Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
20 lines (11 sloc) 1.65 KB

Transferir la propietat del perfil

Hi ha alguns casos en què els usuaris necessiten transferir la propietat d'un perfil a altres usuaris. Per exemple, quan es configura una xarxa o una pàgina de grup de productores, el gestor del grup crea sovint els perfils de les productores en el seu nom. En aquesta pàgina es descriu de quina manera, com a propietari del perfil, es pot transferir la propietat d'un perfil a una altra persona.

El primer pas és anar a la secció Usuaris del perfil.

Si el nou propietari ja s'ha registrat a Katuma:

Podeu cercar correus electrònics registrats al camp dels administradors. Quan els afegiu, es convertiran en gestors de l'organització.

Si el nou propietari encara no ha creat un inici de sessió a Katuma:

Feu clic al botó Afegeix un usuari no registrat ​​i introduïu el correu electrònic. S'enviarà un correu amb un enllaç de confirmació a aquest correu electrònic. Quan l'usuari faci clic a l'enllaç, es farà gestor d'aquesta organització.

{% hint style="info" %} Nota: els usuaris requereixen permís per tenir / gestionar més d'un perfil. Si rebeu un missatge que indica que el nou propietari / gestor d'un perfil ha arribat al límit de la vostra organització, envieu-nos un correu electrònic a info@katuma.org i concedirem el permís perquè l'usuari pugui tenir perfils addicionals. {% endhint %}

Finalment, podeu fer el nou administrador "propietari". Podeu fer-ho seleccionant-los al camp desplegable Propietari. És possible que vulgueu suprimir-vos com a administrador, o podeu continuar administrant el compte si ho voleu.

You can’t perform that action at this time.