Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
806 lines (805 sloc) 24 KB
/Users/ericgallager/.dropbox/finderplugin/FinderLoadCMStub.bundle/Contents/MacOS/FinderLoadCMStub (architecture i386):
(__TEXT,__text) section
dyld_stub_binding_helper:
00000948 calll 0x0000094d
0000094d popl %eax
0000094e pushl 0x000006b3(%eax)
00000954 movl 0x000006bf(%eax),%eax
0000095a jmp *%eax
__dyld_func_lookup:
0000095c calll 0x00000961
00000961 popl %eax
00000962 movl 0x000006af(%eax),%eax
00000968 jmp *%eax
_injectEntry:
0000096a pushl %ebp
0000096b movl %esp,%ebp
0000096d pushl %ebx
0000096e subl $0x54,%esp
00000971 calll ___i686.get_pc_thunk.bx
00000976 cmpl $__mh_bundle_header,0x0c(%ebp)
0000097a sete %al
0000097d movzbl %al,%eax
00000980 testl %eax,%eax
00000982 je 0x000009ae
00000984 leal 0x000005e2(%ebx),%eax
0000098a movl %eax,0x0c(%esp)
0000098e movl $0x0000003c,0x08(%esp)
00000996 leal 0x000005ee(%ebx),%eax
0000099c movl %eax,0x04(%esp)
000009a0 leal 0x0000064e(%ebx),%eax
000009a6 movl %eax,(%esp)
000009a9 calll ___eprintf
000009ae movl 0x0c(%ebp),%edx
000009b1 movl 0x08(%ebp),%eax
000009b4 movl %eax,(%edx)
000009b6 movl 0x14(%ebp),%eax
000009b9 movl %eax,(%esp)
000009bc calll 0x0000202d ; symbol stub for: ___pthread_set_self
000009c1 leal 0xd0(%ebp),%eax
000009c4 movl %eax,(%esp)
000009c7 calll 0x00002005 ; symbol stub for: _pthread_attr_init
000009cc leal 0xcc(%ebp),%eax
000009cf movl %eax,0x04(%esp)
000009d3 leal 0xd0(%ebp),%eax
000009d6 movl %eax,(%esp)
000009d9 calll 0x00002037 ; symbol stub for: _pthread_attr_getschedpolicy
000009de movl $0x00000002,0x04(%esp)
000009e6 leal 0xd0(%ebp),%eax
000009e9 movl %eax,(%esp)
000009ec calll 0x00002041 ; symbol stub for: _pthread_attr_setdetachstate
000009f1 movl $0x00000002,0x04(%esp)
000009f9 leal 0xd0(%ebp),%eax
000009fc movl %eax,(%esp)
000009ff calll 0x0000200f ; symbol stub for: _pthread_attr_setinheritsched
00000a04 movl 0xcc(%ebp),%eax
00000a07 movl %eax,(%esp)
00000a0a calll 0x00002019 ; symbol stub for: _sched_get_priority_max
00000a0f movl %eax,0xc4(%ebp)
00000a12 leal 0xc4(%ebp),%eax
00000a15 movl %eax,0x04(%esp)
00000a19 leal 0xd0(%ebp),%eax
00000a1c movl %eax,(%esp)
00000a1f calll 0x00002028 ; symbol stub for: _pthread_attr_setschedparam
00000a24 leal 0x0000068e(%ebx),%eax
00000a2a movl (%eax),%eax
00000a2c addl 0x08(%ebp),%eax
00000a2f movl %eax,%edx
00000a31 movl 0x0c(%ebp),%eax
00000a34 movl %eax,0x0c(%esp)
00000a38 movl %edx,0x08(%esp)
00000a3c leal 0xd0(%ebp),%eax
00000a3f movl %eax,0x04(%esp)
00000a43 leal 0xc0(%ebp),%eax
00000a46 movl %eax,(%esp)
00000a49 calll 0x00002000 ; symbol stub for: _pthread_create
00000a4e leal 0xd0(%ebp),%eax
00000a51 movl %eax,(%esp)
00000a54 calll 0x00002032 ; symbol stub for: _pthread_attr_destroy
00000a59 calll 0x00002023 ; symbol stub for: _mach_thread_self
00000a5e movl %eax,(%esp)
00000a61 calll 0x0000203c ; symbol stub for: _thread_suspend
00000a66 addl $0x54,%esp
00000a69 popl %ebx
00000a6a popl %ebp
00000a6b ret
_pthread_entry:
00000a6c pushl %ebp
00000a6d movl %esp,%ebp
00000a6f pushl %ebx
00000a70 subl $0x34,%esp
00000a73 calll ___i686.get_pc_thunk.bx
00000a78 cmpl $__mh_bundle_header,0x08(%ebp)
