Permalink
Browse files

Added Czech translation

  • Loading branch information...
Tomas Bilek authored and colymba committed Feb 22, 2014
1 parent 41fe01c commit cb69f71362b3d375f85c25a4c24cfdfad10ba7a8
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 javascript/lang/cs_CZ.js
  2. +13 −0 lang/cs.yml
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+if(typeof(ss) == 'undefined' || typeof(ss.i18n) == 'undefined') {
+ console.error('Class ss.i18n not defined');
+} else {
+ ss.i18n.addDictionary('cs_CZ', {
+ 'GridFieldBulkTools.FINISH_CONFIRM': "Máte neuložené změny. Pokud budete pokračovat neuložená data budou nenávratně ztracena.\n\nOpravdu chcete pokračovat?",
+ 'GridFieldBulkTools.EDIT_CHANGED': 'Změněno',
+ 'GridFieldBulkTools.EDIT_UPDATED': 'Uloženo',
+ 'GridFieldBulkManager.BULKACTION_EMPTY_SELECT': 'Musíte vybrat alespoň jednu položku.',
+ 'GridFieldBulkManager.CONFIRM_DESTRUCTIVE_ACTION': 'Data budou nenávratně ztracena. Opravdu chcete pokračovat?'
+ });
+}
View
@@ -0,0 +1,13 @@
+cs:
+ GridFieldBulkTools:
+ BULK_UPLOAD_BTN_LABEL: Hromadně nahrát
+ FINISH_BTN_LABEL: Dokončit
+ SAVE_BTN_LABEL: Uložit vše
+ CANCEL_BTN_LABEL: Storno & Smazat vše
+ EDIT_SELECT_LABEL: Upravit
+ UNLINK_SELECT_LABEL: Odstranit vazbu
+ DELETE_SELECT_LABEL: Smazat
+ ACTION_BTN_LABEL: Provést
+ SELECT_ALL_LABEL: Vybrat vše
+ GridFieldBulkManager:
+ CANCEL_BTN_LABEL: Storno

0 comments on commit cb69f71

Please sign in to comment.