๐Ÿˆ ascii cats for node and cli
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commitโ€ฆ
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
.npmignore
.travis.yml
README.md
cats.json
cmd.js
index.js
package.json
test.js

README.md

cat-me

Returns some ASCII cats. You know, for spicing up your command line. With cats.

NPM js-standard-style Build Status

CONTRIBUTING

Add a cat with a clever name to cats.js and make sure it is properly formatted too because my friend Travis personally hand checks every pull request to this repository.

EXAMPLE

var catMe = require('cat-me')

catMe() // => returns a random cat
 /\ ___ /\
 ( o  o )
 \ >#< /
 /    \
 /     \    ^
|      |   //
 \     /  //
 /// ///  --
catMe('nyan') // => returns a nyan cat
 โ˜†  โ˜† โ˜†
โ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆ โ•ญโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•ฎ โ˜†
โ”ˆโ˜† โ”ˆโ”ˆโ”ƒโ•ณโ•ณโ•ณโ–•โ•ฒโ–‚โ–‚โ•ฑโ–
โ”ˆโ”ˆโ˜† โ”ˆโ”ƒโ•ณโ•ณโ•ณโ–•โ–โ–โ–•โ–โ–
โ”ˆโ”ˆ โ•ฐโ”โ”ซโ•ณโ•ณโ•ณโ–•โ–โ•ฐโ”ปโ•ฏโ–
โ˜† โ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ƒโ•ณโ•ณโ•ณโ•ณโ•ฒโ–‚โ–‚โ•ฑ
  โ˜† โ•ฐโ”ณโ”ณโ”โ”โ”ณโ”ณโ•ฏ  โ˜†

CLI

npm install cat-me -g

C A T  M E
print a cat to your console
          ;,_      ,
         _uP~"b     d"u,
         dP'  "b    ,d" "o
        d"  , `b   d"'  "b
        l] [  " `l, d"    lb
        Ol ?   " "b`"=uoqo,_ "l
       ,dBb "b    "b,  `"~~TObup,_
      ,d" (db.`"     ""   "tbc,_ `~"Yuu,_
     .d" l`T' '=           ~   `""Yu,
    ,dO` gP,              `u,  b,_ "b7
   d?' ,d" l,              `"b,_ `~b "1
  ,8i' dl  `l         ,ggQOV",dbgq,._" `l lb
  .df' (O,  "       ,ggQY"~ , @@@@@d"bd~ `b "1
 .df'  `"      -=@QgpOY""   (b @@@@P db  `Lp"b,
 .d(         _        "ko "=d_,Q` ,_ " "b,
 Ql     .     `"qo,._     "tQo,_`""bo ;tb,  `"b,
(qQ     |L      ~"QQQgggc,_.,dObc,opooO `"~~";.  __,7,
`qp     t\io,_      `~"TOOggQV""""    _,dg,_ =PIQHib.
 `qp    `Q["tQQQo,_             ,pl{QOP"'  7AFR`
  `     `tb '""tQQQg,_       p" "b  `    .;-.`Vl'
       "Yb   `"tQOOo,__  _,edb  ` .__  /`/'| |b;=;.__
              `"tQQQOOOOP""    `"\QV;qQObob"`-._`\_~~-._
                 """"  ._    /  | |oP"\_  ~\ ~\_ ~\
                     `~"\ic,qggddOOP"| | ~\  `\ ~-._
                      ,qP`"""|"  | `\ `;  `\  `\
                _    _,p"   |  |  `\`;  |  |
                 "boo,._dP"    `\_ `\  `\|  `\  ;
                 `"7tY~'      `\ `\  `|_  |
                              `~\ |

Options:
 -c, --cats get list of cat names
 -h, --help Show help                        [boolean]

Examples:
 catMe
 catMe nyan