00000a7c sete %al
00000a7f movzbl %al,%eax
00000a82 testl %eax,%eax
00000a84 je 0x00000ab0
00000a86 leal 0x000004e0(%ebx),%eax
00000a8c movl %eax,0x0c(%esp)
00000a90 movl $0x00000062,0x08(%esp)
00000a98 leal 0x000004ec(%ebx),%eax
00000a9e movl %eax,0x04(%esp)
00000aa2 leal 0x0000054c(%ebx),%eax
00000aa8 movl %eax,(%esp)
00000aab calll ___eprintf
00000ab0 leal 0x00000590(%ebx),%eax
00000ab6 movl (%eax),%eax
00000ab8 movl %eax,0xf0(%ebp)
00000abb movl 0x08(%ebp),%eax
00000abe movl (%eax),%eax
00000ac0 movl %eax,%edx
00000ac2 leal 0xf0(%ebp),%eax
00000ac5 addl %edx,(%eax)
00000ac7 movl 0xf0(%ebp),%eax
00000aca movl %eax,(%esp)
00000acd calll 0x00002014 ; symbol stub for: _NewEventLoopTimerUPP
00000ad2 movl %eax,0xf4(%ebp)
00000ad5 calll 0x0000201e ; symbol stub for: _GetMainEventLoop
00000ada movl %eax,%edx
00000adc movl $__mh_bundle_header,0x1c(%esp)
00000ae4 movl 0x08(%ebp),%eax
00000ae7 movl %eax,0x18(%esp)
00000aeb movl 0xf4(%ebp),%eax
00000aee movl %eax,0x14(%esp)
00000af2 leal 0x00000578(%ebx),%eax
00000af8 movsd (%eax),%xmm0
00000afc movsd %xmm0,0x0c(%esp)
00000b02 leal 0x00000578(%ebx),%eax
00000b08 movsd (%eax),%xmm0
00000b0c movsd %xmm0,0x04(%esp)
00000b12 movl %edx,(%esp)
00000b15 calll 0x0000200a ; symbol stub for: _InstallEventLoopTimer
00000b1a movl $__mh_bundle_header,%eax
00000b1f addl $0x34,%esp
00000b22 popl %ebx
00000b23 popl %ebp
00000b24 ret
_EventLoopTimerEntry:
00000b25 pushl %ebp
00000b26 movl %esp,%ebp
00000b28 pushl %ebx
00000b29 subl $0x14,%esp
00000b2c calll ___i686.get_pc_thunk.bx
00000b31 cmpl $__mh_bundle_header,0x08(%ebp)
00000b35 sete %al
00000b38 movzbl %al,%eax
00000b3b testl %eax,%eax
00000b3d je 0x00000b69
00000b3f leal 0x000004b3(%ebx),%eax
00000b45 movl %eax,0x0c(%esp)
00000b49 movl $0x00000072,0x08(%esp)
00000b51 leal 0x00000433(%ebx),%eax
00000b57 movl %eax,0x04(%esp)
00000b5b leal 0x00000493(%ebx),%eax
00000b61 movl %eax,(%esp)
00000b64 calll ___eprintf
00000b69 cmpl $__mh_bundle_header,0x0c(%ebp)
00000b6d sete %al
00000b70 movzbl %al,%eax
00000b73 testl %eax,%eax
00000b75 je 0x00000ba1
00000b77 leal 0x00000427(%ebx),%eax
00000b7d movl %eax,0x0c(%esp)
00000b81 movl $0x00000073,0x08(%esp)
00000b89 leal 0x00000433(%ebx),%eax
00000b8f movl %eax,0x04(%esp)
00000b93 leal 0x00000493(%ebx),%eax
00000b99 movl %eax,(%esp)
00000b9c calll ___eprintf
00000ba1 movl 0x0c(%ebp),%eax
00000ba4 addl $0x04,%eax
00000ba7 movl %eax,(%esp)
00000baa calll _load_bundle_package
00000baf addl $0x14,%esp
00000bb2 popl %ebx
00000bb3 popl %ebp
00000bb4 ret
_load_bundle_package:
00000bb5 pushl %ebp
00000bb6 movl %esp,%ebp
00000bb8 pushl %edi
00000bb9 pushl %esi
00000bba pushl %ebx
00000bbb subl $0x000000ac,%esp
00000bc1 calll ___i686.get_pc_thunk.bx
00000bc6 movb $__mh_bundle_header,0xc7(%ebp)
00000bca leal 0x000014c1(%ebx),%eax
00000bd0 movl (%eax),%eax
00000bd2 movl (%eax),%edx
00000bd4 movl $0x08000100,0x08(%esp)
00000bdc movl 0x08(%ebp),%eax
00000bdf movl %eax,0x04(%esp)
00000be3 movl %edx,(%esp)
00000be6 calll 0x00002046 ; symbol stub for: _CFStringCreateWithCString
00000beb movl %eax,0xc8(%ebp)
00000bee movl $0x00000001,0x0c(%esp)
00000bf6 movl $__mh_bundle_header,0x08(%esp)
