Skip to content
Permalink
Browse files

Added Czech translation

Signed-off-by: PetrTodorov <info@petrtodorov.cz>
  • Loading branch information...
PetrTodorov committed Oct 3, 2019
1 parent 7182fec commit f0a8ff5eb3f3c743d5cdc9a2a429794de3f61d57
Showing with 123 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 app.js
  2. +121 −0 locales/cs.json
  3. +1 −0 public/views/index/body.ejs
2 app.js
@@ -113,7 +113,7 @@ if (config.csp.enable) {
}

i18n.configure({
locales: ['en', 'zh-CN', 'zh-TW', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'ca', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo', 'da', 'ko', 'id', 'sr', 'vi', 'ar'],
locales: ['en', 'zh-CN', 'zh-TW', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'ca', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo', 'da', 'ko', 'id', 'sr', 'vi', 'ar', 'cs'],
cookie: 'locale',
indent: ' ', // this is the style poeditor.com exports it, this creates less churn
directory: path.join(__dirname, '/locales'),
@@ -0,0 +1,121 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Kolaborativní markdown poznámky",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Spolupracujte na markdown poznámkách na všech platformách v reálném čase.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Nejlepší platforma pro tvorbu a sdílení vašich znalostí v markdown.",
"Intro": "Intro",
"History": "Historie",
"New guest note": "Nová poznámka hosta",
"Collaborate with URL": "Spolupráce v reálném čase",
"Support charts and MathJax": "Funguje s grafy a MathJax",
"Support slide mode": "Podporuje režim prezentace",
"Sign In": "Přihlásit",
"Below is the history from browser": "Níže je historie z tohoto prohlížeče",
"Welcome!": "Vítejte!",
"New note": "Nová poznámka",
"or": "nebo",
"Sign Out": "Odhlásit",
"Explore all features": "Prozkoumat všechny funkce",
"Select tags...": "Zvolit štítky…",
"Search keyword...": "Vyhledat klíčové slovo …",
"Sort by title": "Seřadit podle názvu",
"Title": "Název",
"Sort by time": "Seřadit podle času",
"Time": "Čas",
"Export history": "Exportovat historii",
"Import history": "Importovat historii",
"Clear history": "Odstranit historii",
"Refresh history": "Aktualizovat historii",
"No history": "Žádná historie",
"Import from browser": "Importovat z prohlížeče",
"Releases": "Vydání",
"Are you sure?": "Jste si jisti?",
"Do you really want to delete this note?": "Opravdu chcete odstranit tuto poznámku?",
"All users will lose their connection.": "Všichni uživatelé ztratí spojení.",
"Cancel": "Storno",
"Yes, do it!": "Ano, provést!",
"Choose method": "Zvolit metodu",
"Sign in via %s": "Přihlásit se přes %s",
"New": "Nová",
"Publish": "Publikovat",
"Extra": "Extra",
"Revision": "Revize",
"Slide Mode": "Režim prezentace",
"Export": "Export",
"Import": "Import",
"Clipboard": "Schránka",
"Download": "Stáhnout",
"Raw HTML": "Raw HTML",
"Edit": "Editovat",
"View": "Zobrazit",
"Both": "Obojí",
"Help": "Nápověda",
"Upload Image": "Nahrát obrázek",
"Menu": "Menu",
"This page need refresh": "Tuto stránku je nutné znovu načíst",
"You have an incompatible client version.": "Verze vašeho klienta není kompatibilní.",
"Refresh to update.": "Znovu načíst a aktualizovat.",
"New version available!": "Je dostupná nová verze!",
"See releases notes here": "Viz poznámky k vydání zde",
"Refresh to enjoy new features.": "Znovu načíst a užít si nové funkce.",
"Your user state has changed.": "Váš uživatelský status se změnil.",
"Refresh to load new user state.": "Znovu načíst a nahrát nový uživatelský status.",
"Refresh": "Znovu načíst",
"Contacts": "Kontakty",
"Report an issue": "Nahlásit problém",
"Meet us on %s": "Potkejte se s námi na %s",
"Send us email": "Pošlete nám email",
"Documents": "Dokumenty",
"Features": "Funkce",
"YAML Metadata": "YAML metadata",
"Slide Example": "Příklad prezentace",
"Cheatsheet": "Tahák",
"Example": "Příklad",
"Syntax": "Syntaxe",
"Header": "Hlavička",
"Unordered List": "Nečíslovaný seznam",
"Ordered List": "Číslovaný seznam",
"Todo List": "Kontrolní seznam",
"Blockquote": "Citace",
"Bold font": "Tučně",
"Italics font": "Kurzívou",
"Strikethrough": "Přeškrtnuté",
"Inserted text": "Podtržený text",
"Marked text": "Zvýrazněný text",
"Link": "Odkaz",
"Image": "Obrázek",
"Code": "Kód",
"Externals": "Externí",
"This is a alert area.": "Toto je oblast upozornění.",
"Revert": "Vrátit",
"Import from clipboard": "Importovat ze schránky",
"Paste your markdown or webpage here...": "Sem vložte váš markdown nebo webovou stránku…",
"Clear": "Vyčistit",
"This note is locked": "Tato poznámka je uzamčena",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Omlouvám se, pouze vlastník může editovat tuto poznámku.",
"OK": "OK",
"Reach the limit": "Dosažení limitu",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Omlouvám se, dosáhli jste maximální možné délky této poznámky.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Prosím zkraťte poznámku.",
"Import from Gist": "Importovat z Gist",
"Paste your gist url here...": "Sem vložte vaši gist url…",
"Import from Snippet": "Importovat ze Snippet",
"Select From Available Projects": "Zvolit z dostupných projektů",
"Select From Available Snippets": "Zvolit z dostupných úryvků",
"OR": "NEBO",
"Export to Snippet": "Exportovat do úryvku",
"Select Visibility Level": "Zvolit úroveň viditelnosti",
"Night Theme": "Noční téma",
"Follow us on %s and %s.": "Sledujte nás na %s, a %s.",
"Imprint": "Otisk",
"Privacy": "Soukromí",
"Terms of Use": "Podmínky použití",
"Do you really want to delete your user account?": "Opravdu chcete smazat váš uživatelský účet?",
"This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Tato operace odstraní váš účet, všechny poznámky, které vlastníte, a také odstraní všechny odkazy na váš účet z jiných poznámek.",
"Delete user": "Smazat uživatele",
"Export user data": "Exportovat uživatelská data",
"Source Code": "Zdrojový kód",
"Powered by %s": "Powered by %s",
"Register": "Registrovat",
"Help us translating": "Pomoci nám s překladem",
"Join the community": "Připojit ke komunitě"
}
@@ -151,6 +151,7 @@
<option value="sr">Cрпски</option>
<option value="vi">Tiếng Việt</option>
<option value="ar">العربية</option>
<option value="cs">Česky</option>
</select>
<p>
<%- __('Powered by %s', '<a href="https://codimd.org">CodiMD</a>') %> | <a href="<%- serverURL %>/s/release-notes" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Releases') %></a> | <a href="<%- sourceURL %>" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Source Code') %></a><% if(imprint) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/imprint" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Imprint') %></a><% } %><% if(privacyStatement) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/privacy" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Privacy') %></a><% } %><% if(termsOfUse) { %> | <a href="<%- serverURL %>/s/terms-of-use" target="_blank" rel="noopener"><%= __('Terms of Use') %></a><% } %>

0 comments on commit f0a8ff5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.