Skip to content
Permalink
Browse files

Merge pull request #30 from dokuwiki-translate/lang_update_680_151403…

…2297

Translation update (sv)
  • Loading branch information...
splitbrain committed Jan 3, 2018
2 parents a359878 + e02a252 commit 679b7a98a1e07ce7cd2cf5bd8e701549699b653a
Showing with 35 additions and 0 deletions.
  1. +16 −0 lang/sv/confmanager_description.txt
  2. +10 −0 lang/sv/lang.php
  3. +9 −0 lang/sv/settings.php
@@ -0,0 +1,16 @@
Dokumentsökpluginet (DocSearch) låter dig söka i dina uppladdade dokument.
Det är integerat in i DokuWikis standardsökning.
Skriv bara in en sökterm och starta din sökning.

Dokumentsök (DocSearch) kräver externa verktyg för att konvertera en specifik filtyp till ren text.
Placera filändelsen i nyckelkolumnen och konverteringsverktyget i den högra.
När en fil med en specifik filändelse hittas så används motsvarande konverteringsverktyg.

Dokumentsök (DocSearch) behöver förse konverteringsverktyget med sökvägen till filen som skall konverteras och var textfilen skall placeras.
Detta görs genom platshållare. %in% är källfilen och %out% är målfilen.
Den genererade textfilen måste vara UTF-8.

Ett exempel:
/usr/bin/pdftotext -enc UTF-8 %in% %out%

För fler tips hänvisas till [[doku>plugin:docsearch|dokumentationen]].
@@ -0,0 +1,10 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
*/
$lang['title'] = 'Resultat i dokument';
$lang['confmanager title'] = 'Dokumentsök (DocSearch)';
$lang['usage'] = 'Användade';
@@ -0,0 +1,9 @@
<?php
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
*
* @author Tor Härnqvist <tor@harnqvist.se>
*/
$lang['showSnippets'] = 'Visa utdrag av de första # resultaten';
$lang['showUsage'] = 'Visa fil-användade för de första # resultaten';

0 comments on commit 679b7a9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.