Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
31 lines (15 sloc) 1.34 KB

Funcionalitats bàsiques

El capítol de Funcionalitats Bàsiques del manual repassa les funcions fonamentals necessàries per configurar un perfil o fer compres a Katuma.

Aquest manual conté els apartats següents:

Registreu-vos i creeu el vostre perfil

Tipus de perfils disponibles

Panell d'inici

Configuració de l'organització

Creeu o connecteu-vos amb les vostres productores proveïdores

Productes

Mètodes d'enviament

Comissions de l'organització

Cicles de comandes (per a grups)

Cicles de comandes (per a productores)

Veure comandes

Informes

You can’t perform that action at this time.