Permalink
Browse files

Add Tagalog support! YAY! Thanks Rino Mardo!

  • Loading branch information...
1 parent c8266ff commit f8561634550a0c5811bd86baa7c1dc084809c9e2 @coreyhaines committed Sep 24, 2012
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 README.markdown
  2. +4 −0 run_bot.rb
View
@@ -37,6 +37,7 @@ Yup!
21. Thanks to [Kristof Schockaert's friend Sophie Van Damme](https://github.com/mekristof) for adding Hungarian support.
21. Thanks to [Jan Tuovinen](https://twitter.com/janmeeba) for adding Finnish support.
22. Thanks to [Mohamad Fadhil](https://twitter.com/sdil) for adding Malaysian support.
+23. Thanks to [Rino Mardo](https://twitter.com/rino19ny) for adding Tagalog support.
I've run into some issues with encoding errors with the Faraday gem, but it appears they are fixed. I'll keep an eye on this, but, for now, we are doing awesome with languages!
View
@@ -100,6 +100,10 @@
responses << "Selamat pagi juga untuk anda. Semoga hari ini lebih indah dari hari kemarin :)" << "Selamat pagi juga untuk anda. Sudahkah anda bersedia untuk hari yang indah ini?"<< "Selamat pagi juga. Semoga bergembira pada hari yang indah ini."<< "Selamat pagi. Setiap hari merupakan peluang untuk menuju kejayaan. Semoga berjaya!"<< "Selamat pagi. Anda adalah seorang yang hebat. Semoga bergembira." << "Semoga bergembira pada pagi yang indah ini. Ingatlah, anda seorang yang hebat"
end
+ config.respond_to_phrase "magandang umaga" do |response|
+ responses << "At magandang umaga sa iyo! Nawa'y maging maganda ang iyong araw ngayon! Lagi mo tandaan, magaling ka!" << "Ang umaga ay maganda, at lalong gumanda ng dahil sa iyo." << "Magandang umaga! Sana ay maganda ang araw na ito para sa iyo! Ingat!" << "At magandang umaga rin sa iyo! Bawat araw ay puno ng pag-asa. Ingat!" << "Magandang umaga! Salamat sa pagiging magaling mo. Sana masaya araw mo!" << "Sana masaya araw mo! Masarap mabuhay at mas lalong pinasarap ng dahil sa iyo!" << "Sana maging masaya ang araw mo ngayon! Dapat lang!" << "Sana maging masaya ang araw mo ngayon. Salamat sa pagiging mahusay!" << "Bawat araw ay puno ng pag-asa at posibilidad. Dapat lang na magpakasaya ka!" << "Namnamin mo ang iyong umaga! Huminga ng malalim at magpasalamat. Tandaan mo, mahusay ka!"
+ end
+
end

0 comments on commit f856163

Please sign in to comment.