Permalink
Browse files

Fix Dutch localization (proper spelling of 'dedicated').

  • Loading branch information...
1 parent a8f9947 commit 9b4c5137b4287bdf4b5151bac26429c52c62c350 @codykrieger committed Sep 25, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 Localizations/nl.lproj/Localizable.strings
@@ -12,7 +12,7 @@
"Preferences" = "Voorkeuren…";
"SwitchGPUs" = "Wissel GPU's";
"IntegratedOnly" = "Alleen geïntegreerd";
-"DiscreteOnly" = "Alleen toegeweid";
+"DiscreteOnly" = "Alleen toegewijd";
"DynamicSwitching" = "Wissel dynamisch";
"Dependencies" = "Afhankelijk van";
"NoProcess" = "Niets";
@@ -31,7 +31,7 @@
"PrefRestoreState" = "Herstel laatst gebruikte modus bij opstarten";
"PrefPowerSwitching" = "Wissel op basis van voedingsbron";
"Integrated" = "Geïntegreerd";
-"Discrete" = "Toegeweid";
+"Discrete" = "Toegewijd";
"Dynamic" = "Dynamisch";
"OnBattery" = "Met batterij als voedingsbron:";
"PluggedIn" = "Met lichtnetadapter als voedingsbron:";

0 comments on commit 9b4c513

Please sign in to comment.