Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (16 sloc) 1.24 KB

Manuals de configuració

Katuma (dins la xarxa Open Food Network) funciona de dues maneres: com a directori d'organitzacions d'alimentació locals i com un programari de venda en línia des del qual vendre els vostres productes.

OFN és flexible i pot ser usat per diferents persones de maneres diferents.

Hem creat manuals de configuració únics que proporcionen una orientació específica de configuració en funció de qui sou i com voleu utilitzar Katuma. Feu un cop d'ull als nostres manuals de configuració per trobar el que s'adeqüi més a les vostres necessitats.

Trobeu el manual de configuració que us va millor

Sou productores (algú que cultiva, forneja, fa formatges o cervesa)?

  • Productora (només perfil)
  • Productora (botiga)

O sou una cooperativa o grup de consum (algú que creu en el menjar just, o dóna suport al moviment alimentari de proximitat però no crea o produeix menjar)?

  • Grup (només perfil)
  • Grup (botiga)

Participeu o organitzeu un mercat de pagès?

  • Mercat de pagès (Pàgina de grup)
  • Mercat de pagès (botiga)

Esteu mirant de configurar un d'aquests particulars models cooperatius que impliquen diverses productores?

  • Pre-comandes amb múltiples productores
You can’t perform that action at this time.