00000bfe movl 0xc8(%ebp),%eax
00000c01 movl %eax,0x04(%esp)
00000c05 movl $__mh_bundle_header,(%esp)
00000c0c calll 0x00002055 ; symbol stub for: _CFURLCreateWithFileSystemPath
00000c11 movl %eax,0xcc(%ebp)
00000c14 movl 0xc8(%ebp),%eax
00000c17 movl %eax,(%esp)
00000c1a calll 0x00002073 ; symbol stub for: _CFRelease
00000c1f movl 0xcc(%ebp),%eax
00000c22 movl %eax,0x04(%esp)
00000c26 movl $__mh_bundle_header,(%esp)
00000c2d calll 0x0000206e ; symbol stub for: _CFPlugInCreate
00000c32 movl %eax,0xd0(%ebp)
00000c35 cmpl $__mh_bundle_header,0xd0(%ebp)
00000c39 je 0x00000ef7
00000c3f movl $0x000000bc,0x40(%esp)
00000c47 movl $__mh_bundle_header,0x3c(%esp)
00000c4f movl $0x000000b3,0x38(%esp)
00000c57 movl $0x00000065,0x34(%esp)
00000c5f movl $0x00000030,0x30(%esp)
00000c67 movl $__mh_bundle_header,0x2c(%esp)
00000c6f movl $0x000000a7,0x28(%esp)
00000c77 movl $0x00000080,0x24(%esp)
00000c7f movl $0x000000d5,0x20(%esp)
00000c87 movl $0x00000011,0x1c(%esp)
00000c8f movl $0x00000066,0x18(%esp)
00000c97 movl $0x0000003e,0x14(%esp)
00000c9f movl $0x000000e9,0x10(%esp)
00000ca7 movl $0x00000022,0x0c(%esp)
00000caf movl $0x00000065,0x08(%esp)
00000cb7 movl $0x0000002f,0x04(%esp)
00000cbf movl $__mh_bundle_header,(%esp)
00000cc6 calll 0x0000204b ; symbol stub for: _CFUUIDGetConstantUUIDWithBytes
00000ccb movl %eax,(%esp)
00000cce calll 0x0000205a ; symbol stub for: _CFPlugInFindFactoriesForPlugInType
00000cd3 movl %eax,0xd4(%ebp)
00000cd6 cmpl $__mh_bundle_header,0xd4(%ebp)
00000cda je 0x00000ef7
00000ce0 movl 0xd4(%ebp),%eax
00000ce3 movl %eax,(%esp)
00000ce6 calll 0x00002064 ; symbol stub for: _CFArrayGetCount
00000ceb movl %eax,0xd8(%ebp)
00000cee cmpl $__mh_bundle_header,0xd8(%ebp)
00000cf2 jle 0x00000eec
00000cf8 movl $__mh_bundle_header,0xdc(%ebp)
00000cff jmp 0x00000eda
00000d04 movl 0xdc(%ebp),%eax
00000d07 movl %eax,0x04(%esp)
00000d0b movl 0xd4(%ebp),%eax
00000d0e movl %eax,(%esp)
00000d11 calll 0x0000205f ; symbol stub for: _CFArrayGetValueAtIndex
00000d16 movl %eax,0xe0(%ebp)
00000d19 movl $0x000000bc,0x40(%esp)
00000d21 movl $__mh_bundle_header,0x3c(%esp)
00000d29 movl $0x000000b3,0x38(%esp)
00000d31 movl $0x00000065,0x34(%esp)
00000d39 movl $0x00000030,0x30(%esp)
00000d41 movl $__mh_bundle_header,0x2c(%esp)
00000d49 movl $0x000000a7,0x28(%esp)
00000d51 movl $0x00000080,0x24(%esp)
00000d59 movl $0x000000d5,0x20(%esp)
00000d61 movl $0x00000011,0x1c(%esp)
00000d69 movl $0x00000066,0x18(%esp)
00000d71 movl $0x0000003e,0x14(%esp)
00000d79 movl $0x000000e9,0x10(%esp)
00000d81 movl $0x00000022,0x0c(%esp)
00000d89 movl $0x00000065,0x08(%esp)
00000d91 movl $0x0000002f,0x04(%esp)
00000d99 movl $__mh_bundle_header,(%esp)
00000da0 calll 0x0000204b ; symbol stub for: _CFUUIDGetConstantUUIDWithBytes
00000da5 movl %eax,0x08(%esp)
00000da9 movl 0xe0(%ebp),%eax
00000dac movl %eax,0x04(%esp)
00000db0 movl $__mh_bundle_header,(%esp)
00000db7 calll 0x00002050 ; symbol stub for: _CFPlugInInstanceCreate
00000dbc movl %eax,0xe4(%ebp)
00000dbf cmpl $__mh_bundle_header,0xe4(%ebp)
00000dc3 je 0x00000ed4
00000dc9 movl $__mh_bundle_header,0xb0(%ebp)
00000dd0 movl 0xe4(%ebp),%eax
00000dd3 movl (%eax),%eax
00000dd5 movl 0x04(%eax),%esi
