Lista julkishallinnon ja opetusalan avoimen lähdekoodin projekteista.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 2 commits ahead of solita:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.travis.yml
LICENSE
README.md

README.md

Avoinkoodi.fi

Avoinkoodi.fi on yksinkertainen lista Suomen julkishallinnon projekteista, joiden lähdekoodi on julkaistu kaikille avoimena lähdekoodina.

Build Status

Avointa lähdekoodia Suomen julkishallinnosta

Tämä GitHub-projekti muodostaa webbisaitin, joka näkyy osoitteessa http://www.avoinkoodi.fi/. Webbisaitti perustuu GitHub pages -tekniikkaan, eli haarassa gh-pages on sivustolla näkyvä sisältö. Mahdolliset pull requestit pitää kohdistaa siihen, eikä master-haaraan.

Projektidata ladataan selaimeen Javascriptilla JSON-muodossa, eli projektilistan voi ladata myös raakadatana ja upottaa siten muuallekin.

Puuttuuko listalta joku projekti tai järjestelmä?

Projekteja lisätään listalle mielellään, mutta projekteista pitäisi saada minimissään tietää kolme asiaa:

  1. Projektin omistaja (esimerkiksi Ympäristöministeriö)
  2. Lyhyt kuvaus siitä, mikä projekti on. Pelkkä nimi ei aina tarkoita ulkopuoliselle mitään.
  3. Lähdekoodirepositoryn osoite.

Jos palvelu on julkinen palvelu, sen osoite kannattaa myös ilmoittaa. Samoin mahdollinen projektin kotisivu, jos sellainen on.

Kiitämme

Ensisijaiset syylliset palvelun olemassaoloon:

Lisäksi haluamme kiittää seuraavia henkilöitä osallistumisesta palvelun kehittämiseen jossain muodossa. Lista ei ole missään erityisessä järjestyksessä.

Palaute

Otamme mielellään palautetta vastaan sähköpostiosoitteeseen avoinkoodi@coss.fi

Lisenssi

Palvelun toteutus ja sisältö on käytettävissä Eclipse Public -lisenssin ehtojen mukaisesti.