Wystawiaj faktury za darmo i bez ograniczeń
JavaScript CSS
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
public
tasks
tests
vendor
.bowerrc
.gitignore
.jshintrc
.travis.yml
Gruntfile.js
LICENSE
README.md
bower.json
package.json
testem.json

README.md

Fakturama

Fakturama to prosta aplikacja do fakturowania, napisana w całości w języku JavaScript, z wykorzystaniem frameworka Ember. Dane składowane są w bazie danych Firebase, kursy walut ściąganę są za pośrednictwem YQL z serwerów Narodowego Banku Polskiego. Ogólnodostępna wersja aplikacji znajduje się pod adresem https://fakturama.pl/, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić własną.

Uruchamianie środowiska programistycznego

Aby uruchomić aplikację lokalnie, musisz posiadać node.js (wersja w okolicy 0.10.26) i npm (okolice 1.4.3). Wszelkie zależności aplikacji instalowane są po wywołaniu npm install. Aby uruchomić lokalną wersję serwera w środowisku development, należy uruchomić polecenie grunt server i otworzyć w przeglądarce adres http://localhost:8000/.

Budowanie wersji produkcyjnej

Do budowania wersji produkcyjnej aplikacji służy polecenie grunt dist. Po wykonaniu polecenia w katalogu dist powinno znajdować się kilka plików, wśród których najważniejsze to:

  • index.html - strona powitalna (tzw. „landing page”)
  • app.html - strona startowa
  • assets/xxxxxxxx.app.min.css - arkusz styli
  • assets/xxxxxxxx.app.min.js - kod źródłowy aplikacji
  • assets/xxxxxxxx.vendor.min.js - kod źródłowy zależności (zewnętrznych bibliotek)
  • assets/xxxxxxxx.config.min.js - konfiguracja aplikacji (definicja obiektu window.ENV)

Publikowanie

Ogólnodostępna wersja hostowana jest przy pomocy GitHub Pages i Cloudflare. Do publikowania aplikacji służy polecenie grunt deploy.

Licencja

Autorem Fakturamy jest Kuba Kuźma. Kod aplikacji udostępniany jest na zasadach licencji MIT.