Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (4 sloc) 256 Bytes

Tiquets impresos en paper tèrmic

{% hint style="info" %} Aquesta funcionalitat està actualment disponible només per a usuàries d'Open Food France. Contacta amb Katuma per obtenir més detalls o per demanar usar aquesta funcionalitat. {% endhint %}

You can’t perform that action at this time.