Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή: Περιγραφή μαθήματος και περιοχή παράδοσης αναφορών της εργασίας
Clone or download
diogenisAl Merge pull request #837 from chriskotrotsios/2017109
2017109/Εργασία Περιεχομένου Παραδοτέο 2
Latest commit 330fe1a Nov 18, 2018

README.md

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Οι διαθέσιμες εργασίες είναι αυτές που έχουν τον κωδικό HCI δίπλα στον τίτλο τους

Οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές απορίες για την παράδοση της εργασίας.

Ανακοινώσεις και πρόγραμμα συναντήσεων

Syllabus

Περιγραφή: Διάδραση: ορισμός και ιστορική εξέλιξη, βασικά στάδια σχεδίασης της διάδρασης, Τεχνολογίες προγραμματισμού της διάδρασης, Σύγχρονες εφαρμογές, πειράματα διάδρασης με χρήστες.

**Προαπαιτούμενα:**Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Στόχος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της θεωρίας και η πρακτική εξάσκηση στην σχεδίαση και ανάπτυξη της διάδρασης. Η θεωρία και το project καλύπτουν πολλές διαφορετικές περιοχές εφαρμογών με έμφαση σε επίκαιρες εφαρμογές όπως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι ψηφιακές συλλογές, και οι ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Μέθοδος διδασκαλίας: Διάλεξη, ντέμο, εργασία, κοινωνικά μέσα.

Συντονιστής συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης: Μανούσος Καμηλάκης

Βιβλιογραφία:

Βαθμολογία: 50% project, 30% Τελική εξέταση, 20% Συμμετοχικό εκπαιδευτικό υλικό

Παρακαλώ μην πειράξετε το παρόν αρχείο, αλλά δημιουργήστε νέο στο φάκελο σας σύμφωνα με τις οδηγίες.