00000dd8 leal 0xb0(%ebp),%edi
00000ddb movl $0x000000bc,0x40(%esp)
00000de3 movl $__mh_bundle_header,0x3c(%esp)
00000deb movl $0x000000b3,0x38(%esp)
00000df3 movl $0x00000065,0x34(%esp)
00000dfb movl $0x00000030,0x30(%esp)
00000e03 movl $__mh_bundle_header,0x2c(%esp)
00000e0b movl $0x000000ab,0x28(%esp)
00000e13 movl $0x000000be,0x24(%esp)
00000e1b movl $0x000000d5,0x20(%esp)
00000e23 movl $0x00000011,0x1c(%esp)
00000e2b movl $0x00000066,0x18(%esp)
00000e33 movl $0x0000003e,0x14(%esp)
00000e3b movl $0x00000062,0x10(%esp)
00000e43 movl $0x0000007b,0x0c(%esp)
00000e4b movl $0x00000099,0x08(%esp)
00000e53 movl $0x00000032,0x04(%esp)
00000e5b movl $__mh_bundle_header,(%esp)
00000e62 calll 0x0000204b ; symbol stub for: _CFUUIDGetConstantUUIDWithBytes
00000e67 leal 0x98(%ebp),%edx
00000e6a movl %eax,0x04(%esp)
00000e6e movl %edx,(%esp)
00000e71 calll 0x00002069 ; symbol stub for: _CFUUIDGetUUIDBytes
00000e76 subl $0x04,%esp
00000e79 movl 0x98(%ebp),%eax
00000e7c movl %eax,0xb7(%ebp)
00000e7f movl 0x9c(%ebp),%eax
00000e82 movl %eax,0xbb(%ebp)
00000e85 movl 0xa0(%ebp),%eax
00000e88 movl %eax,0xbf(%ebp)
00000e8b movl 0xa4(%ebp),%eax
00000e8e movl %eax,0xc3(%ebp)
00000e91 movl %edi,0x14(%esp)
00000e95 movl 0xb7(%ebp),%eax
00000e98 movl %eax,0x04(%esp)
00000e9c movl 0xbb(%ebp),%eax
00000e9f movl %eax,0x08(%esp)
00000ea3 movl 0xbf(%ebp),%eax
00000ea6 movl %eax,0x0c(%esp)
00000eaa movl 0xc3(%ebp),%eax
00000ead movl %eax,0x10(%esp)
00000eb1 movl 0xe4(%ebp),%eax
00000eb4 movl %eax,(%esp)
00000eb7 call *%esi
00000eb9 movl 0xe4(%ebp),%eax
00000ebc movl (%eax),%eax
00000ebe movl 0x0c(%eax),%edx
00000ec1 movl 0xe4(%ebp),%eax
00000ec4 movl %eax,(%esp)
00000ec7 call *%edx
00000ec9 movl 0xb0(%ebp),%eax
00000ecc testl %eax,%eax
00000ece je 0x00000ed4
00000ed0 movb $0x01,0xc7(%ebp)
00000ed4 leal 0xdc(%ebp),%eax
00000ed7 addl $0x01,(%eax)
00000eda movl 0xdc(%ebp),%eax
00000edd cmpl 0xd8(%ebp),%eax
00000ee0 jge 0x00000eec
00000ee2 cmpb $__mh_bundle_header,0xc7(%ebp)
00000ee6 je 0x00000d04
00000eec movl 0xd4(%ebp),%eax
00000eef movl %eax,(%esp)
00000ef2 calll 0x00002073 ; symbol stub for: _CFRelease
00000ef7 movl $__mh_bundle_header,%eax
00000efc leal 0xf4(%ebp),%esp
00000eff popl %ebx
00000f00 popl %esi
00000f01 popl %edi
00000f02 popl %ebp
00000f03 ret
___eprintf:
00000f04 pushl %ebp
00000f05 movl %esp,%ebp
00000f07 pushl %ebx
00000f08 subl $0x24,%esp
00000f0b calll ___i686.get_pc_thunk.bx
00000f10 movl 0x14(%ebp),%eax
00000f13 movl %eax,0x10(%esp)
00000f17 movl 0x10(%ebp),%eax
00000f1a movl %eax,0x0c(%esp)
00000f1e movl 0x0c(%ebp),%eax
00000f21 movl %eax,0x08(%esp)
00000f25 movl 0x08(%ebp),%eax
00000f28 movl %eax,0x04(%esp)
00000f2c movl 0x0000117b(%ebx),%eax
00000f32 addl $0x000000b0,%eax
00000f37 movl %eax,(%esp)
00000f3a calll 0x0000207d ; symbol stub for: _fprintf
00000f3f movl 0x0000117b(%ebx),%eax
00000f45 addl $0x000000b0,%eax
00000f4a movl %eax,(%esp)
00000f4d calll 0x00002082 ; symbol stub for: _fflush
00000f52 calll 0x00002078 ; symbol stub for: _abort
/Users/ericgallager/.dropbox/finderplugin/FinderLoadCMStub.bundle/Contents/MacOS/FinderLoadCMStub (architecture ppc):
(__TEXT,__text) section
dyld_stub_binding_helper:
