",
"Sign In": "Logga in",
"Below is the history from browser": "Nedanför finns historia från webbläsaren",
"Welcome!": "Välkommen!",
"New note": "Ny anteckning",
"or": "eller",
"Sign Out": "Logga ut",
"Explore all features": "Upptäck alla funktioner",
"Select tags...": "Välj taggar...",
"Search keyword...": "Sök nyckelord...",
"Sort by title": "Sortera titlar",
"Title": "Titel",
"Sort by time": "Sortera kronologiskt",
"Time": "Tid",
"Export history": "Exporthistorik",
"Import history": "Importhistorik",
"Clear history": "Rensa historik",
"Refresh history": "Uppdatera historik",
"No history": "Ingen historik",
"Import from browser": "Importera från webbläsare",
"Releases": "Lanseringar",
"Are you sure?": "Är du säker?",
"Do you really want to delete this note?": "Vill du verkligen radera denna anteckning?",
"All users will lose their connection.": "Alla användare kommer att förlora sin anslutning.",
"Cancel": "Avbryt",
"Yes, do it!": "Ja, gör det!",
"Choose method": "Välj metod",
"Sign in via %s": "Logga in via %s",
"New": "Ny",
"Publish": "Publicera",
"Extra": "Extra",
"Revision": "Revision",
"Slide Mode": "Slide Mode",
"Export": "Exportera",
"Import": "Importera",
"Clipboard": "Urklipp",
"Download": "Ladda ner",
"Raw HTML": "Rå HTML",
"Edit": "Redigera",
"View": "Visa",
"Both": "Båda",
"Help": "Hjälp",
"Upload Image": "Ladda upp bilder",
"Menu": "Meny",
"This page need refresh": "Den här sidan behöver laddas om",
"You have an incompatible client version.": "Du har en inkompatibel klientversion.",
"Refresh to update.": "Ladda om för att uppdatera.",
"New version available!": "Ny version tillgänglig!",
"See releases notes here": "Se releaseanteckningar här",
"Refresh to enjoy new features.": "Ladda om för att använda de nya funktionerna.",
"Your user state has changed.": "Din användarstatus har förändrats.",
"Refresh to load new user state.": "Ladda om för att ladda ny användarstatus.",
"Refresh": "Ladda om",
"Contacts": "Kontakter",
"Report an issue": "Rapportera ett fel",
"Meet us on %s": "Träffa oss på% s",
"Send us email": "Skicka e-post till oss",
"Documents": "Dokument",
"Features": "Funktioner",
"YAML Metadata": "YAML Metadata",
"Slide Example": "Slideexempel",
"Cheatsheet": "Cheatsheet",
"Example": "Exempel",
"Syntax": "Syntax",
"Header": "Huvud",
"Unordered List": "Oordnad lists",
"Ordered List": "Ordnad lista",
"Todo List": "Todo-lista",
"Blockquote": "Blockcitat",
"Bold font": "Fet stil",
"Italics font": "Kursiv stil",
"Strikethrough": "Genomstrykning",
"Inserted text": "Insatt text",
"Marked text": "Markerad text",
"Link": "Länk",
"Image": "Bild",
"Code": "Kod",
"Externals": "Externa",
"This is a alert area.": "Det här är ett varnande område.",
"Revert": "Återgå",
"Import from clipboard": "Importera från urklipp",
"Paste your markdown or webpage here...": "Klipp in din markdown eller hemsida här...",
"Clear": "Rensa",
"This note is locked": "Anteckningen är låst",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Ursäkta, men endast ägaren kan redigera den här anteckningen.",
"OK": "Okej",
"Reach the limit": "Nå gränsen",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Usräkta, men duhar nått maxlängden för vad en anteckning får vara.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Var vänlig förkorta innehållet eller dela upp det i flera anteckningar, tack!",
"Import from Gist": "Importera från Gist",
"Paste your gist url here...": "Klipp in din gist-url här...",
"Import from Snippet": "Importera från Snippet",
"Select From Available Projects": "Välj från tillgängliga projekt",
"Select From Available Snippets": "Välj från tillgängliga Snippets",
"OR": "ELLER",
"Export to Snippet": "Exportera till Snippet",
"Select Visibility Level": "Välj synlighetsnivå",
"Night Theme": "Natttema",
"Follow us on %s and %s.": "Följ oss på %s och %s.",
"Privacy": "Integritet",
"Terms of Use": "Villkor",
"Do you really want to delete your user account?": "Vill du verkligen ta bort ditt användarkonto?",
"This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Detta tar bort ditt konto, alla anteckningar som ägs av dig och tar bort alla referenser till ditt konto från andra anteckningar.",
"Delete user": "Ta bort användare",
"Export user data": "Exportera användardata",
"Help us translating on %s": "Hjälp oss att översätta på %s",
"Source Code": "Källkod",
"Register": "Registrera",
"Powered by %s": "Drivs av %s",
"Help us translating": "Hjälp oss att översätta",
"Join the community": "Gå med i samhället"
}

0 comments on commit 868e8e6

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.