Permalink
Browse files

added polish to list

  • Loading branch information...
sarahpearson committed Sep 21, 2015
1 parent 77ee3b2 commit 0f4f0caac5b726f500ec4dd0b2944b820aedf386
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 docroot/legalcode/zero_1.0_fi.html
@@ -97,7 +97,7 @@ <h3><em>Tarkoituksen Ilmaus</em></h3>
<li>Vahvistaja ymmärtää ja myöntää, ettei Creative Commons ole tämän asiakirjan osapuoli, eikä sillä ole mitään tehtäviä tai velvollisuuksia CC0:aan tai Teoksen käyttöön liittyen.</li>
</ol>
- <blockquote><a name="languages">Saatavilla muilla kielillä</a>: <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja">日本語</a>. Lisätietoa virallisista käännöksistä <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a>-sivulla.</blockquote>
+ <blockquote><a name="languages">Saatavilla muilla kielillä</a>: <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">English</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.fr">français</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.nl">Nederlands</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.pl">polski</a>, <a href="//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.ja">日本語</a>. Lisätietoa virallisista käännöksistä <a href="//wiki.creativecommons.org/FAQ#officialtranslations">FAQ</a>-sivulla.</blockquote>
</div>
</div>

0 comments on commit 0f4f0ca

Please sign in to comment.