00000580 mfspr r0,lr
00000584 bcl 20,31,0x588
00000588 mfspr r12,lr
0000058c mtspr lr,r0
00000590 or r0,r12,r12
00000594 addis r12,r12,__mh_bundle_header
00000598 lwz r12,0xa84(r12)
0000059c mtspr ctr,r12
000005a0 or r12,r0,r0
000005a4 addis r12,r12,__mh_bundle_header
000005a8 lwz r12,0xa78(r12)
000005ac bctr
__dyld_func_lookup:
000005b0 mfspr r0,lr
000005b4 bcl 20,31,0x5b8
000005b8 mfspr r11,lr
000005bc mtspr lr,r0
000005c0 addis r11,r11,__mh_bundle_header
000005c4 lwz r11,0xa58(r11)
000005c8 mtspr ctr,r11
000005cc bctr
_injectEntry:
000005d0 mfspr r0,lr
000005d4 stmw r30,0xfff8(r1)
000005d8 stw r0,0x8(r1)
000005dc stwu r1,0xff70(r1)
000005e0 or r30,r1,r1
000005e4 bcl 20,31,0x5e8
000005e8 mfspr r31,lr
000005ec stw r3,0xa8(r30)
000005f0 stw r4,0xac(r30)
000005f4 stw r5,0xb0(r30)
000005f8 stw r6,0xb4(r30)
000005fc lwz r0,0xac(r30)
00000600 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000604 mfcr r0
00000608 rlwinm r0,r0,31,31,31
0000060c cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000610 beq cr7,0x634
00000614 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000618 addi r3,r2,0x978
0000061c addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000620 addi r4,r2,0x99c
00000624 li r5,0x3c
00000628 addis r2,r31,__mh_bundle_header
0000062c addi r6,r2,0x9fc
00000630 bl ___eprintf
00000634 lwz r2,0xac(r30)
00000638 lwz r0,0xa8(r30)
0000063c stw r0,__mh_bundle_header(r2)
00000640 addi r3,r30,0x38
00000644 bl 0xc40 ; symbol stub for: _pthread_attr_init
00000648 addi r0,r30,0x60
0000064c addi r3,r30,0x38
00000650 or r4,r0,r0
00000654 bl 0xd60 ; symbol stub for: _pthread_attr_getschedpolicy
00000658 addi r3,r30,0x38
0000065c li r4,0x2
00000660 bl 0xda0 ; symbol stub for: _pthread_attr_setdetachstate
00000664 addi r3,r30,0x38
00000668 li r4,0x2
0000066c bl 0xc60 ; symbol stub for: _pthread_attr_setinheritsched
00000670 lwz r0,0x60(r30)
00000674 or r3,r0,r0
00000678 bl 0xca0 ; symbol stub for: _sched_get_priority_max
0000067c or r0,r3,r3
00000680 stw r0,0x64(r30)
00000684 addi r0,r30,0x64
00000688 addi r3,r30,0x38
0000068c or r4,r0,r0
00000690 bl 0xd00 ; symbol stub for: _pthread_attr_setschedparam
00000694 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000698 lwz r2,0xa1c(r2)
0000069c lwz r0,0xa8(r30)
000006a0 add r0,r2,r0
000006a4 or r2,r0,r0
000006a8 addi r0,r30,0x6c
000006ac or r3,r0,r0
000006b0 addi r4,r30,0x38
000006b4 or r5,r2,r2
000006b8 lwz r6,0xac(r30)
000006bc bl 0xc20 ; symbol stub for: _pthread_create
000006c0 addi r3,r30,0x38
000006c4 bl 0xd40 ; symbol stub for: _pthread_attr_destroy
000006c8 bl 0xce0 ; symbol stub for: _mach_thread_self
000006cc or r0,r3,r3
000006d0 or r3,r0,r0
000006d4 bl 0xd80 ; symbol stub for: _thread_suspend
000006d8 lwz r1,__mh_bundle_header(r1)
000006dc lwz r0,0x8(r1)
000006e0 mtspr lr,r0
000006e4 lmw r30,0xfff8(r1)
000006e8 blr
_pthread_entry:
000006ec mfspr r0,lr
000006f0 stmw r30,0xfff8(r1)
000006f4 stw r0,0x8(r1)
000006f8 stwu r1,0xffa0(r1)
000006fc or r30,r1,r1
00000700 bcl 20,31,0x704
00000704 mfspr r31,lr
00000708 stw r3,0x78(r30)
0000070c lwz r0,0x78(r30)
00000710 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000714 mfcr r0
