Permalink
Browse files

Correct and re-stage the CC0 Latvian file

Based on the file sent by Toms
  • Loading branch information...
georgehari committed Mar 31, 2017
1 parent 1f3107f commit 0cf7c5581ae88065affbb8e3ac341ac870c0346e
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 docroot/legalcode/zero_1.0_lv.html
@@ -47,13 +47,13 @@ <h3><em>Mērķa deklarācija</em></h3>
<li>darba autora(-u) un/vai izpildītāja(-u) personiskās tiesības;</li>
<li>publicitātes un privātuma tiesības attiecībā uz personas attēlu vai līdzību, kas attēlota Darbā;</li>
<li>tiesības uz aizsardzību pret negodīgu konkurenci attiecībā uz Darbu, kas ir pakļautas 4(a) sadaļā minētajiem ierobežojumiem;</li>
<li>tiesības, kas aizsargā Darbā iekļauto datu izgūšanu, izplatīšanu, izmantošanu un atkārtotu izmantošanu</li>
<li>tiesības, kas aizsargā Darbā iekļauto datu izgūšanu, izplatīšanu, izmantošanu un atkārtotu izmantošanu;</li>
<li>datubāzu tiesības (piemēram, tās, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīvas 96/9/EC par datubāzu tiesisko aizsardzību, kā arī no jebkuras šīs direktīvas pārņemšanas nacionālajās tiesībās, ieskaitot tās grozījumus un papildinājumus); un</li>
<li>citas līdzīgas, ekvivalentas vai attiecināmas tiesības visā pasaulē, kuras ir balstītas uz spēkā esošiem tiesību aktiem vai līgumiem un jebkādām to ieviešanām nacionālajās tiesībās.</li>
</ol>
<p><strong>2. Atteikšanās no tiesībām.</strong> Ciktāl vien iespējams, bet nepārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus, Attiecinātājs ar šo atklāti, pilnībā, pastāvīgi, neatsaucami un bez nosacījumiem atsakās, atstāj un atdod visas no Attiecinātāja Autortiesībām un blakustiesībām izrietošās tiesības, kā arī ar tām saistītos zināmos vai vēl nezināmos prasījumus un lietu ierosināšanas pamatus (ieskaitot esošos un nākotnes prasījumus un lietu ierosināšanas pamatus) attiecībā uz šo darbu: (i) visās pasaules teritorijās; (ii) ilgāko iespējamo laiku, kuru nosaka spēkā esošie tiesību akti vai līgumi (ieskaitot termiņu pagarinājumus nākotnē), (iii) jebkurā pastāvošā vai nākotnē tapušā medijā un jebkādā kopiju skaitā un (iv) jebkādam nolūkam, ieskaitot neierobežotus komerciālus, reklāmas vai popularizēšanas mērķus (turpmāk – Atteikšanās no tiesībām). Attiecinātājs Atteikšanos no tiesībām īsteno katra sabiedrības locekļa labā, ar to kaitējot Attiecinātāja mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem, un pilnībā apzinoties, ka šāda Atteikšanās no tiesībām nav atsaucama, anulējama, atceļama, pārtraucama vai pakļauta jebkādai citai juridiskai vai līdzīgai darbībai, kas varētu pārtraukt sabiedrībai piešķirto iespēju izbaudīt Darbu, kā paredzēts ar Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju.
<p><strong>2. Atteikšanās no tiesībām.</strong> Ciktāl vien iespējams, bet nepārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus, Attiecinātājs ar šo atklāti, pilnībā, pastāvīgi, neatsaucami un bez nosacījumiem atsakās, atstāj un atdod visas no Attiecinātāja Autortiesībām un blakustiesībām izrietošās tiesības, kā arī ar tām saistītos zināmos vai vēl nezināmos prasījumus un lietu ierosināšanas pamatus (ieskaitot esošos un nākotnes prasījumus un lietu ierosināšanas pamatus) attiecībā uz šo Darbu: (i) visās pasaules teritorijās; (ii) ilgāko iespējamo laiku, kuru nosaka spēkā esošie tiesību akti vai līgumi (ieskaitot termiņu pagarinājumus nākotnē), (iii) jebkurā pastāvošā vai nākotnē tapušā medijā un jebkādā kopiju skaitā un (iv) jebkādam nolūkam, ieskaitot neierobežotus komerciālus, reklāmas vai popularizēšanas mērķus (turpmāk – Atteikšanās no tiesībām). Attiecinātājs Atteikšanos no tiesībām īsteno katra sabiedrības locekļa labā, ar to kaitējot Attiecinātāja mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem, un pilnībā apzinoties, ka šāda Atteikšanās no tiesībām nav atsaucama, anulējama, atceļama, pārtraucama vai pakļauta jebkādai citai juridiskai vai līdzīgai darbībai, kas varētu pārtraukt sabiedrībai piešķirto iespēju izbaudīt Darbu, kā paredzēts ar Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju.
