Κινητά και Κοινωνικά Μέσα: Περιγραφή μαθήματος και περιοχή παράδοσης αναφορών της εργασίας
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github
projects
README.md
_config.yml

README.md

Κινητά και Κοινωνικά Μέσα

Οι διαθέσιμες εργασίες είναι αυτές που έχουν τον κωδικό CSCW δίπλα στον τίτλο τους

Οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές απορίες για την παράδοση της εργασίας

Ανακοινώσεις και πρόγραμμα συναντήσεων

Syllabus

Περιγραφή: Κινητά και Κοινωνικά Μέσα. Κινητός υπολογισμός και εφαρμογές. Συστήματα διάδρασης με κινητούς και διάχυτους υπολογιστές. Συνεργατικά Συστήματα. Ταξινόμηση Χώρου-Χρόνου. Ασύγχρονα και Σύγχρονα Χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Συνεργασίας. Πεδία Εφαρμογής (Ψυχαγωγία, πολιτισμός, εκπαίδευση, υγεία).

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις, demos, project.

Συντονιστής συστημάτων τηλεεκπαίδευσης: Κωνσταντίνος Πατηνιώτης

Βιβλίο μαθήματος:

  • "Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή, 3ή Έκδοση", Dix Alan J., Finlay Janet E., Abowd Gregory D., Beale Russell, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, ISBN 960-512-503-X, 2007
  • "ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ", Επιμέλεια ΝΙΚΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-232-1, 2009
  • Ο Προγραμματισμός της Διάδρασης, ΕΥΔΟΞΟΣ: 59362198, κεφ.5 Μοντέλα.

Βαθμολογία: 50% project, 30% Τελική εξέταση, 20% Συμμετοχικό εκπαιδευτικό υλικό

Παρακαλώ μην πειράξετε το παρόν αρχείο, αλλά δημιουργήστε νέο στο φάκελο σας σύμφωνα με τις οδηγίες.