00000718 rlwinm r0,r0,31,31,31
0000071c cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000720 beq cr7,0x744
00000724 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000728 addi r3,r2,0x85c
0000072c addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000730 addi r4,r2,0x880
00000734 li r5,0x62
00000738 addis r2,r31,__mh_bundle_header
0000073c addi r6,r2,0x8e0
00000740 bl ___eprintf
00000744 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000748 lwz r0,0x904(r2)
0000074c stw r0,0x3c(r30)
00000750 lwz r2,0x78(r30)
00000754 lwz r0,__mh_bundle_header(r2)
00000758 or r2,r0,r0
0000075c lwz r0,0x3c(r30)
00000760 add r0,r0,r2
00000764 stw r0,0x3c(r30)
00000768 lwz r3,0x3c(r30)
0000076c bl 0xc80 ; symbol stub for: _NewEventLoopTimerUPP
00000770 or r0,r3,r3
00000774 stw r0,0x38(r30)
00000778 bl 0xcc0 ; symbol stub for: _GetMainEventLoop
0000077c or r0,r3,r3
00000780 or r3,r0,r0
00000784 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000788 lfd f1,0x8f4(r2)
0000078c addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000790 lfd f2,0x8f4(r2)
00000794 lwz r8,0x38(r30)
00000798 lwz r9,0x78(r30)
0000079c li r10,__mh_bundle_header
000007a0 bl 0xd20 ; symbol stub for: _InstallEventLoopTimer
000007a4 li r0,__mh_bundle_header
000007a8 or r3,r0,r0
000007ac lwz r1,__mh_bundle_header(r1)
000007b0 lwz r0,0x8(r1)
000007b4 mtspr lr,r0
000007b8 lmw r30,0xfff8(r1)
000007bc blr
_EventLoopTimerEntry:
000007c0 mfspr r0,lr
000007c4 stmw r30,0xfff8(r1)
000007c8 stw r0,0x8(r1)
000007cc stwu r1,0xffb0(r1)
000007d0 or r30,r1,r1
000007d4 bcl 20,31,0x7d8
000007d8 mfspr r31,lr
000007dc stw r3,0x68(r30)
000007e0 stw r4,0x6c(r30)
000007e4 lwz r0,0x68(r30)
000007e8 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
000007ec mfcr r0
000007f0 rlwinm r0,r0,31,31,31
000007f4 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
000007f8 beq cr7,0x81c
000007fc addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000800 addi r3,r2,0x788
00000804 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000808 addi r4,r2,0x7ac
0000080c li r5,0x72
00000810 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000814 addi r6,r2,0x814
00000818 bl ___eprintf
0000081c lwz r0,0x6c(r30)
00000820 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000824 mfcr r0
00000828 rlwinm r0,r0,31,31,31
0000082c cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000830 beq cr7,0x854
00000834 addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000838 addi r3,r2,0x788
0000083c addis r2,r31,__mh_bundle_header
00000840 addi r4,r2,0x7ac
00000844 li r5,0x73
00000848 addis r2,r31,__mh_bundle_header
0000084c addi r6,r2,0x80c
00000850 bl ___eprintf
00000854 lwz r2,0x6c(r30)
00000858 addi r0,r2,0x4
0000085c or r3,r0,r0
00000860 bl _load_bundle_package
00000864 lwz r1,__mh_bundle_header(r1)
00000868 lwz r0,0x8(r1)
0000086c mtspr lr,r0
00000870 lmw r30,0xfff8(r1)
00000874 blr
_load_bundle_package:
00000878 mfspr r0,lr
0000087c stmw r29,0xfff4(r1)
00000880 stw r0,0x8(r1)
00000884 stwu r1,0xff30(r1)
00000888 or r30,r1,r1
0000088c bcl 20,31,0x890
00000890 mfspr r31,lr
00000894 stw r3,0xe8(r30)
00000898 li r0,__mh_bundle_header
0000089c stb r0,0x88(r30)