</p>
<p><strong>3. Publiskās licences atsaukšana.</strong> Gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Atteikšanās no tiesībām kādā tās daļā jebkāda iemesla dēļ ir atzīstama par nederīgu vai spēkā neesošu, tai tomēr ir jāpaliek spēkā tiktāl, cik vien iespējams, ņemot vērā Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju. Papildu, ciktāl tas attiecināms uz Atteikšanos no tiesībām, ar šo Attiecinātājs katrai no saistītajām personām nodod bezatlīdzības, nepārvedamu, nesublicencējamu, bezizņēmuma, neatsaucamu un beznosacījumu licenci, kas ļauj izmantot Attiecinātāja Autortiesības un blakustiesības uz darbu: (i) visās pasaules teritorijās, (ii) ilgāko iespējamo laiku, kuru nosaka spēkā esošie tiesību akti vai līgumi (ieskaitot termiņu pagarinājumus nākotnē), (iii) jebkurā pastāvošā vai nākotnē tapušā medijā un jebkādā kopiju skaitā un (iv) jebkādam nolūkam, ieskaitot neierobežotus komerciālus, reklāmas vai popularizēšanas mērķus (turpmāk – Licence). Licence tiek uzskatīta par spēkā esošu no datuma, kad Attiecinātājs uz Darbu attiecinājis CC0. Gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Licence kādā tās daļā jebkāda iemesla dēļ ir atzīstama par nederīgu vai spēkā neesošu, tas nepadara par spēkā neesošu Licences pārējo daļu, un šādos gadījumos Attiecinātājs ar šo apstiprina, ka viņš vai viņa (i) neizmantos nevienu no viņai vai viņam atlikušajām Autortiesībām un blakustiesībām uz Darbu vai (ii) neizvirzīs nekādus ar Darbu saistītus prasījumus un pamatus lietas ierosināšanai, kas būtu pretrunā ar Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju.</p>
<p><strong>3. Publiskās licences atsaukšana.</strong> Gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Atteikšanās no tiesībām kādā tās daļā jebkāda iemesla dēļ ir atzīstama par nederīgu vai spēkā neesošu, tai tomēr ir jāpaliek spēkā tiktāl, cik vien iespējams, ņemot vērā Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju. Papildu, ciktāl tas attiecināms uz Atteikšanos no tiesībām, ar šo Attiecinātājs katrai no saistītajām personām nodod bezatlīdzības, nepārvedamu, nesublicencējamu, bezizņēmuma, neatsaucamu un beznosacījumu licenci, kas ļauj izmantot Attiecinātāja Autortiesības un blakustiesības uz Darbu: (i) visās pasaules teritorijās, (ii) ilgāko iespējamo laiku, kuru nosaka spēkā esošie tiesību akti vai līgumi (ieskaitot termiņu pagarinājumus nākotnē), (iii) jebkurā pastāvošā vai nākotnē tapušā medijā un jebkādā kopiju skaitā un (iv) jebkādam nolūkam, ieskaitot neierobežotus komerciālus, reklāmas vai popularizēšanas mērķus (turpmāk – Licence). Licence tiek uzskatīta par spēkā esošu no datuma, kad Attiecinātājs uz Darbu attiecinājis CC0. Gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, Licence kādā tās daļā jebkāda iemesla dēļ ir atzīstama par nederīgu vai spēkā neesošu, tas nepadara par spēkā neesošu Licences pārējo daļu, un šādos gadījumos Attiecinātājs ar šo apstiprina, ka viņš vai viņa (i) neizmantos nevienu no viņai vai viņam atlikušajām Autortiesībām un blakustiesībām uz Darbu vai (ii) neizvirzīs nekādus ar Darbu saistītus prasījumus un pamatus lietas ierosināšanai, kas būtu pretrunā ar Attiecinātāja izteikto mērķa deklarāciju.</p>
<p><strong>4. Ierobežojumi un atruna.</strong></p>
<ol type="a">
<li>Šis dokuments neatceļ, nemaina, nelicencē un nekā citādi neietekmē Attiecinātāja tiesības uz preču zīmēm vai patentiem.</li>

0 comments on commit 0cf7c55

Please sign in to comment.