Τεχνολογία Λογισμικού: Περιγραφή μαθήματος και περιοχή παράδοσης αναφορών της εργασίας
Clone or download
Latest commit 6cc881f Aug 13, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github Update stale.yml Jun 4, 2018
projects Update README.md Aug 10, 2018
README.md Update README.md Aug 11, 2018
_config.yml Set theme jekyll-theme-hacker Feb 11, 2017

README.md

Τεχνολογία Λογισμικού

Οι διαθέσιμες εργασίες είναι αυτές που έχουν τον κωδικό SW δίπλα στον τίτλο τους

Οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές απορίες για την παράδοση της εργασίας.

Ανακοινώσεις και πρόγραμμα συναντήσεων

Syllabus

Περιγραφή: Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού, η ανάπτυξη λογισμικού ως συνεργατική διαδικασία. Σχεδιασμός συστήματος: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχεδιασμός με επαναχρησιμοποίηση, σχεδιασμός διεπαφής χρήστη. Eλεγχος συστήματος. Διαδικασία παράδοσης, τεκμηρίωσης, και συντήρησης συστημάτων λογισμικού.

Προαπαιτούμενα: Εισαγωγή στον προγραμματισμό, δομές δεδομένων, βάσεις δεδομένων, δίκτυα, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.

Στόχος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της θεωρίας και η πρακτική εξάσκηση στην σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού. Η θεωρία και το project καλύπτουν πολλές διαφορετικές περιοχές εφαρμογών με έμφαση σε επίκαιρες εφαρμογές όπως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, ο κινητός υπολογισμός, οι ψηφιακές (εκπαιδευτικές, πολιτισμικές) συλλογές και οι ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις, demos, project.

Συντονιστής συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης: Μανούσος Καμηλάκης

Βιβλίογραφία:

Διαλέξεις σε βίντεο: Λογισμικό ως υπηρεσία, Διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, Programming Paradigms, Basics of Scrum, Agile and Project Delivery

Βαθμολογία: 50% project, 30% Τελική εξέταση, 20% Συμμετοχικό εκπαιδευτικό υλικό

Παρακαλώ μην πειράξετε το παρόν αρχείο, αλλά δημιουργήστε νέο στο φάκελο σας σύμφωνα με τις οδηγίες.