000008a0 addis r2,r31,__mh_bundle_header
000008a4 lwz r2,0x7ec(r2)
000008a8 lwz r0,__mh_bundle_header(r2)
000008ac or r3,r0,r0
000008b0 lwz r4,0xe8(r30)
000008b4 lis r5,0x800
000008b8 ori r5,r5,0x100
000008bc bl 0xdc0 ; symbol stub for: _CFStringCreateWithCString
000008c0 or r0,r3,r3
000008c4 stw r0,0x84(r30)
000008c8 li r3,__mh_bundle_header
000008cc lwz r4,0x84(r30)
000008d0 li r5,__mh_bundle_header
000008d4 li r6,0x1
000008d8 bl 0xe20 ; symbol stub for: _CFURLCreateWithFileSystemPath
000008dc or r0,r3,r3
000008e0 stw r0,0x80(r30)
000008e4 lwz r3,0x84(r30)
000008e8 bl 0xee0 ; symbol stub for: _CFRelease
000008ec li r3,__mh_bundle_header
000008f0 lwz r4,0x80(r30)
000008f4 bl 0xec0 ; symbol stub for: _CFPlugInCreate
000008f8 or r0,r3,r3
000008fc stw r0,0x7c(r30)
00000900 lwz r0,0x7c(r30)
00000904 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000908 beq cr7,0xba8
0000090c li r0,0xd5
00000910 stw r0,0x38(r1)
00000914 li r0,0x80
00000918 stw r0,0x3c(r1)
0000091c li r0,0xa7
00000920 stw r0,0x40(r1)
00000924 li r0,__mh_bundle_header
00000928 stw r0,0x44(r1)
0000092c li r0,0x30
00000930 stw r0,0x48(r1)
00000934 li r0,0x65
00000938 stw r0,0x4c(r1)
0000093c li r0,0xb3
00000940 stw r0,0x50(r1)
00000944 li r0,__mh_bundle_header
00000948 stw r0,0x54(r1)
0000094c li r0,0xbc
00000950 stw r0,0x58(r1)
00000954 li r3,__mh_bundle_header
00000958 li r4,0x2f
0000095c li r5,0x65
00000960 li r6,0x22
00000964 li r7,0xe9
00000968 li r8,0x3e
0000096c li r9,0x66
00000970 li r10,0x11
00000974 bl 0xde0 ; symbol stub for: _CFUUIDGetConstantUUIDWithBytes
00000978 or r0,r3,r3
0000097c or r3,r0,r0
00000980 bl 0xe40 ; symbol stub for: _CFPlugInFindFactoriesForPlugInType
00000984 or r0,r3,r3
00000988 stw r0,0x78(r30)
0000098c lwz r0,0x78(r30)
00000990 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000994 beq cr7,0xba8
00000998 lwz r3,0x78(r30)
0000099c bl 0xe80 ; symbol stub for: _CFArrayGetCount
000009a0 or r0,r3,r3
000009a4 stw r0,0x74(r30)
000009a8 lwz r0,0x74(r30)
000009ac cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
000009b0 ble cr7,0xba0
000009b4 li r0,__mh_bundle_header
000009b8 stw r0,0x70(r30)
000009bc b 0xb80
000009c0 lwz r3,0x78(r30)
000009c4 lwz r4,0x70(r30)
000009c8 bl 0xe60 ; symbol stub for: _CFArrayGetValueAtIndex
000009cc or r0,r3,r3
000009d0 stw r0,0x6c(r30)
000009d4 li r0,0xd5
000009d8 stw r0,0x38(r1)
000009dc li r0,0x80
000009e0 stw r0,0x3c(r1)
000009e4 li r0,0xa7
000009e8 stw r0,0x40(r1)
000009ec li r0,__mh_bundle_header
000009f0 stw r0,0x44(r1)
000009f4 li r0,0x30
000009f8 stw r0,0x48(r1)
000009fc li r0,0x65
00000a00 stw r0,0x4c(r1)
00000a04 li r0,0xb3
00000a08 stw r0,0x50(r1)
00000a0c li r0,__mh_bundle_header
00000a10 stw r0,0x54(r1)
00000a14 li r0,0xbc
00000a18 stw r0,0x58(r1)
00000a1c li r3,__mh_bundle_header
00000a20 li r4,0x2f
00000a24 li r5,0x65
00000a28 li r6,0x22
00000a2c li r7,0xe9
00000a30 li r8,0x3e
00000a34 li r9,0x66
00000a38 li r10,0x11
00000a3c bl 0xde0 ; symbol stub for: _CFUUIDGetConstantUUIDWithBytes
00000a40 or r0,r3,r3
00000a44 li r3,__mh_bundle_header
00000a48 lwz r4,0x6c(r30)
00000a4c or r5,r0,r0
00000a50 bl 0xe00 ; symbol stub for: _CFPlugInInstanceCreate
00000a54 or r0,r3,r3
00000a58 stw r0,0x68(r30)
00000a5c lwz r0,0x68(r30)
00000a60 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000a64 beq cr7,0xb74
00000a68 li r0,__mh_bundle_header
00000a6c stw r0,0x9c(r30)
00000a70 lwz r2,0x68(r30)
00000a74 lwz r2,__mh_bundle_header(r2)
00000a78 lwz r29,0x4(r2)
00000a7c li r0,0xd5
00000a80 stw r0,0x38(r1)
00000a84 li r0,0xbe
00000a88 stw r0,0x3c(r1)
00000a8c li r0,0xab
00000a90 stw r0,0x40(r1)
00000a94 li r0,__mh_bundle_header
00000a98 stw r0,0x44(r1)
00000a9c li r0,0x30
00000aa0 stw r0,0x48(r1)
00000aa4 li r0,0x65
00000aa8 stw r0,0x4c(r1)
00000aac li r0,0xb3
00000ab0 stw r0,0x50(r1)
00000ab4 li r0,__mh_bundle_header
00000ab8 stw r0,0x54(r1)
00000abc li r0,0xbc
00000ac0 stw r0,0x58(r1)
00000ac4 li r3,__mh_bundle_header
00000ac8 li r4,0x32
00000acc li r5,0x99
00000ad0 li r6,0x7b
00000ad4 li r7,0x62
00000ad8 li r8,0x3e
00000adc li r9,0x66
00000ae0 li r10,0x11
00000ae4 bl 0xde0 ; symbol stub for: _CFUUIDGetConstantUUIDWithBytes
00000ae8 or r2,r3,r3
00000aec addi r0,r30,0xb0
00000af0 or r3,r0,r0
00000af4 or r4,r2,r2
00000af8 bl 0xea0 ; symbol stub for: _CFUUIDGetUUIDBytes
00000afc lwz r0,0xb0(r30)
00000b00 lwz r2,0xb4(r30)
00000b04 lwz r9,0xb8(r30)
00000b08 lwz r11,0xbc(r30)
00000b0c stw r0,0x89(r30)
00000b10 stw r2,0x8d(r30)
00000b14 stw r9,0x91(r30)
00000b18 stw r11,0x95(r30)
00000b1c addi r0,r30,0x9c
00000b20 lwz r3,0x68(r30)
00000b24 lwz r4,0x89(r30)
00000b28 lwz r5,0x8d(r30)
00000b2c lwz r6,0x91(r30)
00000b30 lwz r7,0x95(r30)
00000b34 or r8,r0,r0
00000b38 or r12,r29,r29
00000b3c mtspr ctr,r12
00000b40 bctrl
00000b44 lwz r2,0x68(r30)
00000b48 lwz r2,__mh_bundle_header(r2)
00000b4c lwz r0,0xc(r2)
00000b50 lwz r3,0x68(r30)
00000b54 or r12,r0,r0
00000b58 mtspr ctr,r12
00000b5c bctrl
00000b60 lwz r0,0x9c(r30)
00000b64 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000b68 beq cr7,0xb74
00000b6c li r0,0x1
00000b70 stb r0,0x88(r30)
00000b74 lwz r2,0x70(r30)
00000b78 addi r0,r2,0x1
00000b7c stw r0,0x70(r30)
00000b80 lwz r0,0x70(r30)
00000b84 lwz r2,0x74(r30)
00000b88 cmpw cr7,r0,r2
00000b8c bge cr7,0xba0
00000b90 lbz r0,0x88(r30)
00000b94 rlwinm r0,r0,0,24,31
00000b98 cmpwi cr7,r0,__mh_bundle_header
00000b9c beq cr7,0x9c0
00000ba0 lwz r3,0x78(r30)
00000ba4 bl 0xee0 ; symbol stub for: _CFRelease
00000ba8 li r0,__mh_bundle_header
00000bac or r3,r0,r0
00000bb0 lwz r1,__mh_bundle_header(r1)
00000bb4 lwz r0,0x8(r1)
00000bb8 mtspr lr,r0
00000bbc lmw r29,0xfff4(r1)
00000bc0 blr
00000bc4 .long 0x00000000
00000bc8 .long 0x00000000
00000bcc .long 0x00000000
___eprintf:
00000bd0 mfspr r0,lr
00000bd4 stmw r29,0xfff4(r1)
00000bd8 or r2,r5,r5
00000bdc bcl 20,31,0xbe0
00000be0 or r7,r6,r6
00000be4 or r6,r2,r2
00000be8 mfspr r31,lr
00000bec stw r0,0x8(r1)
00000bf0 or r0,r4,r4
00000bf4 or r4,r3,r3
00000bf8 stwu r1,0xffb0(r1)
00000bfc or r5,r0,r0
00000c00 addis r29,r31,__mh_bundle_header
00000c04 lwz r29,0x4a0(r29)
00000c08 addi r29,r29,0xb0
00000c0c or r3,r29,r29
00000c10 bl 0xf40 ; symbol stub for: _fprintf$LDBL128
00000c14 or r3,r29,r29
00000c18 bl 0xf20 ; symbol stub for: _fflush
00000c1c bl 0xf00 ; symbol stub for: _abort
Something went wrong with that request. Please try again.